X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.
Poleć znajomemu| Forum
drukuj skomentuj artykuł forum poleć artykuł znajomemu A A A

Ubezpieczenie NNW- PZU S.A.

2007-04-06 13:49 piątek
Bogatą ofertę ubezpieczeń NNW ma w swojej ofercie PZU S.A. Znajdziemy tu wiele rodzajów polis skierowanych dla poszczególnych grup klientów, np. młodzieży szkolnej, uczestników kolonii i obozów, kadry nauczycielskiej, czy ofertę dla kierowców i pasażerów.


Przedmiot i zakres ubezpieczenia.

Oferta skierowana jest do osób fizycznych, obywateli polskich i cudzoziemców, bez względu na wiek i rodzaj wykonywanej pracy.

 

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Nieszczęśliwy wypadek może zaistnieć zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.

 

W ubezpieczeniu indywidualnym i rodzinnym obowiązuje pełny zakres ochrony ubezpieczeniowej (klient korzysta z niej przez całą dobę, zarówno w pracy jak w życiu prywatnym).

Ponadto istnieje możliwość dostosowania umowy do indywidualnych potrzeb. Przewidziano trzy odmienne umowy, na które możemy się zdecydować w zależności od naszych aktualnych potrzeb:

 

I. Standardowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – zawierane na czas nieokreślony, okres roczny lub krótszy od roku;

II. Ubezpieczenie „Bezpieczny Turysta” - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, z zakresem ochrony rozszerzonym o ubezpieczenie bagażu podróżnego, zawierane na czas podroży turystycznej;

III. Ubezpieczenie „Bezpieczny Kursant” - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zawierane na czas kursu szkoleniowego albo egzaminu państwowego dla kandydatów na kierowców

Warianty ubezpieczenia, rodzaje i wysokość świadczeń:

I. Ubezpieczenie podstawowe NNW

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w jednym z czterech wariantów:
 • Wariant I:
   
  • świadczenie z tytułu śmierci zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia,
  • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, jeżeli ubezpieczony doznał 100% trwałego uszczerbku PZU S.A. wypłaca świadczenie w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, a w razie częściowego uszczerbku taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku,
  • zwrot poniesionych kosztów jednorazowego nabycia protez i środków pomocniczych do wysokości 10% sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale nie więcej niż 5.000 zł,
  • zwrot poniesionych na terytorium RP kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do wysokości 10% sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale nie więcej niż 5.000 zł.
   
 • Wariant II:
  • świadczenie z tytułu śmierci zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia,
  • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umowa ustalane progresywnie według Tabeli progresji. Wysokość świadczenia stanowi iloczyn sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku określonej w umowie, wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz wskaźnika progresji.
  • zwrot poniesionych kosztów jednorazowego nabycia protez i środków pomocniczych do wysokości 10% sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale nie więcej niż 5.000 zł,
  • zwrot poniesionych na terytorium RP kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do wysokości 10% sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale nie więcej niż 5.000 zł.
 • Wariant III:
   
  • świadczenie z tytułu śmierci zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia,
  • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, jeżeli ubezpieczony doznał 100% trwałego uszczerbku PZU S.A. wypłaca świadczenie w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, a w razie częściowego uszczerbku taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku, z wyłączeniem odpowiedzialności jeśli uszczerbek jest niższy lub równy 20%,
  • zwrot poniesionych kosztów jednorazowego nabycia protez i środków pomocniczych do wysokości 10% sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale nie więcej niż 10.000 zł,
  • zwrot poniesionych na terytorium RP kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do wysokości 10% sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale nie więcej niż 10.000 zł.
   
 • Wariant IV:
  • świadczenie z tytułu śmierci zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia,
  • świadczenie z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umowa ubezpieczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku – rodzaje uszkodzenia ciała oraz wysokości świadczeń podane są w Tabeli świadczeń,
  • zwrot poniesionych kosztów jednorazowego nabycia protez i środków pomocniczych do wysokości 10% sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale nie więcej niż 10.000 zł,
  • zwrot poniesionych na terytorium RP kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do wysokości 10% sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale nie więcej niż 10.000 zł.

