X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.
Pole znajomemu| Forum
  1. Wypeniasz formularz online
  2. Otrzymujesz gotowe oferty
  3. Wybierasz najlepsz ofert
  4. Spotykasz si z agentem
  5. Podpisujesz dokumenty
PORWNAJ!
 
Sonda
Czy kupisz NNW dla dziecka?
Tak, kupi NNW oferowane przez szko
Tak, kupi mu indywidualn polis NNW
Tak, kupi NNW w ramach ubezpieczenia mieszkania
Nie
drukuj skomentuj artyku forum pole artyku znajomemu A A A

Wyniki spek AXA w Polsce w 2010 roku

2011-03-03 08:41 czwartek

AXA OFE – najwikszy na rynku wzrost liczby Klientów i stabilne wyniki inwestycyjne

W 2010 roku do AXA OFE przystpio 185 tys. nowych czonków, w tym 136 tys. w wyniku wszystkich ubiegorocznych sesji transferowych. To rekord w historii AXA OFE i kolejny rok z rzdu najlepszy wynik na rynku. Tak duy wzrost liczby klientów przeoy si na dynamiczny wzrost wartoci aktywów Towarzystwa. Na koniec roku wynosiy one blisko 13 miliardów zotych i byy o 39% wysze ni na koniec 2009 r. Warto skadek pozyskanych w 2010 r. wyniosa 3,1 mld z i bya o 39% wysza ni w roku poprzednim.

Na koniec 2010 roku w AXA OFE zarejestrowanych byo ponad 984 tys. czonków, wobec 799 tys. na koniec roku 2009. Ta dynamika si utrzymuje – w lutym 2011 r. AXA OFE wszed do grona funduszy, które posiadaj ponad milion Klientów. Tym samym zosta osignity cel planowany na 2012 rok.

Wyniki inwestycyjne AXA OFE byy stabilne, a roczna stopa zwrotu wyniosa 10,31%. W perspektywie trzyletniej (31.12.2007 do 31.12.2010) wyniki AXA ksztatuj si znacznie powyej redniej – stopa zwrotu za ten okres na poziomie 9,62%, uplasowaa Fundusz na pitym miejscu w zestawieniu KNF. rednia waona stopa zwrotu dla caego rynku wyniosa 8,61%.

- Rok 2010 przyniós bardzo dobre stopy zwrotu zarówno na rynku akcji, jak i obligacji. Indeks najwikszych spóek notowanych na warszawskiej giedzie – WIG 20 – wzrós o 14,88%. Najwicej mona byo zarobi inwestujc w spóki wraliwe na globalny wzrost gospodarczy – surowcowe oraz te bdce celami transakcji fuzji i przej. Zarzdzajc funduszem emerytalnym AXA staralimy si poczy bezpieczestwo, poprzez inwestycje w spóki dywidendowe, oraz ch uzyskania jak najwyszej stopy zwrotu, poprzez inwestowanie w spóki bdce ciekawymi obiektami do transakcji fuzji i przej – powiedzia Adam Kurowski, Dyrektor Departamentu Zarzdzania Aktywami AXA PTE. - W zwizku z planowanymi na ten rok wyborami parlamentarnymi, niepewn sytuacj w strefie EURO, a take trudn sytuacj budetow w naszym kraju, stopy zwrotu z polskich obligacji skarbowych bd prawdopodobnie nieco gorsze ni ubiegoroczne. Z drugiej strony biorc pod uwag wysoki wzrost gospodarczy akcje powinny si okaza bardzo dobr inwestycj, zwaszcza te z sektora bankowego oraz szeroko pojtej brany detalicznej – doda.

Wedug Polskich Standardów Rachunkowoci za rok 2010 Towarzystwo odnotowao strat na poziomie 63 mln z, natomiast wedug standardów midzynarodowych zamkno rok 2010 zyskiem w wysokoci 26 mln z.

