X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Zasiek chorobowy z ZUS

2010-12-21 09:07 wtorek
Komu przysuguje zasiek chorobowy?

Zasiek chorobowy przysuguje osobom objtym ubezpieczeniem chorobowym – obowizkowo lub dobrowolnie.

W przypadku niezdolnoci do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorob zawodow zasiek chorobowy przysuguje osobom objtym ubezpieczeniem wypadkowym, nawet jeli nie podlegaj ubezpieczeniu chorobowemu.

Pracownikom zasiek chorobowy przysuguje poczwszy od 34 dnia, a w przypadku pracowników, którzy ukoczyli 50 rok ycia – poczwszy od 15 dnia niezdolnoci do pracy w roku kalendarzowym. Za okres do 33 dni lub odpowiednio do 14 dni, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia finansowanego przez pracodawc. Czternastodniowy okres wypaty wynagrodzenia za czas choroby ma zastosowanie od nastpnego roku kalendarzowego, po roku, w którym pracownik ukoczy 50 rok ycia.

Jeli przyczyn niezdolnoci do pracy z powodu choroby jest wypadek przy pracy lub choroba zawodowa, pracownik ma prawo do zasiku chorobowego od pierwszego dnia niezdolnoci do pracy. Zasiek ten przysuguje nawet wtedy, gdy pracownik nie wykorzysta jeszcze okresu 33 lub 14 dni wypaty wynagrodzenia finansowanego przez pracodawc.

Zasiek chorobowy przysuguje ubezpieczonemu po upywie tzw. okresu wyczekiwania. Okres ten wynosi 30 dni dla osób podlegajcych ubezpieczeniu chorobowemu obowizkowo oraz 90 dni dla osób podlegajcych temu ubezpieczeniu dobrowolnie.

Do okresu ubezpieczenia, od którego uzalenione jest prawo do zasiku chorobowego, zalicza si poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeeli przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza 30 dni albo jest spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpatnym lub odbywaniem czynnej suby wojskowej.

Prawo do zasiku chorobowego bez okresu wyczekiwania przysuguje:
 • absolwentom szkó, którzy zostali objci ubezpieczeniem chorobowym w cigu 90 dni od ukoczenia szkoy lub uzyskania dyplomu ukoczenia studiów wyszych,
 • ubezpieczonym, których niezdolno do pracy spowodowana zostaa chorob zawodow, wypadkiem przy pracy albo w drodze do pracy lub z pracy,
 • ubezpieczonym obowizkowo, którzy maj co najmniej 10-letni okres obowizkowego ubezpieczenia chorobowego,
 • posom i senatorom, którzy przystpili do ubezpieczenia chorobowego w cigu 90 dni od ukoczenia kadencji.
Zasiek chorobowy przysuguje ubezpieczonemu, który sta si niezdolny do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego lub odpowiednio wypadkowego.

