X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Poradnik ZUS: Gdzie szuka dokumentw do emerytury, renty lub kapitau pocztkowego?

Zanim osoba rozpocznie poszukiwania brakujcych dokumentów niezbdnych do przyznania emerytury lub renty powinna wiedzie jakie dokumenty potwierdzaj okresy zatrudnienia a jakie wysoko wynagrodzenia.

Dokumentami potwierdzajcymi okresy zatrudnienia s pisemne zawiadczenia pracodawców, wiadectwa pracy lub legitymacje ubezpieczeniowe zawierajce wpisy o okresach zatrudnienia (data rozpoczcia i zakoczenia pracy, rodzaj wykonywanej pracy i jej wymiar, piecztka zakadu pracy oraz podpis i piecztka subowa pracodawcy lub upowanionego pracownika) oraz orzeczenia sdu.

Do potwierdzenia okresów zatrudnienia mog suy równie dowody porednie, jak legitymacja subowa, umowa o prac, wpisy w dowodach osobistych, a take pisma kierowane przez zakad pracy do pracownika w okresie zatrudnienia, jak np. pisma o powoaniu, mianowaniu, angaowaniu, zwolnieniu o ile na ich podstawie mona ustali okresy zatrudnienia.  

W przypadku niemonoci udowodnienia okresów zatrudnienia pisemnymi dowodami w niektórych przypadkach mog by przedoone zeznania wiadków.

Natomiast dokumentem potwierdzajcym wysoko wynagrodze jest zawiadczenie wystawione przez pracodawc na druku Rp-7 lub legitymacja ubezpieczeniowa zawierajca wpisy o okresach zatrudnienia i osiganych w tym czasie wynagrodzeniach.

W przypadku braku zawiadczenia lub legitymacji ubezpieczeniowej wysoko wynagrodzenia moe by potwierdzona innymi wiarygodnymi dokumentami jak umowa o prac lub angae.

Gdy po przeanalizowaniu domowego archiwum okae si, e jednak brakuje kilku dokumentów wówczas nie pozostaje nic innego jak rozpocz poszukiwania byych zakadów pracy w celu uzyskania zawiadcze potwierdzajcych okresy zatrudnienia i wysoko osiganych dochodów. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest ustalenie dokadnej nazwy zakadu pracy i jego adres oraz miejsca w okrelonej strukturze organizacyjnej.

Dane te mona ustali na podstawie zawiadcze wystawionych przez zakad pracy, legitymacji ubezpieczeniowej i innych dokumentów wydanych przez pracodawc. Majc takie dane mona rozpocz poszukiwania. Problem znika, gdy zakad pracy istnieje i posiada dokumentacj. O wiele trudniej jest, gdy zakad pracy ju nie istnieje.
   
Wówczas oddziay ZUS na podstawie dokumentacji wasnej potwierdzaj okresy podlegania ubezpieczeniu spoecznemu oraz okresy opacania skadek na to ubezpieczenie i wysoko podstawy wymiaru skadek jedynie w stosunku do osób prowadzcych dziaalno na wasny rachunek oraz osób z nimi wspópracujcych, a take osób pozostajcych w stosunku pracy, jeeli dokonywane byy imienne zgoszenia do ubezpieczenia spoecznego oraz imienne rozliczenia skadek na to ubezpieczenie.

Natomiast do osób w stosunku do których dokonywane byy imienne zgoszenia do ubezpieczenia spoecznego, a rozliczanie skadek miao charakter bezimienny oddziay ZUS wystawiaj jedynie zawiadczenia potwierdzajce okresy podlegania ubezpieczeniu spoecznemu.

Dotyczy to np. osób wykonujcych prace na podstawie umów zlecenia zawartych ze zleceniodawc innym ni uspoeczniony zakad pracy zatrudniajcym do 20 osób wykonujcych umowy oraz osób z nimi wspópracujcych.

Jeeli zakad pracy zosta zlikwidowany, a byo to przedsibiorstwo pastwowe byy pracownik powinien zwróci si o wydanie odpowiednich dokumentów do nastpcy zlikwidowanego zakadu.
Nastpcami mog by np. przedsibiorstwa pastwowe powstae w wyniku zmian organizacyjnych, spóki prawa cywilnego lub handlowego, które powstay po sprywatyzowaniu przedsibiorstwa pastwowego i przejy majtek oraz akta zlikwidowanego lub przeksztaconego przedsibiorstwa.

W razie braku nastpcy naley zwróci si do organu zaoycielskiego albo nadrzdnego swojego byego pracodawcy, którym najczciej by wojewoda lub waciwy minister.

W przypadku zlikwidowanych spódzielni likwidator przekazuje uporzdkowan dokumentacj niearchiwaln, której okres przechowywania jeszcze nie upyn zwizkowi rewizyjnemu, w którym bya zrzeszona spódzielnia, a jeli takiego zwizku nie ma lub w razie jego likwidacji Krajowej Radzie Spódzielczej z siedzib w Warszawie.

Natomiast zlikwidowane spóki prawa cywilnego i handlowego, czyli firmy prywatne zobowizane s zabezpieczy we wasnym zakresie dokumentacj pracownicz i inn niearchiwaln. Niektóre z nich przekazuj j na dalsze, odpatne przechowywanie firmom zajmujcym si przechowalnictwem akt.

Niekiedy dokumentacj pracownicz przechowuj byli waciciele danej firmy. Pewne wskazówki dotyczce miejsc przechowywania dokumentacji mona uzyska za porednictwem wydziaów rejestrowych waciwych terytorialnie sdów lub urzdów administracji pastwowej.

W jednostkach terenowych ZUS oraz na stronach internetowych Zakadu dostpny jest wykaz zlikwidowanych i przeksztaconych zakadów pracy zawierajcy informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowo – pacowej pracowników tych zakadów.

Zawiera on informacje o wszystkich przechowywanych w archiwach pastwowych aktach osobowo – pacowych zlikwidowanych zakadów pracy. W zwizku z tym, jeeli osoba poszukujca nie znajdzie informacji na temat miejsca przechowywania dokumentacji swojej firmy nie musi szuka jej w tych archiwach.