X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.
Pole znajomemu| Forum
drukuj skomentuj artyku forum pole artyku znajomemu A A A

Ubezpieczenie NNW- PZU S.A.

2007-04-06 13:49 pitek
Bogat ofert ubezpiecze NNW ma w swojej ofercie PZU S.A. Znajdziemy tu wiele rodzajw polis skierowanych dla poszczeglnych grup klientw, np. modziey szkolnej, uczestnikw kolonii i obozw, kadry nauczycielskiej, czy ofert dla kierowcw i pasaerw.


Przedmiot i zakres ubezpieczenia.

Oferta skierowana jest do osb fizycznych, obywateli polskich i cudzoziemcw, bez wzgldu na wiek i rodzaj wykonywanej pracy.

 

Przedmiotem ubezpieczenia s nastpstwa nieszczliwych wypadkw polegajce na uszkodzeniu ciaa lub rozstroju zdrowia, powodujce trway uszczerbek na zdrowiu lub mier ubezpieczonego. Nieszczliwy wypadek moe zaistnie zarwno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.

 

W ubezpieczeniu indywidualnym i rodzinnym obowizuje peny zakres ochrony ubezpieczeniowej (klient korzysta z niej przez ca dob, zarwno w pracy jak w yciu prywatnym).

Ponadto istnieje moliwo dostosowania umowy do indywidualnych potrzeb. Przewidziano trzy odmienne umowy, na ktre moemy si zdecydowa w zalenoci od naszych aktualnych potrzeb:

 

I. Standardowe ubezpieczenie nastpstw nieszczliwych wypadkw – zawierane na czas nieokrelony, okres roczny lub krtszy od roku;

II. Ubezpieczenie „Bezpieczny Turysta” - ubezpieczenie nastpstw nieszczliwych wypadkw, z zakresem ochrony rozszerzonym o ubezpieczenie bagau podrnego, zawierane na czas podroy turystycznej;

III. Ubezpieczenie „Bezpieczny Kursant” - ubezpieczenie nastpstw nieszczliwych wypadkw zawierane na czas kursu szkoleniowego albo egzaminu pastwowego dla kandydatw na kierowcw

Warianty ubezpieczenia, rodzaje i wysoko wiadcze:

I. Ubezpieczenie podstawowe NNW

Umow ubezpieczenia mona zawrze w jednym z czterech wariantw:
 • Wariant I:
   
  • wiadczenie z tytuu mierci zaistniaej w wyniku nieszczliwego wypadku albo zdarzenia objtego umow w wysokoci ustalonej w umowie ubezpieczenia,
  • wiadczenie z tytuu trwaego uszczerbku na zdrowiu bdcego nastpstwem nieszczliwego wypadku albo zdarzenia objtego umow ubezpieczenia, jeeli ubezpieczony dozna 100% trwaego uszczerbku PZU S.A. wypaca wiadczenie w penej wysokoci sumy ubezpieczenia z tytuu trwaego uszczerbku na zdrowiu, a w razie czciowego uszczerbku taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony dozna trwaego uszczerbku,
  • zwrot poniesionych kosztw jednorazowego nabycia protez i rodkw pomocniczych do wysokoci 10% sumy ubezpieczenia z tytuu trwaego uszczerbku na zdrowiu, ale nie wicej ni 5.000 z,
  • zwrot poniesionych na terytorium RP kosztw przeszkolenia zawodowego inwalidw do wysokoci 10% sumy ubezpieczenia z tytuu trwaego uszczerbku na zdrowiu, ale nie wicej ni 5.000 z.
   
 • Wariant II:
  • wiadczenie z tytuu mierci zaistniaej w wyniku nieszczliwego wypadku albo zdarzenia objtego umow w wysokoci okrelonej w umowie ubezpieczenia,
  • wiadczenie z tytuu trwaego uszczerbku na zdrowiu bdcego nastpstwem nieszczliwego wypadku albo zdarzenia objtego umowa ustalane progresywnie wedug Tabeli progresji. Wysoko wiadczenia stanowi iloczyn sumy ubezpieczenia z tytuu trwaego uszczerbku okrelonej w umowie, wysokoci trwaego uszczerbku na zdrowiu oraz wskanika progresji.
  • zwrot poniesionych kosztw jednorazowego nabycia protez i rodkw pomocniczych do wysokoci 10% sumy ubezpieczenia z tytuu trwaego uszczerbku na zdrowiu, ale nie wicej ni 5.000 z,
  • zwrot poniesionych na terytorium RP kosztw przeszkolenia zawodowego inwalidw do wysokoci 10% sumy ubezpieczenia z tytuu trwaego uszczerbku na zdrowiu, ale nie wicej ni 5.000 z.
 • Wariant III:
   
