X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Kto jak nie AXA ASSISTANCE, czyli wywiad z Tomasem Mrnka – Czonkiem Zarzdu AXA Assistance, Dyrektorem Sprzeday

2016-12-16 08:46 pitek
Ubezpieczenie turystyczne AXA Assistance „Daleko od Domu” jest niespotykanym produktem w brany ubezpiecze, gdy pozwala na zawarcie umowy z nielimitowan sum ubezpieczenia kosztów leczenia.

Skd w ogóle wzi si taki pomys, jak wpyn na dziaania towarzystwa i co powiniene wiedzie wyjedajc za granic? To wszystko w wywiadzie Ubezpieczenia online.pl z Czonkiem Zarzdu AXA  Assistance, Dyrektorem Sprzeday, Panem Tomášem Mrnka.
 

Kiedy AXA Assistance rozpocza swoj dziaalno?

- Korzenie AXA Assistance sigaj 1959 roku kiedy to utworzono General Europea S.A. G.E.S.A. zostaa stworzona w odpowiedzi na rozwój turystyki i boom ekonomiczny po II Wojnie wiatowej. Bya ona pierwsz spók assistance i jako pierwsza stworzya profesjonaln sie usugodawców. 

    Porównaj ubezpieczenia w kilka sekund!

AXA Assistance powstaa  w wyniku  poczenia dwóch midzynarodowych firm wiadczcych usugi assistance – G.E.S.A oraz UAP. Na polskim rynku istniejemy od 1994 roku.

Zapewniamy spokój i poczucie bezpieczestwa w nieoczekiwanych sytuacjach, ale take komfort w yciu codziennym. Jestemy wyspecjalizowanym ubezpieczycielem wiadczcym niezawodne usugi assistance.
 

Skd wzi si pomys na wprowadzenie produktu turystycznego i kto opracowa produkt?

- Grupa AXA Assistance od ponad 30 lat dostarcza Klientom na caym wiecie ubezpieczenia podróne poprzez wspóprac z takimi midzynarodowymi partnerami jak: Master Card, VISA, Thomas Cook i wielu innych.

W 2013 roku, wychodzc naprzeciw potrzebom stale rozwijajcego si rynku, stworzylimy ubezpieczenie turystyczne, które w peni uwzgldnia oczekiwania klientów indywidualnych. Ubezpieczenie dostosowane do sposobu podróowania i spdzania wolnego czasu, zapewniajce ochron w najszerszym moliwym zakresie. Wykorzystalimy nasze know-how, eby jak najlepiej odpowiedzie na potrzeby naszych klientów. 

Nasze ubezpieczenie turystyczne zapewnia m.in.:
 • nielimitowane koszty leczenia (w najwyszym wariancie)
 • ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej na 1,5 mln PLN (w najwyszym wariancie)
 • ubezpieczenie sprztu elektronicznego
 • rekreacyjne uprawianie sportów w standardzie
 • pomoc w przypadkach ataków terrorystycznych w standardzie

  Sprawd szczegóy ubezpieczenia

 

Z czego wynikao wprowadzenie ubezpieczenia turystycznego z nielimitowanymi kosztami leczenia? Trzeba przyzna, e jest to niespotykane rozwizanie na polskim rynku ubezpiecze turystycznych.


- Mylelimy ju o tym rozwizaniu od duszego czasu. W naszej historii odnotowalimy wiele przypadków, w których nawet bardzo wysoka suma ubezpieczenia nie bya wystarczajca do cakowitego pokrycia kosztów leczenia. Takie zdarzenia maj zawsze miejsce w krajach, w których koszty leczenia s bardzo wysokie, jak np. USA. Bardzo dobrze znane nam s przypadki, kiedy po powanym wypadku samochodowym klient ley na oddziale intensywnej terapii, jego stan zdrowia wyklucza repatriacj do kraju, a koszty leczenia wynosz okoo 3 - 5 tys. USD za jeden dzie. Pomylelimy wic: kto jak nie AXA Assistance powinien zaoferowa ten produkt. Moemy poczy si Grupy AXA oraz nasze wieloletnie dowiadczenie w ubezpieczeniach podrónych.
 

Czy wprowadzenie nielimitowanych kosztów leczenia znaczco wpyno na zainteresowanie klientów produktem?

- Zdecydowanie tak. Nielimitowane koszty leczenia zawarte s w najwyszym wariancie – Pakiecie Zdobywca, który cieszy si bardzo duym zainteresowaniem wród naszych klientów.
 

