X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

80 tys. zadouczynienia za mier ojca

2016-01-05 15:37 wtorek

Do tragicznego w skutkach wypadku, w którym zgin ojciec Tomasza, doszo w maju 2001 roku. Kierujcy wówczas kopark Radosaw W. nie zachowa odpowiedniej ostronoci przy zmianie pasa ruchu i wykonujc ten manewr bez naleytego bezpieczestwa najecha przypadkowo na jadcego rowerem ojca Tomasza. W wyniku poniesionych obrae mczyzna zmar.

Kierowca koparki, w zderzeniu z któr poniós mier ojciec Tomasza, nigdy nie zosta za swój czyn osdzony. Wprawdzie prowadzono w jego sprawie postpowanie karne, jednake popeni on samobójstwo, a ledztwo w tej sprawie umorzono.

Podwójna tragedia

By to ogromny cios zwaszcza dlatego, e Tomasz w chwili mierci ojca by szesnastoletnim chopcem i dopiero wchodzi w dorose ycie. Dla modego chopaka brak ojcowskiego wsparcia i rady w tym okresie by traumatycznym przeyciem i wpyn na jego ycie, zwaszcza e by to czas ksztatowania jego osobowoci i budowania wiatopogldu. Na tym etapie rozwoju czowieka ojcowska pomoc bya bardzo wana. Chopiec nie posiada te rodzestwa, w którym mógby znale oparcie w trudnych chwilach. Bya to te druga wielka tragedia rodzinna, jaka spotkaa Tomasza w przecigu ostatnich lat – niespena dziewi miesicy wczeniej po trudnej walce z chorob nowotworow odesza jego ukochana mama. Po mierci rodzicielki opiekowa si nim wanie ojciec, który by dla Tomasza jednoczenie rodzicem, przyjacielem i powiernikiem. To on zapewnia synowi wsparcie w trudnych chwilach przez okres choroby matki i tu po jej mierci. Kiedy zabrako ojca, Tomasz zamieszka razem z babci. Pomimo bardzo trudnej sytuacji finansowej i niskiej emerytury babci, z której teraz musiay utrzymywa si dwie osoby, Tomasz by zdeterminowany, aby y normalnie – po mierci ojca ukoczy szko, potem studia, ima si rónych dorywczych prac, byleby tylko wiza koniec z kocem.

Batalia w sdach

Po wypadku Tomasz otrzyma od ubezpieczyciela 26 tys. z odszkodowania w zwizku ze znacznym pogorszeniem si jego sytuacji yciowej po stracie taty. Mczyzna postanowi jednak walczy o wicej i w lipcu 2012 pozwa zakad ubezpieczeniowy, domagajc si wypaty 130 tys. z tytuem zadouczynienia wraz z ustawowymi odsetkami i pokrycia kosztów postpowania. Sd Okrgowy zasdzi na rzecz Tomasza 60 tys. z, majc na uwadze, e otrzyma on ju wczeniej czciowe odszkodowanie od ubezpieczyciela, a ponadto oddali powództwo w pozostaym zakresie, nie obarczajc kosztami procesowymi adnej ze stron.

Ubezpieczyciel odwoa si od wyroku, tumaczc, i w chwili, kiedy wypadek mia miejsce, nie byo podstaw prawnych do uznania, e spowodowanie mierci osoby bliskiej mogo stanowi naruszenie dóbr osobistych najbliszych czonków rodziny zmarego i uzasadnia przyznanie im zadouczynienia. Wygosi równie zarzut przedawnienia roszczenia, poprosi o zmian orzeczenia i oddalenie powództwa.

Sd apelacyjny przychyli si do apelacji zakadu ubezpieczeniowego i oddali powództwo w caoci, nie obciajc kosztami zastpstwa procesowego Tomasza, ale nakaza mu zapat kwoty 3 tys. z tytuem czciowego zwrotu kosztów postpowania apelacyjnego.

We wrzeniu 2013 roku wniesiona zostaa w imieniu Tomasza przez Europejskie Centrum Odszkodowa skarga kasacyjna, zarzucajca, e wyrok w Sdzie Apelacyjnym zapad z naruszeniem przepisów postpowania i przepisów prawa materialnego. Sd Najwyszy przyj skarg kasacyjn do rozpoznania i, po stwierdzeniu jej zasadnoci, wyrokiem z 2014 roku uchyli zaskarony wyrok Sdu Apelacyjnego i przekaza mu spraw do ponownego rozpatrzenia.

Fina sprawy

Ostateczny wyrok zapad w marcu 2015 roku, po ponownym rozpatrzeniu sprawy przez Sd Apelacyjny. Dziki dziaaniom Europejskiego Centrum Odszkodowa sd nakaza ubezpieczycielowi wypat zadouczynienia w wysokoci 80 tys. z wraz z ustawowymi odsetkami na rzecz poszkodowanego Tomasza oraz zapat pozostaych kosztów, w tym zastpstwa procesowego w postpowaniu apelacyjnym i kasacyjnym, opaty sdowej i czci nieuiszczonych kosztów sdowych. W wyroku Sd Apelacyjny podkreli jednoczenie, e w istocie adna kwota nie jest w stanie zrekompensowa straty po mierci bliskiej osoby i ukoi wynikajcego z niej bólu.

Dane bohaterów tekstu zostay celowo zmienione.