X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Ruchomoci nie wyceniamy „na oko”

2015-12-04 10:11 pitek

Ubezpieczenie samej nieruchomoci czsto nie jest wystarczajce. Cakowite zniszczenie „murów” zdarza si rzadziej, ni kradzie cennych rzeczy, zalanie czy poar. Warto ubezpieczy te ruchomoci domowe. Jak wyceni ich warto oraz jak postpowa w sytuacji powstania szkody wyjania Magdalena Róaska, ekspert ds. ubezpiecze nieruchomoci.

Porównaj oferty

Jak wynika z obserwacji wielu towarzystw ubezpieczeniowych wikszo klientów kupujcych ubezpieczenie zania warto posiadanych rzeczy. Dlaczego tak si dzieje?

Dzieje si tak, poniewa wikszo ludzi wycenia warto swoich ruchomoci zbyt pochopnie. Wydaje im si, e tak naprawd nie posiadaj cennych rzeczy. Warto uwiadomi, e ruchomoci – to cae nieprzytwierdzone wyposaenie naszego domu. S to midzy innymi: meble i urzdzenia, sprzt audiowizualny, fotograficzny i komputerowy, odzie i biuteria, równie wózki i zabawki dziecice.
 

Jak zatem prawidowo wyceni ich warto, by otrzyma odszkodowanie pokrywajce koszt zniszczonych przedmiotów?

Wyceniajc warto swoich ruchomoci, takich jak ubrania, zabawki, ksiki, meble itp. warto zrobi list mienia i na jej podstawie obliczy sum ubezpieczenia. Czsto nie zdajemy sobie sprawy, e ju sama nasza biblioteka moe by warta kilkanacie tysicy zotych. Gdy policzymy zabawki dziecice, sprzt komputerowy, audiowizualny, bdziemy mieli kwot powyej 10 tys. z. Z moich obserwacji wynika, e ludzie czsto ubezpieczaj swoje mienie ruchome wanie w przedziale 10 – 30 tys. z. Moe si zdarzy, e kwota ta wystarczy jedynie na pokrycie czci strat.

Naley te zwróci uwag na ruchomoci specjalne. Zaliczamy do nich: zbiory kolekcjonerskie, dziea sztuki, rzeby, antyki, porcelan, drogocenn biuteri, przedmioty unikatowe i jednostkowe, a take bro wszelkiego rodzaju. Wymagaj one sklasyfikowania wyceny przez rzeczoznawc. Rzeczy wartociowe najczciej posiadaj dokumenty stwierdzajce ich autentyczno, np. certyfikaty, które naley pokaza agentowi i doczy do polisy. Przy wysokich sumach ubezpieczenia, np. 100 – 200 tys. z towarzystwa wymagaj lustracji mienia. Jest to przede wszystkim dokumentacja fotograficzna naszej nieruchomoci wraz z caym wyposaeniem.

Jaka jest rónica pomidzy ubezpieczeniem na warto odtworzeniow, a warto rzeczywist?

Ubezpieczenie na warto odtworzeniow oznacza, e w przypadku szkody towarzystwo ubezpieczeniowe wypaci nam sum, która w caoci pokryje koszt zakupu utraconego przedmiotu tego samego rodzaju. Warto zwróci uwag na poszczególne ryzyka: przy polisie od ognia i zdarze losowych skadka nieznacznie wzronie. Natomiast ryzyko na wypadek kradziey jest drosze, tym samym skadka bdzie duo wysza.

Moemy te ubezpieczy ruchomoci na warto rzeczywist. Jest to warto przedmiotu pomniejszona o stopie zuycia, okrela rzeczywisty stan mienia.

Jak wyglda procedura wypaty odszkodowania?

Po wystpieniu szkody zgaszamy zaistnia sytuacj do towarzystwa ubezpieczeniowego. Zaczamy równie wykaz utraconych bd zniszczonych przedmiotów ubezpieczenia, a take dokumenty uzasadniajce wysoko roszczenia. TU czsto zastrzegaj sobie prawo do weryfikacji tych danych zasigajc opinii rzeczoznawców. W zalenoci od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia poszczególnych towarzystw w razie braków w dokumentacji potwierdzajcych faktyczn warto utraconego mienia przyjmuje si najnisz warto zakupu przedmiotu o podobnych bd najbardziej zblionych parametrach, z uwzgldnieniem stopnia jego zuycia albo bez. Wysoko szkody ustalana jest wedug cen obowizujcych na lokalnym rynku w dniu jej wystpienia. Odszkodowanie wypacane jest w cigu 30 dni.

Wane jest, by do ubezpieczenia doczy spis majtku, paragony i faktury zakupionych ruchomoci, certyfikaty oraz dokumentacj fotograficzn.

Czsto o wyborze ubezpieczenia decyduje cena. Musimy jednak pamita, e nisza cena oznacza te minimaln ochron.

Irena Jedinskaja
 

Oblicz skadk