Zasiek chorobowy przysuguje take z tytuu niezdolnoci do pracy powstaej po ustaniu tytuu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, jeeli niezdolno ta trwaa bez przerwy co najmniej 30 dni i powstaa:
 • nie póniej ni w cigu 14 dni od ustania tytuu ubezpieczenia chorobowego (wypadkowego) albo
 • nie póniej ni w cigu 3 miesicy od ustania tytuu ubezpieczenia chorobowego (wypadkowego) – w razie choroby zakanej lub innej choroby, której objawy ujawniaj si po okresie duszym ni 14 dni od pocztku choroby.
Zasiek chorobowy za okres po ustaniu tytuu ubezpieczenia chorobowego (wypadkowego) nie przysuguje, gdy osoba niezdolna do pracy:
 • ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytuu niezdolnoci do pracy,
 • kontynuuje dziaalno zarobkow lub podja dziaalno zarobkow stanowic tytu do objcia ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniajc prawo do wiadcze z tytuu choroby,
 • jest uprawniona do zasiku dla bezrobotnych, zasiku przedemerytalnego lub wiadczenia przedemerytalnego,
 • nie nabya prawa do zasiku w czasie ubezpieczenia z powodu nieprzepracowania wymaganego ustaw okresu wyczekiwania,
 • podlega obowizkowo ubezpieczeniu spoecznemu rolników,
 • jeeli ubezpieczenie ustao po wyczerpaniu penego okresu pobierania zasiku chorobowego.
Zasiek chorobowy nie przysuguje:
 • za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
 • w okresie urlopu bezpatnego, wychowawczego, tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolnoci,
 • jeeli niezdolno do pracy spowodowana zostaa w wyniku umylnego przestpstwa lub wykroczenia,
 • za okres pierwszych piciu dni, jeeli niezdolno do pracy zostaa spowodowana naduyciem alkoholu,
 • w przypadku niewaciwego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy.
Osobom prowadzcym pozarolnicz dziaalno i osobom z nimi wspópracujcym oraz duchownym bdcym patnikami skadek na wasne ubezpieczenie zasiek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego nie przysuguje w razie wystpowania – w dniu wypadku lub w dniu zoenia wniosku o przyznanie wiadcze z tytuu choroby zawodowej – zaduenia z tytuu skadek na ubezpieczenia spoeczne na kwot przekraczajc 6,60 z. Zasiek nie przysuguje do czasu spaty caoci zaduenia. Jeeli spata caoci zaduenia nastpi po upywie 6 miesicy, ubezpieczony nabywa prawo do zasiku od dnia spaty caoci zaduenia. Prawo do zasiku za okres przed t dat ulega przedawnieniu.

Okres wypaty zasiku chorobowego

Zasiek chorobowy przysuguje przez okres nie duszy ni 182 dni, a w przypadku grulicy oraz gdy niezdolno do pracy przypada na okres ciy – przez okres nie duszy ni 270 dni.

Wysoko zasiku chorobowego

Zasiek chorobowy przysuguje w wysokoci 80% podstawy wymiaru. Za okres pobytu w szpitalu zasiek chorobowy wynosi 70% podstawy wymiaru.

Zasiek chorobowy przysuguje w wysokoci 100% podstawy wymiaru, jeeli niezdolno do pracy:
 • przypada w okresie ciy,
 • powstaa wskutek wypadku przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy albo choroby zawodowej,
 • powstaa wskutek poddania si niezbdnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek, narzdów oraz wskutek poddania si zabiegowi pobrania komórek, tkanek, narzdów.
W przypadku zaistnienia wyej wymienionej okolicznoci ubezpieczony ma prawo do zasiku chorobowego w wysokoci 100% podstawy wymiaru take za okres pobytu w szpitalu.

Zasady wypaty zasiku chorobowego

Zasiek chorobowy jest wypacany na podstawie zawiadczenia lekarskiego o czasowej niezdolnoci do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakadzie opieki zdrowotnej, wystawionego na druku ZUS ZLA.

Zawiadczenie lekarskie o czasowej niezdolnoci do pracy ubezpieczony jest zobowizany dostarczy patnikowi zasiku w cigu 7 dni od daty jego otrzymania. Ubezpieczony, któremu zasiki wypaca terenowa jednostka organizacyjna ZUS, powinien zoy to zawiadczenie patnikowi skadek, który przekazuje je niezwocznie do Zakadu Ubezpiecze Spoecznych. Osoby prowadzce dziaalno pozarolnicz, osoby z nimi wspópracujce oraz duchowni skadaj zawiadczenie lekarskie bezporednio w jednostce ZUS.

W razie niedotrzymania siedmiodniowego terminu zoenia zawiadczenia lekarskiego, zasiek chorobowy jest obniany o 25% za okres od ósmego dnia orzeczonej niezdolnoci do pracy do dnia dostarczenia zawiadczenia lekarskiego.

Poradnik ZUS


www.zus.pl