  • wiadczenie z tytuu mierci zaistniaej w wyniku nieszczliwego wypadku albo zdarzenia objtego umow w wysokoci okrelonej w umowie ubezpieczenia,
  • wiadczenie z tytuu trwaego uszczerbku na zdrowiu bdcego nastpstwem nieszczliwego wypadku albo zdarzenia objtego umow ubezpieczenia, jeeli ubezpieczony dozna 100% trwaego uszczerbku PZU S.A. wypaca wiadczenie w penej wysokoci sumy ubezpieczenia z tytuu trwaego uszczerbku na zdrowiu, a w razie czciowego uszczerbku taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony dozna trwaego uszczerbku, z wyczeniem odpowiedzialnoci jeli uszczerbek jest niszy lub rwny 20%,
  • zwrot poniesionych kosztw jednorazowego nabycia protez i rodkw pomocniczych do wysokoci 10% sumy ubezpieczenia z tytuu trwaego uszczerbku na zdrowiu, ale nie wicej ni 10.000 z,
  • zwrot poniesionych na terytorium RP kosztw przeszkolenia zawodowego inwalidw do wysokoci 10% sumy ubezpieczenia z tytuu trwaego uszczerbku na zdrowiu, ale nie wicej ni 10.000 z.
   
 • Wariant IV:
  • wiadczenie z tytuu mierci zaistniaej w wyniku nieszczliwego wypadku albo zdarzenia objtego umow w wysokoci okrelonej w umowie ubezpieczenia,
  • wiadczenie z tytuu cakowitego trwaego inwalidztwa bdcego nastpstwem nieszczliwego wypadku albo zdarzenia objtego umowa ubezpieczenia w wysokoci 100% sumy ubezpieczenia z tytuu trwaego uszczerbku na zdrowiu,
  • wiadczenie z tytuu trwaego uszczerbku na zdrowiu bdcego nastpstwem nieszczliwego wypadku – rodzaje uszkodzenia ciaa oraz wysokoci wiadcze podane s w Tabeli wiadcze,
  • zwrot poniesionych kosztw jednorazowego nabycia protez i rodkw pomocniczych do wysokoci 10% sumy ubezpieczenia z tytuu trwaego uszczerbku na zdrowiu, ale nie wicej ni 10.000 z,
  • zwrot poniesionych na terytorium RP kosztw przeszkolenia zawodowego inwalidw do wysokoci 10% sumy ubezpieczenia z tytuu trwaego uszczerbku na zdrowiu, ale nie wicej ni 10.000 z.

Po opaceniu dodatkowej skadki, do umowy ubezpieczenia mog by wczone:

 • ryzyka:
  • nastpstw zawaw serca oraz krwotokw rodmzgowych,
  • nastpstw chorb tropikalnych,
  • nastpstw nieszczliwych wypadkw lub zdarze powstaych na skutek aktw terrorystycznych,
  • nastpstw nieszczliwych wypadkw lub zdarze powstaych na skutek dziaa wojennych, stanu
  • wojennego, stanu wyjtkowego poza granicami RP,
 