Po opłaceniu dodatkowej składki, do umowy ubezpieczenia mogą być włączone:

 • ryzyka:
  • następstw zawałów serca oraz krwotoków środmózgowych,
  • następstw chorób tropikalnych,
  • następstw nieszczęśliwych wypadków lub zdarzeń powstałych na skutek aktów terrorystycznych,
  • następstw nieszczęśliwych wypadków lub zdarzeń powstałych na skutek działań wojennych, stanu
  • wojennego, stanu wyjątkowego poza granicami RP,
 
 • świadczenia dodatkowe:
  • zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków lub zdarzeń poniesionych na terytorium RP do wysokości określonej w umowie ubezpieczenia. Za koszty leczenia uważa się:
   • wizyty lekarskie, leczenie, zabiegi ambulatoryjne i operacje oraz badania zlecone przez lekarza,
   • zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,
   • leczenie szpitalne,
   • transport z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium.
 • zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy, spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem: może być włączony do umów ubezpieczenia z rocznym okresem ubezpieczenia dla osób pracujących zawodowo. Wypłacany jest w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia przez maksymalny okres 60 dni. Zasiłek dzienny płatny jest przy leczeniu szpitalnym od 1-go dnia lub przy leczeniu ambulatoryjnym od 7-go dnia po wypadku.
 • dieta szpitalna, wypłacana jest zgodnie z ustaloną w umowie ubezpieczenia wysokością, za każdy dzień pobytu ubezpieczonego w szpitalu przez maksymalnie 60 dni.
W ubezpieczeniu rodzinnym i jednostkowym odpowiedzialnością PZU S.A. objęte są również trwałe następstwa zawału serca i krwotoku środmózgowego. Ma to miejsce bez konieczności opłaty dodatkowej składki, ale tylko dla osób zawierających umowę ubezpieczenia przed 30 rokiem życia.


II. Ubezpieczenie „Bezpieczny turysta”

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest podczas podróży turystycznej w zakresie:

 • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz bagażu podróżnego.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków:

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w Wariancie I lub Wariancie II. Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci może wynosić 50% albo 100% sumy ubezpieczenia określonej dla trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Umowa ubezpieczenia przewiduje również jednorazowe świadczenie z tytułu odwołania uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku z powodu nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego. Świadczenie wynosi 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej jednak niż 2.000 zł.


Ubezpieczenie bagażu podróżnego:

Przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż podróżny w czasie podróży turystycznej w kraju albo w kraju i za granicą. Suma ubezpieczenia bagażu oscyluje w granicach jego rzeczywistej wartości.
Ochroną ubezpieczeniową objęty jest bagaż znajdujący się pod bezpośrednią opieką ubezpieczonego oraz bagaż, który został:
 1. powierzony zawodowemu przewoźnikowi na podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego,
 2. oddany za pokwitowaniem do przechowalni bagażu,
 3. pozostawiony w zamkniętym indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu (kolejowym, autobusowym, lotniczym) lub w hotelu,
 4. pozostawiony w zamkniętym na zamek bagażniku pojazdu samochodowego pod warunkiem, że samochód znajdował się na strzeżonym parkingu, co jest potwierdzone wystawieniem odpowiedniego dokumentu,
 5. pozostawiony w zamkniętym na zamek pomieszczeniu zajmowanym przez ubezpieczonego w miejscu zakwaterowania (z wyłączeniem namiotu).
PZU S.A. ponosi odpowiedzialność jeżeli ubezpieczony bagaż został utracony, zniszczony lub uszkodzony wskutek:
 1. pożaru, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, lawiny, bezpośredniego uderzenia pioruna, zapadania lub osuwania się ziemi, wybuchu oraz upadku statku powietrznego, wydostania się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
 2. zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego bagażu w czasie akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniami losowymi wymienionymi wcześniej,
 3. wypadku lub katastrofy środka komunikacji,
 4. kradzieży z włamaniem z zamkniętych pomieszczeń,
 5. rozboju,
 6. zaginięcia ubezpieczonych przedmiotów w czasie zdarzenia losowego, o którym mowa wcześniej albo wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz nagłego zachorowania ubezpieczonego, w wyniku którego był on pozbawiony możliwości zaopiekowania się bagażem,
 7. zaginięcia ubezpieczonych przedmiotów w czasie zdarzenia losowego, o którym mowa w punkcie 1) i 3) albo wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz nagłego zachorowania  ubezpieczonego, w wyniku którego był on pozbawiony możliwości zaopiekowania się bagażem.

