X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracownika

2011-11-28 11:54 poniedziałek
Podstawę wymiaru składek pracowników z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku osób, które zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia lub umowy o dzieło lub też w ramach tych umów wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uwzględnia się również przychód z tytułu powyższych umów.

Do podstawy wymiaru składek pracowników zalicza się również świadczenia w naturze.

Wartość pieniężną świadczeń w naturze ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagradzaniu a w razie ich braku:
1) jeżeli przedmiotem świadczeń są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej pracodawcy – według cen stosowanych wobec innych odbiorców niż pracownicy, 
2) jeżeli przedmiotem świadczeń są rzeczy lub usługi zakupione przez pracodawcę – według cen ich zakupu, 
3) jeżeli przedmiotem świadczenia jest udostępnienie lokalu mieszkalnego
  • dla lokali spółdzielczych typu lokatorskiego i własnościowego – w wysokości czynszu obowiązującego dla tego lokalu w danej spółdzielni mieszkaniowej, 
  • dla lokali komunalnych – w wysokości czynszu wyznaczonego dla tego lokalu przez gminę, 
  • dla lokali własnościowych, z wyłączeniem lokali spółdzielczych oraz domów stanowiących własność prywatną – w wysokości czynszu określonego według zasad i stawek dla mieszkań komunalnych na danym terenie, a w miastach – w danej dzielnicy, 
  • dla lokali w hotelach – w wysokości kosztu udokumentowanego rachunkami wystawionymi przez hotel.
W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników nie uwzględnia się natomiast wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków.

Podstawy wymiaru składek nie stanowią: nagrody jubileuszowe, odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy, odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę czy też świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 
Przy obliczaniu podstawy wymiaru składek pamiętać także należy o tak zwanym rocznym limicie podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowych.

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej. Po przekroczeniu powyższego limitu nie należy odprowadzać składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Pomimo tego okres ten jest traktowany, jako okres ubezpieczenia czyli jest zaliczany do stażu pracy pracownika W przypadku przekroczenia przez pracownika kwoty rocznej podstawy wymiaru składek, pracodawca zobowiązany jest zaprzestać przekazywania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Nie ma żadnego problemu, gdy pracownik jest zatrudniony u jednego pracodawcy. Wtedy to on na bieżąco kontroluje, czy podstawa wymiaru składek emerytalnej i rentowych nie przekroczyła przypisanego na dany rok limitu. Jeżeli jednak pracownik jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy, obowiązek przestrzegania rocznej kwoty podstawy wymiaru składek spoczywa na pracowniku.

To pracownik jest zobowiązany zawiadomić wszystkich płatników składek o przekroczeniu limitu i to on odpowiada za skutki ewentualnego błędnego zawiadomienia powodującego nieopłacenie należnych składek.

W przypadku, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdzi opłacenie składek od nadwyżki ponad kwotę rocznej podstawy wymiaru składek, informuje o tym fakcie pracodawcę, który zobowiązany jest powiadomić pracownika.
Podkreślić jednak należy, że powyższa zasada dotyczy wyłącznie składek emerytalnej i rentowych. Pozostałe składki to jest: chorobową, wypadkową oraz zdrowotną trzeba nadal odprowadzać. 

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie: 
  • emerytalne - wynosi 19,52 % postawy wymiaru składki; 
  • rentowe - wynosi 6,00 % postawy wymiaru składki. 
Składki na ubezpieczenie emerytalne finansują w równych częściach płatnicy składek i pracownicy, zaś składki na ubezpieczenie rentowe pracownicy finansują w części 1,50 %, płatnicy składek zaś w części 4,50 %. 

Podstawa prawna:
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. 2009 r. Nr 205 poz. 1585 ze zm.).
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.). 

Przemysław Gogojewicz

Specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
www.gogojewicz.com