X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Podstawa wymiaru skadek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracownika

2011-11-28 11:54 poniedziaek
Podstaw wymiaru skadek pracowników z tytuu zatrudnienia w ramach stosunku pracy stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku osób, które zawary z pracodawc, z którym pozostaj w stosunku pracy, umow agencyjn, umow zlecenia lub inn umow o wiadczenie usug, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje si przepisy dotyczce umowy zlecenia lub umowy o dzieo lub te w ramach tych umów wykonuj prac na rzecz pracodawcy, z którym pozostaj w stosunku pracy, w podstawie wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uwzgldnia si równie przychód z tytuu powyszych umów.

Do podstawy wymiaru skadek pracowników zalicza si równie wiadczenia w naturze.

Warto pienin wiadcze w naturze ustala si w wysokoci ekwiwalentu pieninego okrelonego w przepisach o wynagradzaniu a w razie ich braku:
1) jeeli przedmiotem wiadcze s rzeczy lub usugi wchodzce w zakres dziaalnoci gospodarczej pracodawcy – wedug cen stosowanych wobec innych odbiorców ni pracownicy, 
2) jeeli przedmiotem wiadcze s rzeczy lub usugi zakupione przez pracodawc – wedug cen ich zakupu, 
3) jeeli przedmiotem wiadczenia jest udostpnienie lokalu mieszkalnego
  • dla lokali spódzielczych typu lokatorskiego i wasnociowego – w wysokoci czynszu obowizujcego dla tego lokalu w danej spódzielni mieszkaniowej, 
  • dla lokali komunalnych – w wysokoci czynszu wyznaczonego dla tego lokalu przez gmin, 
  • dla lokali wasnociowych, z wyczeniem lokali spódzielczych oraz domów stanowicych wasno prywatn – w wysokoci czynszu okrelonego wedug zasad i stawek dla mieszka komunalnych na danym terenie, a w miastach – w danej dzielnicy, 
  • dla lokali w hotelach – w wysokoci kosztu udokumentowanego rachunkami wystawionymi przez hotel.
W podstawie wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników nie uwzgldnia si natomiast wynagrodzenia za czas niezdolnoci do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w zwizku z chorob zakan oraz zasików.

Podstawy wymiaru skadek nie stanowi: nagrody jubileuszowe, odprawy z tytuu rozwizania stosunku pracy, odprawy pienine przysugujce w zwizku z przejciem na emerytur lub rent czy te wiadczenia finansowane ze rodków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakadowego funduszu wiadcze socjalnych. 
Przy obliczaniu podstawy wymiaru skadek pamita take naley o tak zwanym rocznym limicie podstawy wymiaru skadek emerytalnej i rentowych.

Roczna podstawa wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników w danym roku kalendarzowym nie moe by wysza od kwoty odpowiadajcej trzydziestokrotnoci prognozowanego przecitnego wynagrodzenia miesicznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, okrelonego w ustawie budetowej. Po przekroczeniu powyszego limitu nie naley odprowadza skadek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Pomimo tego okres ten jest traktowany, jako okres ubezpieczenia czyli jest zaliczany do stau pracy pracownika W przypadku przekroczenia przez pracownika kwoty rocznej podstawy wymiaru skadek, pracodawca zobowizany jest zaprzesta przekazywania skadek do Zakadu Ubezpiecze Spoecznych.

Nie ma adnego problemu, gdy pracownik jest zatrudniony u jednego pracodawcy. Wtedy to on na bieco kontroluje, czy podstawa wymiaru skadek emerytalnej i rentowych nie przekroczya przypisanego na dany rok limitu. Jeeli jednak pracownik jest zatrudniony u wicej ni jednego pracodawcy, obowizek przestrzegania rocznej kwoty podstawy wymiaru skadek spoczywa na pracowniku.

To pracownik jest zobowizany zawiadomi wszystkich patników skadek o przekroczeniu limitu i to on odpowiada za skutki ewentualnego bdnego zawiadomienia powodujcego nieopacenie nalenych skadek.

W przypadku, gdy Zakad Ubezpiecze Spoecznych stwierdzi opacenie skadek od nadwyki ponad kwot rocznej podstawy wymiaru skadek, informuje o tym fakcie pracodawc, który zobowizany jest powiadomi pracownika.
Podkreli jednak naley, e powysza zasada dotyczy wycznie skadek emerytalnej i rentowych. Pozostae skadki to jest: chorobow, wypadkow oraz zdrowotn trzeba nadal odprowadza. 

Stopa procentowa skadki na ubezpieczenie: 
  • emerytalne - wynosi 19,52 % postawy wymiaru skadki; 
  • rentowe - wynosi 6,00 % postawy wymiaru skadki. 
Skadki na ubezpieczenie emerytalne finansuj w równych czciach patnicy skadek i pracownicy, za skadki na ubezpieczenie rentowe pracownicy finansuj w czci 1,50 %, patnicy skadek za w czci 4,50 %. 

Podstawa prawna:
Ustawa o systemie ubezpiecze spoecznych ( Dz. U. 2009 r. Nr 205 poz. 1585 ze zm.).
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.). 

Przemysaw Gogojewicz

Specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpiecze spoecznych
www.gogojewicz.com