 • wiadczenia dodatkowe:
  • zwrot kosztw leczenia nastpstw nieszczliwych wypadkw lub zdarze poniesionych na terytorium RP do wysokoci okrelonej w umowie ubezpieczenia. Za koszty leczenia uwaa si:
   • wizyty lekarskie, leczenie, zabiegi ambulatoryjne i operacje oraz badania zlecone przez lekarza,
   • zakup niezbdnych lekarstw i rodkw opatrunkowych przepisanych przez lekarza,
   • leczenie szpitalne,
   • transport z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium.
 • zasiek dzienny z tytuu niezdolnoci do pracy, spowodowanej nieszczliwym wypadkiem lub zdarzeniem: moe by wczony do umw ubezpieczenia z rocznym okresem ubezpieczenia dla osb pracujcych zawodowo. Wypacany jest w wysokoci okrelonej w umowie ubezpieczenia przez maksymalny okres 60 dni. Zasiek dzienny patny jest przy leczeniu szpitalnym od 1-go dnia lub przy leczeniu ambulatoryjnym od 7-go dnia po wypadku.
 • dieta szpitalna, wypacana jest zgodnie z ustalon w umowie ubezpieczenia wysokoci, za kady dzie pobytu ubezpieczonego w szpitalu przez maksymalnie 60 dni.
W ubezpieczeniu rodzinnym i jednostkowym odpowiedzialnoci PZU S.A. objte s rwnie trwae nastpstwa zawau serca i krwotoku rodmzgowego. Ma to miejsce bez koniecznoci opaty dodatkowej skadki, ale tylko dla osb zawierajcych umow ubezpieczenia przed 30 rokiem ycia.


II. Ubezpieczenie „Bezpieczny turysta”

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest podczas podry turystycznej w zakresie:

 • ubezpieczenia nastpstw nieszczliwych wypadkw,
 • ubezpieczenia nastpstw nieszczliwych wypadkw oraz bagau podrnego.

Ubezpieczenie nastpstw nieszczliwych wypadkw:

Umow ubezpieczenia mona zawrze w Wariancie I lub Wariancie II. Suma ubezpieczenia z tytuu mierci moe wynosi 50% albo 100% sumy ubezpieczenia okrelonej dla trwaego uszczerbku na zdrowiu.
Umowa ubezpieczenia przewiduje rwnie jednorazowe wiadczenie z tytuu odwoania uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku z powodu nieszczliwego wypadku ubezpieczonego. wiadczenie wynosi 10% sumy ubezpieczenia, nie wicej jednak ni 2.000 z.


Ubezpieczenie bagau podrnego:

Przedmiotem ubezpieczenia jest baga podrny w czasie podry turystycznej w kraju albo w kraju i za granic. Suma ubezpieczenia bagau oscyluje w granicach jego rzeczywistej wartoci.
Ochron ubezpieczeniow objty jest baga znajdujcy si pod bezporedni opiek ubezpieczonego oraz baga, ktry zosta:
 1. powierzony zawodowemu przewonikowi na podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego,
 2. oddany za pokwitowaniem do przechowalni bagau,
 3. pozostawiony w zamknitym indywidualnym pomieszczeniu bagaowym na dworcu (kolejowym, autobusowym, lotniczym) lub w hotelu,
 4. pozostawiony w zamknitym na zamek baganiku pojazdu samochodowego pod warunkiem, e samochd znajdowa si na strzeonym parkingu, co jest potwierdzone wystawieniem odpowiedniego dokumentu,
 5. pozostawiony w zamknitym na zamek pomieszczeniu zajmowanym przez ubezpieczonego w miejscu zakwaterowania (z wyczeniem namiotu).
PZU S.A. ponosi odpowiedzialno jeeli ubezpieczony baga zosta utracony, zniszczony lub uszkodzony wskutek:
 1. poaru, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, lawiny, bezporedniego uderzenia pioruna, zapadania lub osuwania si ziemi, wybuchu oraz upadku statku powietrznego, wydostania si wody z urzdze wodno-kanalizacyjnych,
 2. zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego bagau w czasie akcji ratowniczej w zwizku ze zdarzeniami losowymi wymienionymi wczeniej,
 3. wypadku lub katastrofy rodka komunikacji,
 4. kradziey z wamaniem z zamknitych pomieszcze,
 5. rozboju,
 6. zaginicia ubezpieczonych przedmiotw w czasie zdarzenia losowego, o ktrym mowa wczeniej albo wskutek nieszczliwego wypadku oraz nagego zachorowania ubezpieczonego, w wyniku ktrego by on pozbawiony moliwoci zaopiekowania si bagaem,
 7. zaginicia ubezpieczonych przedmiotw w czasie zdarzenia losowego, o ktrym mowa w punkcie 1) i 3) albo wskutek nieszczliwego wypadku oraz nagego zachorowania  ubezpieczonego, w wyniku ktrego by on pozbawiony moliwoci zaopiekowania si bagaem.

