X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Szkoda majątkowa

W zależności od tego, jaki rodzaj szkody nastąpił, należy powiadomić odpowiednie służby

 • w przypadku pożaru lub zagrożenia pożarowego – straż pożarną;
 • w przypadku włamania, kradzieży, podejrzenia, że zostało popełnione przestępstwo – policję;
 • w przypadku szkody w mieszkaniu np zalania, pożaru – zarządcę nieruchomości – należy udać się do administracja budynku i poprosić o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wystąpienie szkody;
 • w przypadku innych szkód – służby odpowiedzialne za konkretne zdarzenie.
Co zrobić?
 • Termin zgłoszenia szkody jest zawsze zawarty w OWU – najczęściej przy szkodach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych termin ten wynosi 3 dni, przy szkodach kradzieżowych (włamanie, rabunek) termin jest krótszy i wynosi 24 godziny od wystąpienia zdarzenia.
 • Należy przygotować spis utraconych lub uszkodzonych rzeczy oraz określić ich wartość – najlepiej przy zawieraniu ubezpieczenia sporządzić taką listę, aby przy ewentualnej szkodzie mieć już gotowca.
 • Nie wolno bez zgody ubezpieczyciela dokonywać zmian w miejscu szkody do czasu oględzin, chyba, że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia pozostałego mienia lub zmniejszenia rozmiaru szkody – wtedy obowiązkowo powinno się najpierw zrobić dokumentację fotograficzną zniszczeń i otrzymać potwierdzenie poprzez infolinię ubezpieczyciela, że można podjąć określone czynności (rozmowy zazwyczaj są nagrywane – to dowód, że ubezpieczony otrzymał zgodę towarzystwa).
 • Należy umożliwić ubezpieczycielowi dokonanie oględzin – czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody i jej wysokości.
 • Trzeba także przekazać ubezpieczycielowi niezbędne dokumenty dotyczące okoliczności powstania szkody.
 • W przypadku, gdy sprawca szkody jest znany (np. mieszkanie zostało zalane przez sąsiada mieszkającego piętro wyżej), należy doprowadzić do spisania oświadczenia potwierdzającego spowodowane przez sprawcę szkody.
Zgłoszenie szkody – szkodę można zgłosić na 3 sposoby:
 1. osobiście – w najbliższej placówce, centrum likwidacji szkód;
 2. przez telefon – dzwoniąc na numer infolinii TU i stosując się do zaleceń konsultanta;
 3. przez Internet – za pośrednictwem strony internetowa TU, jeśli są na niej aplikacje umożliwiające zgłoszenie szkody.
Oględziny

Zakład ubezpieczeń ma obowiązek w ciągu 7 dni przeprowadzić postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania (wykonać oględziny i ocenę techniczną uszkodzeń), a także pisemnie poinformować poszkodowanego, jakie dokumenty musi dostarczyć, by możliwe było ustalenie odszkodowania.

Dokumenty, o jakie może prosić ubezpieczyciel:
 • rachunek strat – wykaz uszkodzonych lub zniszczonych przedmiotów;
 • faktury zakupu zniszczonych/ uszkodzonych przedmiotów lub innego rodzaju dokument potwierdzający wartość ubezpieczonego mienia;
 • udokumentowane koszty związane z zabezpieczeniem i ratowaniem ubezpieczonego mienia oraz uprzątnięciem pozostałości po szkodzie;
 • rachunki za naprawę, faktury za zakupione materiały;
 • protokoły wydane przez odpowiednie służby (straż pożarna, policja, zarządca nieruchomości);
 • oświadczenie sprawcy (gdy występuje) i ewentualnie podanie ubezpieczyciela sprawcy;
 • oświadczenie o braku ubezpieczenia przedmiotowego mienia w innym zakładzie ubezpieczeń;
 • w przypadku szkód kradzieżowych – kopia zawiadomienia o wszczętym dochodzeniu przez policję, postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego (śledztwa lub dochodzenia), odmowa wszczęcia postępowania lub informacja o wniesieniu aktu oskarżenia do sądu.
Zasady ustalenia wysokości odszkodowania:
 • udokumentowanie przez poszkodowanego straty;
 • wycena strat określona przez ubezpieczyciela;
 • ugoda zawarta z poszkodowanym;
 • wyrok sądowy.
Wszystkie koszty poniesione przez poszkodowanego udokumentowane kosztorysami, rachunkami, fakturami podlegają weryfikacji pod względem rachunkowym i merytorycznym – przy sprawdzaniu uwzględniane są poniesione szkody (opisane w protokole z oględzin) oraz zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

Ustalenie wysokości odszkodowania uzależnione jest od zawartego wariantu ubezpieczenia. Zasadą jest podział na ubezpieczenie mienia w wartości:
 1. odtworzeniowej – odpowiada ona kosztom, które zostały poniesione w celu przywrócenia ubezpieczonego mienia do stanu sprzed szkody;
 2. rzeczywistej – jest to wartość odtworzeniowa pomniejszona o faktyczne zużycie mienia.
Obowiązki ubezpieczyciela:   
 • podjęcie czynności likwidacyjnych w ciągu 7 dni od zawiadomienia o szkodzie (o ile ubezpieczony nie poinformował o tym ubezpieczyciela w dniu wystąpienia zdarzenia);
 • wypłata odszkodowania w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody;
 • w przypadku niewypłacenia odszkodowania w terminie 30 dni – wypłata w ciągu 14 dni od wyjaśnienia okoliczności mających wpływ na odpowiedzialność lub wysokość szkody (bezsporna część odszkodowania powinna zostać wypłacona w ciągu 30 dni);
 • jeśli odszkodowania nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż roszczenie, decyzja wydana przez ubezpieczyciela musi zawierać podstawę prawną, uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej;
 • udostępnienie dokumentacji ubezpieczonemu i ubezpieczającemu.

Opracowanie: Magdalena Lis