X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Pytanie Czytelnika: Urlop bezpatny a ubezpieczenie spoeczne

2012-12-17 13:14 poniedziaek
Prowadzc pozarolnicz dziaalno gospodarcz byem zatrudniony na podstawie umowy o prac w jednym zakadzie pracy na 1/2 etatu i z tego tytuu podstawa wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne w miesicu lipcu 2007 stanowia 500 z, przy czym w dniu 04.07.2007 u tego pracodawcy przebywaem na urlopie bezpatnym. Jednoczenie byem zatrudniony na podstawie umowy o prac w innym zakadzie pracy, równie na 1/2 etatu i z tego tytuu moja podstawa wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne w miesicu lipcu 2007 stanowia 550 z (w 2007 minimalne wynagrodzenie wynosio 936 z). Czy w dniu 04.07.2007, jako prowadzcy pozarolnicz dziaalno gospodarcz podlegaem obowizkowi ubezpiecze spoecznych?

Odpowiedzi udziela Przemysaw Gogojewicz, ekspert w zakresie prawa cywilnego i ubezpiecze spoecznych:

Jeeli osoba przebywa na urlopie bezpatnym i podejmuje zatrudnienie w innej firmie to ta firma przejmuje obowizki opaty skadek na ubezpieczenia spoeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Przy zaoeniu, i ta sama osoba prowadzi dziaalno gospodarcz, wówczas z tego tytuu opaca jedynie skadk zdrowotn.

Zgodnie z wykadni art. 174 § 1 Kodeksu pracy na pisemny wniosek pracownika pracodawca moe udzieli mu urlopu bezpatnego. Okresu urlopu bezpatnego nie wlicza si do okresu pracy, od którego zale uprawnienia pracownicze.

Przy udzielaniu urlopu bezpatnego duszego ni 3 miesice strony mog przewidzie dopuszczalno odwoania pracownika z urlopu z wanych przyczyn.  

Za zgod pracownika, wyraon na pimie, pracodawca moe udzieli pracownikowi urlopu bezpatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu midzy pracodawcami. Okres urlopu bezpatnego wlicza si do okresu pracy, od którego zale uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.  

W art. 174 § 2 KP przyjto zasad, e okresu urlopu bezpatnego nie wlicza si do stau pracy, od którego uzalenione s uprawnienia pracownicze, przy czym urlop bezpatny trwajcy nie duej ni miesic nie ma wpywu na wymiar urlopu wypoczynkowego, przysugujcego pracownikowi w danym roku kalendarzowym.

Regua ta nie znajduje zastosowania w przypadkach unormowanych w przepisach szczególnych. Analiza tych przepisów wskazuje, e chodzi tu o przypadki obligatoryjnych urlopów bezpatnych, wród których fakultatywnym urlopem bezpatnym jest take urlop udzielany przez pracodawc z jego inicjatywy, jednak za zgod pracownika wyraon na pimie, w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu midzy zainteresowanymi pracodawcami.

Mona go udzieli wówczas, gdy macierzysty pracodawca okresowo nie ma moliwoci wykorzystania pracowniczej gotowoci do pracy w ramach istniejcego stosunku pracy i na czas oznaczony zawiera z innym pracodawc porozumienie w sprawie wykonywania przez jego pracownika (pracowników) pracy na rzecz tego pracodawcy.

Udzielenie go jest moliwe take w przypadku pracodawców wspópracujcych ze sob, gdy do wykonania zada jednego z nich potrzebne jest okresowe wsparcie kadrowe drugiego.

Podstawa prawna:
Ustawa kodeks pracy ( Dz. U z 1998 Nr 21 poz 94 ze zm.).

Przemysaw Gogojewicz

Specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpiecze spoecznych
www.gogojewicz.com