 III. Ubezpieczenie „Bezpieczny Kursant”

Ochrona ubezpieczeniowa dla kandydatw na kierowcw udzielana jest w zakresie nastpstw nieszczliwych wypadkw.

Ubezpieczenie obejmuje nastpstwa nieszczliwych wypadkw, jakim ubezpieczone osoby mog ulec w czasie trwania nauki na kursie szkoleniowym, tj. podczas zaj teoretycznych i praktycznych zwizanych ze szkoleniem, cznie z koczcym szkolenie egzaminem wewntrznym albo podczas pastwowego egzaminu na prawo jazdy.

Umowa ubezpieczenia moe by zawarta w zakresie obejmujcym wycznie wiadczenia podstawowe okrelone w Wariancie I lub Wariancie II ubezpieczenia NNW opisanego jako pierwsze.

Ubezpieczeniem mog by objci uczestnicy kursw organizowanych na terenie RP przez orodki szkolenia kierowcw – zarwno w trybie stacjonarnym jak i eksternistycznym albo osoby przystpujce do pastwowych egzaminw na prawo jazdy organizowanych przez wojewdzkie orodki ruchu drogowego.

Suma ubezpieczenia z tytuu mierci wynosi 100% sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie zawierane jest w formie zbiorowej na wniosek organizatora kursu szkoleniowego albo wojewdzkiego orodka ruchu drogowego.


Suma ubezpieczenia

Minimalna suma ubezpieczenia z tytuu 100% trwaego uszczerbku na zdrowiu oraz z tytuu mierci nie moe by nisza ni 2.000 z.

Maksymalna suma ubezpieczenia nie moe by natomiast wysza ni:

1) 100.000 z – w wariancie I oraz w wariancie II,
2) 200.000 z – w wariancie III oraz w wariancie IV.


Skadka ubezpieczeniowa

Wysoko skadki ubezpieczeniowej ustala si w zalenoci od:
 • sumy ubezpieczenia,
 • okresu ubezpieczenia,
 • wariantu ubezpieczenia,
 • czasu ochrony ubezpieczeniowej,
 • zakresu ubezpieczenia,
 • klasy i stopnia ryzyka,
 • rodzaju umowy,
 • wieku ubezpieczonego,
 • stau ubezpieczeniowego rozumianego jako kontynuacja ubezpieczenia,
 • przebiegu ubezpieczenia,
 • liczby ubezpieczonych osb.

 

W ubezpieczeniu indywidualnym stosuje si nastpujce kryteria obniek i podwyek skadki:
 
 • obnik skadki dla klientw z co najmniej dwuletnim, bezszkodowym, nieprzerwanym staem ubezpieczeniowym w PZU S.A.,
 • podwyk skadki w odniesieniu do osb powyej 65 roku ycia, ktre po raz pierwszy przystpuj do ubezpieczenia NNW lub ktre posiadaj przerw w ubezpieczeniu trwajca duej ni 1 rok.

W ubezpieczeniu rodzinnym przysuguje ponadto znika w zalenoci od liczby czonkw rodziny przystpujcych do ubezpieczenia.

 

 

Paulina Stolarska

Zobacz take
« powrt do dziau: Ubezpieczenia NNW
« zapisz si na Newsletter
Wpisz szukane sowo
Losowy termin:
Midzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorw Ubezpiecze - utworzone w 1994 roku. Reprezentuje ... wicej»
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na ycie, zdrowotne, nieruchomoci, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsibiorcw, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na ycie. Zamw ubezpieczenie na ycie, Korzyci z ubezpieczenia na ycie, Ceny ubezpiecze na ycie, Czym jest ubezpieczenie na ycie? Oblicz skadk ubezpieczenia na ycie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpiecze Ochronnych - zabezpiecz Twoje ycie i zdrowie. Ranking Ubezpiecze Oszczdnociowych - oszczdzaj na emerytur.Na co zwrci uwag wybierajc polis na ycie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamw ubezpieczenie nieruchomoci u 5 agentw lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypenij formularz, oblicz skadk i kup polis. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz skadk ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porwnaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty daj Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojay po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porwnaj ubezpieczenia podry online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - podrne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porwnaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.