X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Kancelaria odszkodowawcza z obowizkowym OC?

2011-12-12 11:15 poniedziaek
Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentów od dawna przyglda si funkcjonowaniu kancelarii odszkodowawczych, które obecnie obsuguj ponad 40% szkód osobowych. Wiele z nich wykazuje si bowiem brakiem rzetelnoci, profesjonalizmu, a take zawodowych kwalifikacji do wykonywania takiej dziaalnoci.

Co wicej ani Komisja Nadzoru Finansowego, ani Ministerstwo Sprawiedliwoci nie chce sprawowa kontroli nad firmami odszkodowawczymi. KNF jest zdania, e nieetyczne praktyki tego rodzaju firm ukrócioby poprawienie przez ubezpieczycieli procesu likwidacji szkód i zapewnienie klientom moliwoci skutecznego dochodzenia przysugujcych im praw, wynikajcych z umowy ubezpieczenia. Kontrolowanie dziaalnoci kancelarii odszkodowawczych nie byoby wic konieczne. Podobne stanowisko zaj Rzecznik Ubezpieczonych, ale jego analiza zych praktyk w funkcjonowaniu tej brany jest o wiele gbsza.

Trzeba kontrolowa

Ubezpieczyciele jednogonie wskazuj na konieczno objcia kancelarii odszkodowawczych nadzorem Pastwa. Opini t podziela Ministerstwo Finansów, ale nie deklaruje jednoznacznie, kiedy i czy w ogóle zostanie opracowany projekt stosownych przepisów.

Problem jest jednak bardzo powany i cho dotyka tylko czci kancelarii, to zawsze cierpi na tym klienci. Najpierw poszkodowani w wypadkach, a póniej przez nieuczciwych poredników, obiecujcych uzyskanie odszkodowania.

Zdarza si bowiem, e tego rodzaju dziaalnoci zajmuj si osoby skazane za przestpstwa przeciwko mieniu lub zwolnione z pracy dyscyplinarnie za nierzetelne wykonywanie obowizków subowych bd dziaanie na szkod towarzystwa ubezpieczeniowego lub jego klientów.

Skargi, kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych, dotycz równie zawyonych opat za wiadczone usugi, sigajcych nawet 50% uzyskanego odszkodowania. Co wicej bywa, e klienci nie s informowani, i do obliczanej procentowo kwoty wynagrodzenia doliczany jest podatek VAT, co podnosi zapat a o 23%.
„Szczególny niepokój Rzecznika [Ubezpieczonych – przyp. red.] budzi take praktyka polegajca na wyraeniu zgody przez zleceniodawc na przekazywanie nalenych mu wiadcze, bezporednio na konto bankowe penomocnika, a nastpnie w racych przykadach uznaniowej wypaty poszkodowanemu niewielkiej czci z otrzymywanych wiadcze od ubezpieczyciela”. Klienci firm odszkodowawczych skar si te na wyjtkowo wysokie kary za odstpienie od umowy.

Warto te doda, e poszkodowani i ich bliscy nie maj niemal adnej moliwoci dochodzenia roszcze, jeli postpowanie kancelarii okae si etycznie wtpliwe, a take ubiegania si odszkodowanie lub w inny sposób naprawienie szkody, jak kancelaria wyrzdzia swojemu klientowi podejmujc bdne czynnoci.

Podmioty te nie maj obowizku zawierania umowy odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaalnoci zawodowej, ani zagwarantowania innych instrumentów, które zabezpieczaj „na wypadek bdu interesów poszkodowanych klientów”. W opinii Rzecznika Ubezpieczonych „skutkuje to faktycznym brakiem moliwoci zrekompensowania szkody powstaej wskutek nieprofesjonalnego dziaania”.

Walka z patologi jest moliwa

UOKiK jak dotd ukara dwie firmy zajmujce si porednictwem midzy ubezpieczycielem a poszkodowanym w uzyskiwaniu nalenego odszkodowania. Pod koniec listopada b.r. ogosi swoj decyzj, na podstawie której Kancelaria Prawna Król i Partnerzy z Legnicy zobowizana zostaa do zapacenia kary w wysokoci 3.527 z za wprowadzanie klientów w bd i nieinformowanie o tym, e wynagrodzenie za prowadzon spraw powikszone jest o podatek VAT.

