X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Klienci i wietna usuga. Mamy jedno i drugie

2014-04-30 09:59 roda
O trudnym rynku ubezpieczeniowym, innowacyjnoci Systemu LEAD, klientach oraz agentach korzystajcych z Systemu, opowiada Szymon Poski, meneder Systemu LEAD w serwisie dlaagenta.pl


Jak ocenia Pan aktualn sytuacj na polskim rynku ubezpieczeniowym?

SP: Rok 2013 nie by najlepszym okresem dla sektora ubezpieczeniowego. Warto polskiego rynku ubezpieczeniowego zmniejszya si niemal o 5 mld zotych. Na tak sytuacj zoyo si wiele czynników m. in. ograniczenia w oferowaniu polis lokacyjnych oraz zacieka wojna cenowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Prognozy na rok 2014 równie nie s zbyt optymistyczne. Eksperci prognozuj, e gorsza passa towarzystw ubezpieczeniowych moe potrwa jeszcze przez jaki czas.

Jak zatem w realia polskiego rynku wpisuje si System LEAD?

SP: System LEAD moe by recept na obecn nieatw sytuacj agentów ubezpieczeniowych, którzy szukaj klientów w do trudnym okresie na rynku ubezpiecze. W Systemie LEAD cay czas mamy klientów dla agentów i sieci sprzeday firm ubezpieczeniowych. Co miesic dostarczamy wspópracujcym z nami agentom kilka tysicy wartociowych, zweryfikowanych LEAD-ów. 90 proc. stanowi LEAD-y zwizane z indywidualnym ubezpieczeniem na ycie. W swojej ofercie mamy take ubezpieczenia majtkowe (polisy nieruchomoci oraz ubezpieczenia dla firm) oraz ubezpieczenia zdrowotne.

Jaki jest profil klienta i agenta, którzy korzystaj z Systemu LEAD?

SP: Nasz klient to przewanie mczyzna w wieku ok. 35 lat, z duego miasta, z wasnym domem lub mieszkaniem, utrzymujcy rodzin, najczciej dwójk dzieci, który poszukuje indywidualnego ubezpieczenia na ycie w zwizku z posiadanymi kredytami np. pod kredyt hipoteczny oraz w zwizku z rozwojem wasnej przedsibiorczoci.

Agenci to dowiadczeni sprzedawcy, specjalizujcy si w sprzeday ubezpiecze na ycie, zwykle pracujcy na wyczno dla jednej duej firmy ubezpieczeniowej. Profesjonalici w kadym calu, wietnie przygotowani, znajcy swoj warto na rynku. Nie boj si podj rywalizacji z agentami innych towarzystw ubezpieczeniowych. Co wicej, agenci z którymi wspópracujemy, s otwarci na internetowego klienta, i dobrze zdaj sobie spraw z tego, e jedna sprzedana polisa moe im zwróci z nawizk poniesione koszty np. poprzez wysok warto polisy czy polecenia klientów.

Jakich ubezpiecze najczciej poszukuj klienci?

SP: Nasi klienci najczciej poszukuj indywidualnego ubezpieczenia na ycie w zwizku z posiadanym kredytem lub kredytami albo w zwizku z chci uzbierania kapitau na emerytur.

Co klienci ceni sobie w obsudze Systemu LEAD, a co wspópracujcy agenci?

SP: Klienci ceni nas za szybko, najlepsz ofert dopasowan do ich potrzeb, kompleksowe doradztwo oraz moliwo kontaktu internetowego i telefonicznego. Wystarczy raz wypeni formularz, odpowiedzie na kilka pyta naszego doradcy, a my zajmiemy si ca reszt. Klient nie musi si martwi, szuka gorczkowo informacji w internecie, biega od agenta do agenta czy po placówkach towarzystw, aby po dugim namyle, godzinach spdzonych na porównywaniu ofert, ostatecznie wybra polis na ycie.

Agenci z kolei chwal nas za wysokiej jakoci LEAD-y. Kupuj od nas zweryfikowany LEAD z du iloci informacji o zainteresowanym zakupem polisy kliencie wraz z komentarzem od konsultanta, który weryfikowa dane zgoszenie. Nasz LEAD gwarantuje wysok skuteczno, poniewa dostarczamy klientów, którzy chc kupi ubezpieczenie. Agenci ceni sobie take szybko i przyjazn obsug serwisu.

Dlaczego warto korzysta z systemu LEAD?

SP: Mówic krótko: bo mamy klientów i innowacyjn usug, która wietnie dziaa. Oferujemy zupenie inn jako w porównaniu do usug telemarketingowych prowadzonych w ramach firm ubezpieczeniowych lub wasnej dziaalnoci gospodarczej agentów ubezpieczeniowych.

To nie jest zwyke umawianie spotka przez telemarketera. Midzy naszymi jakociowymi LEAD-ami a szeroko stosowanymi w firmach ubezpieczeniowych formularzami kontaktowymi, potocznie nazywanymi „leadami” (takie leady zawieraj jedynie: imi, nazwisko, telefon i czasem e-mail) istnieje przepa. Kupujc LEAD-a w naszym Systemie, agenci kupuj namiary do zainteresowanego klienta, o którym sporo wiedz. Dziki temu mog mu zaproponowa najatrakcyjniejsz polis.

Jak wyglda obsuga LEADA?

SP: Klient wypenia formularz pod dany typ ubezpieczenia, który go interesuje. Nastpnie kontaktuje si z nim nasz profesjonalny konsultant, weryfikuje dane i umawia klienta na kontakt z agentem. Przy okazji weryfikacji zgoszenia, konsultant wyklucza agentów z towarzystw, z którymi klient ju si kontaktowa, eby nie dublowa oferty. Zweryfikowany formularz ze szczegóowymi informacjami o kliencie zostaje umieszczony w Systemie.

Moe wykupi go maksymalnie piciu agentów z rónych firm ubezpieczeniowych, którzy przygotuj klientowi atrakcyjn ofert pod ktem jego oczekiwa. Wreszcie agenci kontaktuj si z klientem, a ten wybiera ofert i doradc, z którym spotka si w celu finalizacji umowy.

Czy istniej plany dalszego rozwoju Systemu LEAD?

SP: Oczywicie, nie zamierzamy spoczywa na laurach. Poszukujemy kolejnych róde pozyskiwania zainteresowanych ubezpieczeniami klientów, planujemy modernizacj Systemu oraz rozwaamy poszerzenie naszej oferty o wicej ubezpiecze majtkowych i zdrowotnych. Naszym celem zawsze bdzie zwikszanie liczby pozyskiwanych LEAD-ów i jak najwysza jako obsugi klienta.

Dzikuj za rozmow.