X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Pytanie Czytelnika: Mj m zgin w wypadku samochodowym. Jakie odszkodowanie mog otrzyma?

2013-08-20 13:30 wtorek
Mój m zgin w wypadku samochodowym. Z jakim roszczeniami mog wystpi? Gdzie szuka podstaw prawnych takich roszcze?

Odpowiedzi udziela Aleksander Daszewski, radca prawny w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych:


Katalog wiadcze przysugujcych najbliszym po mierci poszkodowanego w nastpstwie szkody osobowej jest szeroki i w zalenoci od danego stanu faktycznego moe obejmowa swoim zakresem :

  • stosowne odszkodowanie jeeli wskutek mierci poszkodowanego nastpio znaczne pogorszenie sytuacji yciowej jego najbliszych. Chodzi tutaj o szeroko pojty uszczerbek natury ekonomicznej wystpujcy po stronie najbliszych po mierci poszkodowanego (art. 446 § 3 k.c.);
  • zadouczynienie pienine za doznan krzywd, które jest wiadczeniem jednorazowym, pieninym i majcym stanowi sposób zagodzenia cierpie fizycznych i psychicznych najbliszych czonków rodziny zmarego na skutek wypadku poszkodowanego (art. 446 § 4 k.c.) przy czym instytucja ta znajduje zastosowanie do wypadków, które miay miejsce poczwszy od 3 sierpnia 2008 r. Wskazujc na t dat dodatkowo zwracam w tym miejscu uwag na fundamentaln w skutkach uchwa Sdu Najwyszego z dnia 22 padziernika 2010r. (sygn. akt III CZP 76/10), w której sd jednoznacznie stwierdzi, i „Najbliszemu czonkowi rodziny zmarego przysuguje na podstawie art. 448 k.c. w zwizku z art. 24 § 1 k.c. zadouczynienie pienine za doznan krzywd, gdy mier nastpia na skutek deliktu, który mia miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008r."  Tym samym osoby, które utraciy najbliszego czonka rodziny przed 3 sierpnia 2008 r. równie mog domaga si zadouczynienia pieninego za doznan krzywd, z tym e nie na podstawie nowej instytucji z art. 446 § 4 k.c. a na innej podstawie tj. art. 448 k.c. w zwizku z art. 24 § 1 k.c. Omawiany kierunek zapatrywa potwierdzi równie Sd Najwyszy w niedawnej uchwale (sygn. akt III CZP 32/11) gdzie jednoznacznie wskaza, i „Sd moe przyzna najbliszemu czonkowi rodziny zmarego zadouczynienie pienine za doznan krzywd na podstawie art. 448 w zwizku z art 24 § 1 k.c., take wtedy, gdy mier nastpia przed dniem 3 sierpnia 2008 r. wskutek uszkodzenia ciaa lub wywoania rozstroju zdrowia";
  • zwrot kosztów zwizanych z leczeniem i pogrzebem zmarego poszkodowanego poniesionych przez czonków jego rodziny (art. 446 § 1 k.c.);
  • rent alimentacyjn, która ma na celu uzupenienie dochodów osób uprawnionych po mierci poszkodowanego, wobec których na zmarym ciy obowizek alimentacyjny i które za ycia wspiera stale i dobrowolnie finansowo, a przemawiaj za tym zasady wspóycia spoecznego (art. 446 § 2 k.c.);
Wszystkie powyej sygnalizowane wiadczenia zostay szerzej omówione w odpowiedziach na kolejne pytania natomiast ich podstawy prawne zostay wskazane w nawiasach przy kadym z w/w wiadcze (stosowany w odpowiedzi skrót k.c. - oznacza ustaw kodeks cywilny).