X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Pracownik tymczasowy na zasiłku chorobowym lub macierzyńskim

2013-01-21 15:47 poniedziałek
Zasadniczo przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków chorobowego i macierzyńskiego dla pracowników tymczasowych mają zastosowanie ogólne zasady ustalania podstawy wymiaru tych zasiłków. Jednak ze względu na specyfikę pracy tymczasowej występują również pewne zasady odmienne.

Tak jak w przypadku innych pracowników podstawą wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego pracowników tymczasowych jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres dwunastu miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Jeśli niezdolność do pracy powstała w okresie krótszym niż 12 miesięcy kalendarzowych wówczas podstawę wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe, których pracownik podlegał ubezpieczeniu.

W przypadku pracowników zatrudnionych u tego samego pracodawcy na podstawie następujących po sobie kolejno umów uwzględnia się wynagrodzenie uzyskane z tytułu wszystkich tych umów. Jeśli pomiędzy zakończeniem jednej umowy, a początkiem następnej wypada dzień ustawowo wolny od pracy przerwa ta nie jest traktowana jako przerwa w zatrudnieniu.

Ponieważ faktycznym pracodawcą pracownika tymczasowego jest agencja pracy tymczasowej, przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń przysługujących pracownikowi tymczasowemu, świadczącemu pracę na podstawie kolejno następujących po sobie umów o pracę zawartych z tą samą agencją, nawet, jeśli praca jest wykonywana na rzecz różnych pracodawców – wynagrodzenie uzyskane z każdej z tych umów należy zsumować.

Dotyczy to również sytuacji, gdy wystąpiły przerwy w ubezpieczeniu, ale wypadały one w dni ustawowo wolne od pracy.

Specyfiką umów o pracę tymczasową jest ich krótki okres trwania. Jeśli niezdolność do pracy nastąpiła w pierwszym kalendarzowym miesiącu ubezpieczenia, podstawa wymiaru zasiłku jest ustalana na postawie wynagrodzenia za ten miesiąc. Natomiast jeżeli pracownik tymczasowy zachorował w pierwszym miesiącu pracy, a umowa o pracę została zawarta na okres krótszy niż miesiąc kalendarzowy nie powinno stosować się zasad ogólnych odnoszących się do wszystkich pracowników.
Wówczas nie uzupełnia się wynagrodzenia do pełnego wynagrodzenia, które pracownik otrzymałby pracując cały miesiąc kalendarzowy. Wynagrodzenie powinno być uzupełnione jedynie do okresu, na jaki została zawarta umowa o pracę tymczasową, będąca podstawą uzyskania prawa do zasiłku.

Jeśli pracownik tymczasowy świadczy pracę na rzecz różnych pracodawców, przy czym warunki wygrodzenia z każdej umowy o pracę są różne, w przypadku konieczności uzupełnia wynagrodzenia, uzupełnieniu podlega odrębnie wynagrodzenie z tytułu każdej z tych umów.

W sytuacji, gdy pracownik tymczasowy rozpoczął pracę w trakcie miesiąca kalendarzowego i stał się niezdolny do pracy w następnym miesiącu kalendarzowym, podstawę wymiaru zasiłku ustala się na podstawie wynagrodzenia za miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpiła niezdolność do pracy.

Wynagrodzenie pracownika tymczasowego powinno być uzupełnione do kwoty, jaką pracownik otrzymałby za dni trwania umowy o pracę tymczasową.

Podstawa wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, pomniejszonego o kwotę równą wysokości 18,71% tego wynagrodzenia. Kwota ta powinna być adekwatna do stażu pracy.

Do pracowników tymczasowych znajdują również zastosowanie uregulowania określające najniższą podstawę wymiaru zasiłku. Odpowiednia do stażu pracy kwota najniższego wynagrodzenia powinna być ustalana odpowiednio do wymiaru czasu pracy pracownika tymczasowego, określonego w umowie o pracę.

Jeżeli niezdolność do pracy powstała w trakcie umowy o pracę zawartej na okres krótszy niż miesiąc kalendarzowy, kwota minimalnego wynagrodzenia powinna być ustalona także odpowiednio do okresu trwania umowy o pracę w tym miesiącu.

Podstawa prawna:
Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
( Dz.U z 2010 Nr 77 poz 512 ze zm.)

Przemysław Gogojewicz
Ekspert w zakresie prawa cywilnego i ubezpieczeń społecznych