Ubezpieczenie turystyczne AXA Assistance jest moliwe do kupienia w 3 wariantach. S to zamknite pakiety bez moliwoci indywidualnego dopasowania. Co byo brane pod uwag przy konstruowaniu zakresu poszczególnych wariantów?

- Uwzgldnialimy przede wszystkim kierunek podróy oraz jej charakter. I tak, najniszy pakiet – Urlopowicz, dedykowany jest gównie podróujcym do pastw ociennych, Pakiet Podrónik – wyjedajcym do Europy, natomiast najwyszy Pakiet – Zdobywca, zapewni doskona ochron w kadym zaktku wiata.
Oprócz gotowych pakietów, nasi klienci mog rozszerzy zakres ochrony o:
 • sporty wysokiego ryzyka
 • wyjazd do pracy fizycznej
 • choroby przewleke

Czy ma Pan jakie wskazówki dla osób, które podczas wyjazdu musz zgosi szkod? O czym naley pamita bezporednio po wystpieniu zdarzenia, gdzie si zgosi i kiedy? Czy s jakie kwestie, na które poszkodowany powinien szczególnie zwróci uwag?


- Najwaniejszy jest jak najszybszy kontakt z naszym Centrum Alarmowym dziaajcym 24/7. Nasi konsultanci s doskonale przygotowani do poprowadzenia klienta ju od samego pocztku – zorganizujemy pomoc medyczn, skierujemy klienta do najbliszej wspópracujcej z nami placówki medycznej, pokierujemy caym procesem jego leczenia i pokryjemy jego koszty.

Ta sama rada dotyczy pozostaych rodzajów ryzyk - szczególnie w okresie zimowym, który obfituje w kontuzje. Jeli ulege wypadkowi na stoku narciarskim, nawet nie z wasnej winy - zadzwo do nas. Jestemy po to, eby Ci pomóc.
Tak wic najlepsze co moesz zrobi to wpisanie numeru naszego Centrum Alarmowego do swojego telefonu komórkowego, jeszcze przed rozpoczciem podróy. Miej go zawsze pod rk gdy bdziesz go potrzebowa.

Bdc przy temacie szkód, przytoczmy kilka liczb. Jaka jest rednia warto szkód? I czy moe Pan powiedzie, ile wynosia warto najwikszej szkody zgoszonej w AXA Assistance?

- Koszty usug medycznych, zwaszcza tych poza Europ, s trudne do oszacowania i czsto bardzo wysokie, przykadowo:
 • Koszt podstawowego leczenia ambulatoryjnego w USA - 600 USD dziennie
 • Powrót z Kenii do kraju przy wykorzystaniu „air ambulance” - 250 000 PLN
 • 3-dniowa hospitalizacja na oddziale kardiologicznym w USA  - 350 000 PLN
Co istotne, a z czego nie zawsze klienci zdaj sobie spraw: wiadczenia medyczne, do których posiadamy bezpatny dostp w Polsce, za granic s patne. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie zapewnia pokrycia wszystkich kosztów zwizanych z leczeniem za granic, a zwaszcza kosztów transportu chorego do kraju.

 

  Kup ubezpieczenie Axa Assistance

 

Jakie zdarzenia s najczciej zgaszane przez ubezpieczonych? (np. zamania na stoku, problemy gastrologiczne w egzotycznych krajach, zniszczenia czyjego mienia w ramach OC, itp.)

- Zdarzenia moemy podzieli na sezony. W sezonie zimowym s to gównie urazy narciarskie oraz szkody zgaszane w ramach OC. Sezon letni to alergie i problemy gastrologiczne.

Na koniec pytanie o wiadomo ubezpieczeniow Polaków. Czy zdajemy sobie spraw z koniecznoci posiadania ubezpieczenia turystycznego w czasie zagranicznych wyjazdów?

- Zdecydowanie wiadomo ubezpieczeniowa Polaków z roku na rok ronie. Du rol odgrywaj media, które skutecznie naganiaj wszelkie przypadki zwizane z brakiem ochrony ubezpieczeniowej za granic, lub gdy ta ochrona jest niewystarczajca.

Kolejnym przykadem na wzrost wiadomoci jest wykupowanie dodatkowego ubezpieczenia turystycznego przy zakupie wycieczek z biur podróy, których ochrona w tym zakresie bardzo czsto ma charakter podstawowy i niewystarczajce limity kosztów.
 

Julietta Pawlak