X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Co robi w razie stuczki?

2009-10-29 10:15 czwartek
Za kilka dni po raz kolejny rozpocznie si akcja „Znicz”. Na polskich drogach znacznie zwikszy si ruch. Niestety, moe to te oznacza czstsze stuczki i wypadki samochodowe.

Do zachowania zasad szczególnego bezpieczestwa na drodze w najbliszych dniach, ale nie tylko, nikogo nie trzeba przekonywa. Wiadomo jednak, e nie wszystkie zdarzenia zalene s tylko od naszych wasnych umiejtnoci.
Co robi, gdy zdarzy nam si stuczka na drodze? Kogo najpierw wezwa? Jakie dokumenty wypeni?

Pierwsza pomoc i wezwanie policji

Gdy ju zdarzy nam si kolizja, to przede wszystkim sprawdzamy czy nikomu nic si nie stao. Tym, którzy tego wymagaj, naley zapewni podstawow pomoc medyczn, najlepiej wzywajc pogotowie.

Kolejnym krokiem moe by wezwanie policji. Moe, ale nie musi. Na pewno policja jest konieczna, gdy w wypadku s ranni lub ofiary w ludziach lub podejrzewamy, e mogo doj do przestpstwa (np. kierowca jest pod wpywem alkoholu czy narkotyków). Warto te wezwa funkcjonariuszy, gdy strony nie mog si porozumie co do sprawcy wypadku. Przy mniejszych stuczkach obecno sub mundurowych nie jest konieczna.

Bardzo wane jest take zapewnienie bezpieczestwa na miejscu wypadku. Wedug przepisów, jeli nikomu nic si nie stao, naley usun samochody z jezdni, eby nie blokowa ruchu, czy nie doprowadzi do kolejnych stuczek. Nie mona te zapomnie o odpowiednim ustawieniu trójkta ostrzegawczego i wczeniu wiate awaryjnych. Nie zapomnijmy przy tym, aby poruszajc si po jezdni w czasie usuwania z niej auta, zawsze mie na sobie odblaskow kamizelk – szczególnie w jesienne wieczory znacznie poprawi ona nasz widoczno, a zatem i bezpieczestwo.

Jeli nie moemy usun samochodu z jezdni, nie naley w nim przebywa! Wszyscy pasaerowie powinni opuci pojazd i czeka na pomoc w bezpiecznej odlegoci od przejedajcych samochodów.

Pomoc ubezpieczyciela

Stuczka si zdarzya. Teraz obie strony czeka kontakt z ubezpieczycielem. Po pierwsze z miejsca wypadku mona bezporednio zgosi szkod ubezpieczycielowi. Gdy sytuacja tego wymaga przysana jest pomoc assistance. Mona take wezwa na miejsce wypadku przedstawiciela towarzystwa, który dokona dokumentacji zdarzenia.
- Kierowcy czsto zapominaj, e w razie wypadku najatwiej uzyskaj pomoc u swojego ubezpieczyciela, nawet jeli sprawc by kto inny i szkoda nie bdzie likwidowana z naszej polisy. Przykadowo w Link4 przysyamy na miejsce zdarzenia pomoc assistance oraz naszego przedstawiciela, który przeprowadza dokumentacj szkody, niezalenie od tego czy nasz klient by w tej szkodzie sprawc czy poszkodowanym – mówi Agata Winiewska, PR Manager Link4.

Niezbdne

Obie strony mog take samodzielnie spisa stosowne owiadczenie powypadkowe, w którym opisz przebieg zdarzenia, wykaz uszkodze oraz okrel, po której stronie ley wina. Owiadczenie musi zawiera kilka niezbdnych informacji - dat, godzin i miejsce kolizji, dokadne dane uczestników i wacicieli samochodów (jeli kierujcy nie jest wacicielem auta) oraz numery polis ubezpieczeniowych i nazw ubezpieczycieli. Mona te dopisa ewentualnych wiadków.

Bardzo przydatna, szczególnie dla ustalenia winnych wypadku i póniejszego procesu likwidacji szkody, jest dokumentacja fotograficzna. Jeli mamy wic tak moliwo, zróbmy zdjcia z miejsca zdarzenia. O jednym warto bezwzgldnie pamita – nie odjedaj z  miejsca kolizji bez spisania takiego owiadczenia. Owiadczenie mona spisa na specjalnym formularzy (do pobrania ze stron ubezpieczycieli, wic warto go wydrukowa i mie zawsze przy sobie), którego wzór jest taki sam dla wszystkich ubezpieczycieli.

Dodatkowa pomoc

Przy mniejszych stuczkach po dokonaniu niezbdnych ogldzin i spisaniu owiadcze moemy dalej kontynuowa podró. Co robi, gdy nasz samochodów jednak nie nadaje si do dalszej jazdy?

Krótko: skorzystajmy ze swojej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie assistance.

- W Link4 klienci mog liczy na holowanie pojazdu do najbliszego warsztatu czy drobn napraw. Oferujemy take pomoc przy kontynuacji podróy. W okrelonych sytuacjach zapewniamy nocleg, take dla wspóuczestników podróy oraz auto zastpcze – dodaje Winiewska.

Dodatkowych informacji udziela:

Agata Winiewska
PR Manager
Link4 TU SA
tel. kom. 0 668 444 430
tel. (22) 444 42 57
e-mail: agata.wisniewska@link4.p

Informacja prasowa Link4 z 28.10.09