AXA ycie Towarzystwo Ubezpiecze S.A. – znaczcy wzrost sprzeday

W roku 2010 roku przypis skadki Towarzystwa wyniós 887,04 mln z, co stanowi wzrost o ponad 42% w stosunku do roku 2009. Ten wynik wiadczy o tym, e zmiany w strukturze produktów Towarzystwa, które rozpoczy si w 2009 i byy kontynuowane w 2010 r., przyniosy spodziewane efekty. Najwikszy wzrost sprzeday zanotowa kana bancassurance.

Przypis skadki z produktów sprzedawanych za porednictwem tego kanau wzrós o 54% w stosunku do roku 2009, do wysokoci 266 mln z, co stanowi 30% skadki przypisanej ogóem.

W strukturze sprzeday Towarzystwa najwikszy udzia miay produkty inwestycyjne z ubezpieczeniowym funduszem kapitaowym, które przyniosy 65% przypisu skadki.

Plany na 2011 r. przewiduj dalszy dynamiczny wzrost sprzeday flagowego produktu unit-linked – Planu Inwestycyjnego AXA oraz wprowadzenie nowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Liczymy na dalszy wzrost sprzeday przez kana bancassurance, dziki umowom z bankami i dostawcami usug.

W ubiegym roku rozpocza si dziaalno sieci franczyzowej. W 2010 r. otworzylimy 14 tego typu placówek. Ich dziaalno – efektywna kosztowo – przyczynia si równie do wzrostu sprzeday. W 2011 r. bdziemy kontynuowa budow tego kanau sprzeday.

Rozwój oferty produktowej i nowych kanaów dystrybucji wiza si z inwestycjami, które przyczyniy si do osignicia przez Towarzystwo ujemnego wyniku finansowego. Wedug Polskich Standardów Rachunkowoci rok 2010 zamkn si strat w wysokoci 30,3 mln z. Jest ona o 10 mln z mniejsza ni w 2009 r. i zgodna z planem na 2010 r. Wedug Midzynarodowych Standardów Rachunkowoci, wynik Towarzystwa zamkn si strat w wysokoci 21,0 mln z. Jest to wynik skonsolidowany, który obejmuje spóki AXA Polska S.A. oraz AXA TFI S.A.

Konsekwentnie, pomimo kryzysu, notujemy wzrost skadki, zarówno jednorazowej, jak i regularnej. W trudnych warunkach rynkowych osignicie tak duego, ponad 40-procentowego wzrostu skadki jest sukcesem – powiedzia Jarosaw Bartkiewicz, Prezes Zarzdu AXA ycie.

AXA Towarzystwo Ubezpiecze i Reasekuracji S.A. – rok klsk ywioowych

2010 rok dla towarzystw majtkowych upyn przede wszystkim pod znakiem odszkodowa wypaconych w nastpstwie klsk ywioowych. Co prawda w przypadku AXA TUiR warto odszkodowa wypaconych w 2010 r. nie przekroczya kwoty z 2009 r., jednak konieczne byo utworzenie duych rezerw na poczet ewentualnych odszkodowa powstaych w wyniku ubiegorocznych powodzi.

AXA TUiR kontynuuje trend wzrostowy w sprzeday. W 2010 r. niemal podwoio przypis skadki brutto (wzrost z 57,56 mln z do 100,98 mln z). Osignicie tego wyniku byo moliwe m. in. dziki nowym produktom – ubezpieczeniom turystycznym oraz ubezpieczeniom dla flot samochodowych. Dobre wyniki sprzeday zanotowa kana bancassurance, który przyniós 13% przypisu skadki w 2010 roku.

Wynik finansowy netto Towarzystwa wg Polskich Standardów Rachunkowoci zamkn si strat w wysokoci 24,34 mln z.

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – doskonae wyniki inwestycyjne i pozyskanie pierwszych Klientów

W roku 2010 AXA TFI z sukcesem rozpocza swoj dziaalno operacyjn. 27 kwietnia 2010 r. spóka otrzymaa zezwolenie KNF na oficjalne rozpoczcie dziaalnoci na polskim rynku. 5 lipca 2010 r. zostao uruchomione osiem subfunduszy w ramach AXA FIO. Kolejnym sukcesem jest zbudowanie zespou wysokiej klasy specjalistów i ekspertów, którzy z pasj oddaj si swojej pracy przy budowie i dalszym dynamicznym rozwoju spóki.