 III. Ubezpieczenie „Bezpieczny Kursant”

Ochrona ubezpieczeniowa dla kandydatów na kierowców udzielana jest w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakim ubezpieczone osoby mogą ulec w czasie trwania nauki na kursie szkoleniowym, tj. podczas zajęć teoretycznych i praktycznych związanych ze szkoleniem, łącznie z kończącym szkolenie egzaminem wewnętrznym albo podczas państwowego egzaminu na prawo jazdy.

Umowa ubezpieczenia może być zawarta w zakresie obejmującym wyłącznie świadczenia podstawowe określone w Wariancie I lub Wariancie II ubezpieczenia NNW opisanego jako pierwsze.

Ubezpieczeniem mogą być objęci uczestnicy kursów organizowanych na terenie RP przez ośrodki szkolenia kierowców – zarówno w trybie stacjonarnym jak i eksternistycznym albo osoby przystępujące do państwowych egzaminów na prawo jazdy organizowanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.

Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci wynosi 100% sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie zawierane jest w formie zbiorowej na wniosek organizatora kursu szkoleniowego albo wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.


Suma ubezpieczenia

Minimalna suma ubezpieczenia z tytułu 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz z tytułu śmierci nie może być niższa niż 2.000 zł.

Maksymalna suma ubezpieczenia nie może być natomiast wyższa niż:

1) 100.000 zł – w wariancie I oraz w wariancie II,
2) 200.000 zł – w wariancie III oraz w wariancie IV.


Składka ubezpieczeniowa

Wysokość składki ubezpieczeniowej ustala się w zależności od:
 • sumy ubezpieczenia,
 • okresu ubezpieczenia,
 • wariantu ubezpieczenia,
 • czasu ochrony ubezpieczeniowej,
 • zakresu ubezpieczenia,
 • klasy i stopnia ryzyka,
 • rodzaju umowy,
 • wieku ubezpieczonego,
 • stażu ubezpieczeniowego rozumianego jako kontynuacja ubezpieczenia,
 • przebiegu ubezpieczenia,
 • liczby ubezpieczonych osób.

 

W ubezpieczeniu indywidualnym stosuje się następujące kryteria obniżek i podwyżek składki:
 
 • obniżkę składki dla klientów z co najmniej dwuletnim, bezszkodowym, nieprzerwanym stażem ubezpieczeniowym w PZU S.A.,
 • podwyżkę składki w odniesieniu do osób powyżej 65 roku życia, które po raz pierwszy przystępują do ubezpieczenia NNW lub które posiadają przerwę w ubezpieczeniu trwająca dłużej niż 1 rok.

W ubezpieczeniu rodzinnym przysługuje ponadto zniżka w zależności od liczby członków rodziny przystępujących do ubezpieczenia.

 

 

Paulina Stolarska

Zobacz także
« powrót do działu: Ubezpieczenia NNW
« zapisz się na Newsletter
Wpisz szukane słowo
Losowy termin:
Suma ubezpieczenia - ustalona w umowie ubezpieczenia kwota ... więcej»
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na życie, zdrowotne, nieruchomości, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsiębiorców, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na życie. Zamów ubezpieczenie na życie, Korzyści z ubezpieczenia na życie, Ceny ubezpieczeń na życie, Czym jest ubezpieczenie na życie? Oblicz składkę ubezpieczenia na życie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpieczeń Ochronnych - zabezpiecz Twoje życie i zdrowie. Ranking Ubezpieczeń Oszczędnościowych - oszczędzaj na emeryturę.Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamów ubezpieczenie nieruchomości u 5 agentów lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypełnij formularz, oblicz składkę i kup polisę. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz składkę ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porównaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty dają Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojaży po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porównaj ubezpieczenia podróży online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polisę turystyczną online. Ubezpieczenia na wakacje - podróżne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porównaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polisę turystycznš online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.