X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Rezygnacja z polisy na ycie

2008-08-03 16:25 niedziela
Jeli z jaki powodów podje decyzj o rezygnacji z dotychczas posiadanego ubezpieczenia na ycie powiniene skontaktowa si ze swoim agentem ubezpieczeniowym lub, – jeli nie masz z nim kontaktu – bezporednio z towarzystwem ubezpieczeniowym. Zanim jednak to uczynisz moesz sam zajrze do ogólnych warunków ubezpieczenia lub przeczyta ten artyku do koca. Dowiesz si, jak rezygnacja z ubezpieczenia wyglda od strony prawnej.

Dlaczego klient rezygnuje z polisy?

Przyczyny takiego zachowania s rónorodne. Nie kady klient chce przyzna, czym kierowa si podejmujc tak, a nie inn decyzj:
 
  1. zbyt szybkie podpisanie umowy ubezpieczeniowej,
  2. zaniechanie porównania ofert rónych towarzystw ubezpieczeniowych,
  3. niewaciwie okrelone oczekiwania i potrzeby

to gówne przyczyny zrywania umów. Poza tym, ubezpieczeni czsto rezygnuj z polis w przypadku pogorszenia si sytuacji materialnej w ich rodzinie. Sytuacja na rynku pracy oraz zuboenie spoeczestwa przyczyniaj si do zaniechania wpacania kolejnych skadek.

W Polsce rynek ubezpiecze na ycie jest jeszcze stosunkowo nowy, a specyfika produktów na nim funkcjonujcych sprawia, e efekty ich posiadania s widoczne dopiero po kilkunastu latach. W przypadku, gdy klient syszy, e rezygnujc z polisy otrzyma tylko cz wpaconych wczeniej pienidzy, zwykle wpada w zo lub czuje si oszukany. Aby nie dopuci do takiej sytuacji powiniene zapozna si z ogólnymi warunkami ubezpiecze. Przy okazji warto pamita, e impulsywna, moe nawet nie do koca przemylana, rezygnacja z umowy ubezpieczeniowej moe by zbyt pochopna.
Zanim zrezygnujesz – przeczytaj

Regu jest, e ubezpieczenie twojego ycia i zdrowia trwa przez czas okrelony w umowie ubezpieczenia i przestaje wiza strony umowy z chwil jej rozwizania. W ubezpieczeniach terminowych umowa ubezpieczenia rozwizuje si z upywem okresu, na jaki zostaa zawarta, zdarza si jednak, e zakady ubezpieczenia stosuj tzw. klauzule prolongacyjne, w myl, których umowa ubezpieczenia ulega przedueniu na nastpny okres ubezpieczenia, jeeli adna ze stron umowy nie zoy w oznaczonym terminie owiadczenia o rozwizaniu umowy ubezpieczenia.

Kady, kto zawiera umow ubezpieczenia na ycie powinien pamita, i ubezpieczenie to nie jest lokata bankowa, z której mona pobra pienidze w kadym czasie z mniejszymi lub wikszymi odsetkami. W ubezpieczeniach paci si przede wszystkim za ochron ubezpieczeniow – towarzystwo ubezpieczeniowe w razie zajcia zdarzenia okrelonego w umowie wypaci ca sum ubezpieczenia, choby ubezpieczony zapaci tylko jedn skadk!!!!

Zgodnie z prawem masz moliwo odstpienia od umowy ubezpieczenia w okresie 30 dni od dnia zawarcia umowy – jeli jeste konsumentem i 7 dni od zawarcia umowy – jeli jeste przedsibiorc, pod warunkiem, e umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres duszy ni 6 miesicy.

Zatem masz, po zawarciu umowy dodatkowy czas na przeczytanie warunków umowy, zadanie pyta agentowi. Odstpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ci od obowizku zapaty skadki za okres, w którym zakad ubezpiecze udziela ochrony ubezpieczeniowej.
Jeli zaware umow ubezpieczenia o charakterze oszczdnociowym, Twoja umowa ubezpieczenia moe przewidywa tzw. cakowity lub czciowy wykup polisy.

Cakowity wykup polisy oznacza, e koczy si ochrona ubezpieczeniowa, a zakad ubezpiecze wypaca tzw. warto wykupu, pochodzc ze rodków, które w czasie trwania umowy odoy na ten cel poprzez stworzenie odpowiedniej rezerwy finansowej. Masz wówczas prawo zwróci si do zakadu ubezpiecze z wnioskiem o wykup umowy ubezpieczenia w czci lub w caoci w kadym czasie, zwykle nie wczeniej jednak, ni po upywie drugiego roku obowizywania umowy ubezpieczenia.

Dopiero, bowiem po tym czasie warto wykupu w ogóle moe wystpi, z uwagi na fakt, e w pierwszym okresie trwania ubezpieczenia zakad ponosi najwiksze koszty i dopiero potem pienidze wpacane przez Ciebie zaczynaj pracowa. Im duszej trwa umowa tym wysza warto wykupu. Nie spodziewaj si jednak prostego przeliczenia, warto wykupu = warto wpaconych skadek. Nic bardziej mylcego. Przypominam, e polisa ubezpieczeniowa to nie lokata w banku.

Rezygnacja z polisy ubezpieczeniowej na ycie powinna by decyzj kilkakrotnie przemylan, niepodejmowan pod wpywem chwili. Zanim podejmiesz ostateczn decyzj, powiniene przeanalizowa wszystkie moliwe rozwizania, takie jak czasowe zawieszenie opacania skadek czy te rezygnacja z opcji dodatkowej ochrony. Zawsze naley poszuka innych rozwiza, a rezygnacje traktowa jako rzecz ostateczn. Moesz równie spotka si z kompetentn osob z towarzystwa ubezpieczeniowego i razem z ni zastanowi si nad najlepszym rozwizaniem problemu.Alicja Szakiel