X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Ubezpieczenie NNW dla dziecka – w szkole, czy indywidualnie?

2011-08-26 12:27 pitek
Kady, kto ma dziecko w wieku szkolnym zdy oswoi si z myl, e z kocem wakacji odby trzeba niekoczc si i kosztown krucjat po marketach, ksigarniach i sklepach papierniczych. Przy czym zdobyte w zamian za ciko wypracowan krwawic trofea wcale nie musz speni oczekiwa naszych wybrednych pociech.

Najczciej dopiero po powrocie do domu dowiadujemy si, e epoka Hello Kitty albo Spidermana wanie bezpowrotnie mina. Jakby tego byo mao, kiedy ju si wydaje, e mona przesta karmi banknotami wiecznie godnego potwora o wdzicznej nazwie „inwestycja w przyszo dziecka”, nasz ucze przynosi ze szkoy karteczk z informacj, i trzeba opaci skadk na ubezpieczenie NNW.

PORÓWNAJ OFERTY NNW!

Kolejny wydatek – ubezpieczenie NNW

Niby tylko par zotych, ale jak kady przymus wydawania pienidzy równie ta konieczno budzi w nas zdecydowany sprzeciw.

Bywa, e wraz z innym napotkanym pod szko, równie poruszonym rodzicem wymienimy opini na ten temat, a nastpnie... potulnie pacimy. Nie wiedzc nawet, jak tak naprawd ochron ubezpieczeniow zapewniamy naszemu dziecku i czy na pewno jest ona wystarczajca? Nie wspominajc o tym, e nie mamy obowizku, choby usiowaa nas w takim przekonaniu utrzyma dyrekcja placówki, regulowania takiej nalenoci.

W zasadzie nie musimy w ogóle ubezpiecza dziecka od nastpstw nieszczliwych wypadków. Warto wiedzie, e nie jest to polisa obowizkowa. Ma jednak szereg zalet, ale tylko pod warunkiem, e starannie j dobierzemy, niekoniecznie kierujc si wycznie wysokoci skadki.

W szkole, czy samodzielnie

Ubezpieczenie opacane w szkole na ogó jest tasze, poniewa towarzystwo kalkuluje skadk w oparciu o ofert ubezpieczenia grupowego, skierowanego do wszystkich uczniów. Bywa, e polisa obejmuje równie pracowników szkoy, bd towarzystwo obnia skadk, bo placówka ubezpiecza równie swój majtek.

Za spraw efektu skali taki produkt ubezpieczeniowy jest wic taszy od skadki oszacowanej dla indywidualnego klienta. Na niskiej cenie zalety takiego ubezpieczenia mog si skoczy. Ale nie musz.
Dlatego zawsze warto poprosi dyrekcj o udostpnienie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU), a jeli z jakiego powodu spotkamy si z odmow, mona zwróci si bezporednio do towarzystwa.

PORÓWNAJ OFERTY NNW!

Warto przy tym zaznaczy, e ani kierownictwo placówki, ani ubezpieczyciel nie moe odmówi nam moliwoci zapoznania si z tym dokumentem. To tak, jakby nakania kogo do podpisania jakiejkolwiek umowy nie dajc moliwoci zaznajomienia si z jej postanowieniami.

W OWU znajdziemy informacj o zakresie ochrony ubezpieczeniowej i sytuacjach, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoci, co jest równoznaczne z odmow wypaty odszkodowania.

Przykadowo towarzystwo nie pokryje kosztów wypadku, bdcego skutkiem nietypowego schorzenia czy te leczenia urazów powstaych w efekcie wyczynowego uprawiania sportu. Oznacza to, e nie powinnimy oczekiwa wypaty wiadczenia, jeli dziecko podczas ataku padaczki pokaleczy gow lub zwichnie staw skokowy na treningu lekkoatletycznym.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie NNW

Z zaoenia polisa NNW ma chroni dziecko w czasie zaj w placówce. Ale wypadek zdarzy moe si take w drodze do lub ze szkoy, czy te na podwórku, boisku albo placu zabaw. Dlatego warto, by ubezpieczenie obowizywao zawsze, gdy dziecko nie przebywa pod nasz opiek.

Sprawdmy, czy ochrona ubezpieczeniowa w „szkolnej” polisie NNW obejmuje rok szkolny czy kalendarzowy. Powinnimy zdecydowa si na ofert, która obowizywa bdzie przez 12 miesicy. W wakacje dzieci równie ulegaj wypadkom.

Czytajc ogólne warunki ubezpieczenia zwrómy jednak uwag na zapisy dotyczce sytuacji, w których ubezpieczyciel odmówi nam wypaty odszkodowania.
O niektórych zdarzeniach wyczonych z odpowiedzialnoci towarzystwa ju wspomnielimy. Poniej publikujemy bardziej szczegóow list.

PORÓWNAJ OFERTY NNW!

I tak z ochrony ubezpieczeniowej na ogó wyczone s nastpstwa nieszczliwych wypadków, jeli powstay one na skutek:
  • usiowania lub popenienia samobójstwa bd przestpstwa, czy te udziau w bójkach;
  • spoycia alkoholu, narkotyków lub innych rodków odurzajcych;
  • dziaa wojennych, stanu wojennego lub wyjtkowego, udziau w zamieszkach, rozruchach, niepokojach spoecznych, strajkach, aktach terroryzmu itd.;
  • kierowania po drogach publicznych pojazdami mechanicznymi, jazdy rowerem lub obsugi urzdze bez wymaganych uprawnie;
  • mierci i innych uszczerbków na zdrowiu, do których doszo w nastpstwie niewaciwego leczenia, wadliwie wykonanych zabiegów i infekcji;
  • wyczynowego uprawiania sportów.
Opacajc dodatkow skadk mona ubezpieczy lubice aktywno ruchow dziecko, zwaszcza, jeli wybran dyscyplin sportu uprawia wyczynowo, trenujc w klubie czy nawet tylko pod okiem instruktora.

Kumulacja wiadcze

Decydujc si na indywidualne ubezpieczenie dziecka od nastpstw nieszczliwych wypadków nie tylko wybieramy ubezpieczyciela, ale mamy równie moliwo negocjowania warunków umowy, przede wszystkim jednak starannego dobrania zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Tak, by polisa nie okazaa si wydatkiem.

Moemy równie skorzysta z ubezpieczenia w szkole i dodatkowo ubezpieczy dziecko, wybierajc ubezpieczenie z elementami, których brak w szkolnej polisie.

Nie obowizuje adne prawne ograniczenie dotyczce iloci posiadanych ubezpiecze NNW. Z kadego mamy prawo otrzyma odszkodowanie.

Kumulacja wiadcze obowizuje take wówczas, gdy po wypadku przysuguje nam wiadczenie z ZUS, bd z ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej (OC) sprawcy zdarzenia.

Magorzata Pawlaczek