X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Jakie s konsekwencje nieopacenia skadki w terminie?

2016-10-13 09:44 czwartek
W ubezpieczeniach na ycie regularna spata zobowiza to podstawa. Opacona skadka jest gwarancj cigoci polisy ze strony Towarzystwa. Ci, którzy z rónych powodów nie zd z dotrzymaniem terminu, nie musz wpada w panik – ubezpieczyciel stosuje szereg rozwiza zapobiegawczych.

Procedura postpowania ze strony ubezpieczyciela jest zazwyczaj jednolita: jeli na konto TU nie wpyn pienidze za polis o czasie, to ubezpieczenie jest nadal wane, a ubezpieczony ma na ogó 30 dni na dopenienie zobowiza. Firma ubezpieczeniowa powiadomi swojego klienta poprzez e-mail, SMS bd telefonicznie.

Wybierz polis z najnisz skadk

 

Bez skadki polisa te dziaa

Powody zalegania z patnoci skadki mog by róne: utrata róda dochodów czy niespodziewane wydatki. Wtedy warto zwróci si o porad do konsultanta danego Towarzystwa, który wypracuje jedno z poniszych rozwiza:

 
    1. Tryb bezskadkowy – ubezpieczony jest zwolniony z dokonywania wpat, ale zachowuje cz praw z polisy na ycie. Metoda ta jest stosowana w przypadku polis mieszanych, tj. ochronno-inwestycyjnym (dalsza skadka bdzie pobierana z ju wpaconych pienidzy).
 
    2. Zawieszenie opacania skadek – na okrelony czas, np. przez 6 czy 12 miesicy równie z zachowaniem ochrony ubezpieczeniowej, przy czym suma odszkodowania ulega pomniejszeniu z uwzgldnieniem wybranego okresu.
 
    3. Obnienie skadki – w tym przypadku standard polisy ulega obnieniu o wysoko sumy ubezpieczenia albo wyganicie umów dodatkowych.

 
Duo te zaley od samego ubezpieczonego, który nie bdc w stanie pokry zobowiza finansowych, moe nie tylko straci prawo do wiadczenia, ale by naraonym na rónego rodzaju potrcenia i opaty kosztem sumy ubezpieczenia (w przypadku polis o charakterze inwestycyjnym).
 
 

Ubezpieczenie skadki - to moliwe?

Firmy ubezpieczeniowe posiadaj wypracowane mechanizmy w razie kopotów ubezpieczonego z regularnym opacaniem skadek.
 
PZU umoliwia zawieszenie opacania skadek na pewien okres lub zamian ubezpieczenia na bezskadkowe. Suma ubezpieczenia zostanie pomniejszona, ale warunek jest jeden – umowa z Towarzystwem musi trwa przynajmniej dwa lata. W praktyce wyglda to nastpujco: ubezpieczony zawiesza opacanie skadek na 6 miesicy, przy czym nadal jest objty ochron, a jeli po tym czasie nie jest w stanie dokonywa regularnych wpat na konto ubezpieczyciela, polisa przechodzi w tryb bezskadkowy z obnion sum ubezpieczenia. Ci, którym zaley na wysokiej sumie ubezpieczenia mog wróci do opacania skadek, o ile w cigu 12 miesicy wznowi swoj polis poprzez np. wypenienie odpowiedniego formularza na stronie PZU.
 
 
Aviva oferuje ubezpieczenie ubezpieczenia, a waciwie skadki. Jest to rozwizanie przeznaczone dla tych, którzy obawiaj si (na skutek wypadku lub choroby) utraty zarobków, a tym samym ubezpieczenia i moliwoci dalszego opacania skadki. Ubezpieczony, który rozszerzy zakres polisy o ochron skadki, zyskuje pewno, e Aviva ju po 6 miesicach od wystpienia niezdolnoci do pracy przejmie obowizek opacania skadki w niezmienionej formie i wysokoci z jednoczesnym zapewnieniem ochrony na ycie.


Zerwanie umowy ubezpieczenia na ycie

Co faktycznie grozi klientowi za zerwanie umowy ubezpieczenia w przypadku nieopacenia skadki? Przede wszystkim naley liczy si z dwiema moliwociami:
 
  • wyganiciem ochrony ubezpieczeniowej na ycie (analogicznie jest w przypadku mieszkania, samochodu czy pobytu za granic) po okresie wskazanym w umowie,
  • ze zwrotem tylko czci wpaconych skadek.
 
Jeszcze przed podpisaniem umowy z Towarzystwem, klient ma moliwo wgldu do warunków przyszego porozumienia. Umoliwia to dokument OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) dostpny na stronie kadej firmy ubezpieczeniowej w formie pliku PDF do pobrania.
 
 
Micha Ratajczak
 

Porównaj skadniki ubezpieczenia