Miar zaangaowania i jakoci zespou zarzdzajcych s doskonae wyniki inwestycyjne, które plasuj subfundusze AXA FIO na czoowych miejscach w rankingach funduszy inwestycyjnych. Dziki pracy zespoów sprzeday i operacji AXA TFI wspópracuje ju z jedenastoma dystrybutorami, pozyskao pierwszych duych klientów i zgromadzio aktywa w AXA FIO przekraczajce 300 mln zotych (stan na 31 grudnia). Rok 2010 AXA TFI zakoczyo ze strat w wysokoci 6,6 mln z.

W najbliszym roku AXA TFI koncentrowa si bdzie na maksymalizacji efektywnoci procesu zarzdzania inwestycjami i utrzymaniu wysokich pozycji w rankingach funduszy inwestycyjnych. Drugim obszarem aktywnej dziaalnoci jest dalsza rozbudowa sieci dystrybucji, gównie poprzez banki i biura maklerskie. Sprawna i szeroka sie dystrybucji bdzie niezbdna do zrealizowania naszego gównego celu, jakim jest pozyskanie 5 mld z aktywów w cigu najbliszych kilku lat. Wpisujc si w strategi Grupy AXA chcemy jednoczenie zacienia wspóprac z sektorem non-profit i by podmiotem spoecznie odpowiedzialnym – powiedziaa Aneta Podyma-Debriat, Prezes Zarzdu AXA TFI.
Podsumowanie
  • Wszystkie linie biznesowe zanotoway znaczcy wzrost sprzeday, wyprzedzajc w tym wzgldzie rynek.
  • Sprawdza si wielokanaowy model sprzeday, dziki któremu produkty AXA s oferowane coraz szerszym grupom klientów.
  • Z powodzeniem zadebiutowao AXA TFI, które buduje pozycj na rynku inwestycji i zarzdzania aktywami.
  • Umacnia si marka AXA, czego dowodem jest przyznanie jej nagrody Superbrands Polska 2010. AXA zostaa uznana za jedn z najsilniejszych marek na polskim rynku, a jej wiadomo signa w ubiegym roku 53%.
Ambicj AXA w Polsce jest by preferowan firm ubezpieczeniow dla klientów, pracowników i akcjonariuszy. Wszystko wskazuje na to, e nasze dziaania podjte w reakcji na kryzys ekonomiczny byy suszne, a fundamenty, na których budujemy pozycj rynkow s bardzo mocne – powiedzia Maciej Szwarc, Prezes AXA Polska. – Mamy bogat palet produktów, do której w tym roku dodamy ofert ubezpiecze zdrowotnych. Cay czas dostosowujemy do potrzeb naszych Klientów rozwizania inwestycyjne. W wielokanaowym modelu dystrybucji czymy sprzeda produktów majtkowych, inwestycyjnych i ochronnych. Podjlimy take dziaania majce na celu popraw efektywnoci. To pozwala patrze w przyszo z optymizmem – doda.

Informacja prasowa Grupy AXA z dnia 02.03.2011 r.
Zobacz take
« powrt do dziau: Ubezpieczenia inne
« zapisz si na Newsletter
Wpisz szukane sowo
Losowy termin:
Filar III - Jest cakowicie dobrowoln form oszczdzania ... wicej»
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na ycie, zdrowotne, nieruchomoci, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsibiorcw, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na ycie. Zamw ubezpieczenie na ycie, Korzyci z ubezpieczenia na ycie, Ceny ubezpiecze na ycie, Czym jest ubezpieczenie na ycie? Oblicz skadk ubezpieczenia na ycie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpiecze Ochronnych - zabezpiecz Twoje ycie i zdrowie. Ranking Ubezpiecze Oszczdnociowych - oszczdzaj na emerytur.Na co zwrci uwag wybierajc polis na ycie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamw ubezpieczenie nieruchomoci u 5 agentw lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypenij formularz, oblicz skadk i kup polis. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz skadk ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porwnaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty daj Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojay po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porwnaj ubezpieczenia podry online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - podrne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porwnaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.