Natomiast korporacja Prawno-Finansowa Feniks z Lublina zobligowana zostaa do wprowadzenia zmian w umowach z klientami. Prezes UOKiK uznaa bowiem za niezgodny z prawem zapis o nieprzestrzeganiu obowizku potwierdzania na pimie informacji o prawie odstpienia do umowy w cigu 10 dni.

Jednym z pomysów Urzdu na walk z patologiami wród nierzetelnych kancelarii odszkodowawczych jest podleganie obowizkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnoci cywilnej, a take ponoszenie odpowiedzialnoci dyscyplinarnej za nieetyczne, szkodliwe dla klientów dziaania. Sprawa jest o tyle wana, e wiele z firm dziaajcych na tym rynku eruje na niewiadomoci klientów i przymusowej sytuacji, w jakiej si znaleli.
Czst i wysoce, zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych, nagann praktyk jest te poszukiwanie pierwszego kontaktu z klientem lub jego bliskimi w placówkach medycznych, bezporednio po wypadku, a take w komisariatach policji, czy nawet prosektoriach i domach pogrzebowych.

Izba gospodarcza poredników odszkodowawczych

Firmy dziaajce na rynku porednictwa w uzyskiwaniu odszkodowa wydaj si by wiadome nie najlepszej opinii, któr caej brany psuj nierzetelne kancelarie. Do Krajowego Rejestru Sdowego dnia 13 maja 2010 wpisano Polsk Izb Doradców i Poredników Odszkodowawczych.

Izba stawia sobie za cel „m.in. ksztatowanie i promowanie dobrych praktyk oraz wpywanie na rozwój brany odszkodowawczej poprzez przedstawianie propozycji rozwiza legislacyjnych i wspóprac z instytucjami rynku ubezpieczeniowego, w szczególnoci Rzecznikiem Ubezpieczonych i Komisj Nadzoru Finansowego. Izba ma w planach take poszerzanie wiadomoci ubezpieczeniowej spoeczestwa i dziaalno edukacyjn”.

Zdaniem przedstawicieli izby uregulowanie dziaalnoci firm odszkodowawczych zlikwiduje szar stref w tej brany, co z kolei powinno wpyn na popraw jakoci obsugi klientów oraz uczciw konkurencj midzy poszczególnymi kancelariami.

W wypowiedzi dla „Gazety Prawnej” Bartomiej Krupa, prezes Polskiej Izby Doradców i Poredników Odszkodowawczych oraz czonek zarzdu Votum S.A. stwierdzi, e „nadzór nad tym rynkiem powinien sprawowa ten sam podmiot, który nadzoruje dziaalno towarzystw ubezpieczeniowych, a doradca odszkodowawczy powinien si sta trzecim porednikiem ubezpieczeniowym”.

Korzysta z porednictwa, czy nie warto?

Czytelnicy naszego portalu, wypowiadajcy si równie na forum, czsto zadaj pytania o kancelarie odszkodowawcze, i o to, czy korzysta, czy te nie z ich usug? Szereg z nich uczciwie reprezentuje swoich klientów, dziaajc w ich interesie, ale zdarzaj si te firmy nierzetelne, których dziaalno, jak ju wspomniano, psuje opini brany. W myl zasady, e jeden zadowolony klient przyprowadzi kolejnych dzieciciu, ale jeden niezadowolony zniechci a stu.

Due znaczenie ma rekomendacja i tre umowy, z któr naley uwanie si zapozna. Na co przede wszystkim warto zwróci w niej uwag? Eksperci radz, by sprawdzi, jaka jest wysoko wynagrodzenia penomocnika oraz jego kwalifikacje zawodowe. Istotny jest zapis dotyczcy odstpienia od umowy – w jakim czasie mona zoy rezygnacj oraz czy wi si z tym jakiekolwiek kary?

Uwaga na paragrafy, które nie pozwalaj nam od umowy odstpi! W opinii Rzecznika Ubezpieczonych nieuczciwe s take postanowienia, na mocy których odszkodowanie nie trafia bezporednio na nasze konto, a w przekazaniu nalenoci poredniczy penomocnik.

Magorzata Pawlaczek