X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Przegld techniczny po terminie – jakie konsekwencje nam gro?

2024-04-23 13:06 wtorek
Aby dowiedzie si, czy samochód jest sprawny i czy nie stwarza zagroenia dla ruchu drogowego, naley zajrze pod jego mask i nadwozie. Dlatego kady waciciel auta musi regularnie poddawa pojazd obowizkowemu badaniu technicznemu Czsto mylonemu z okresowym przegldem. Dowiedz si o skutkach zlekcewaenia tego obowizku.
 

Jakie pojazdy podlegaj obowizkowi badania technicznego?

Okrela to art. 81 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z pon. zm). Zgodnie ze znajdujcymi si tam zapisami badaniu technicznemu obowizkowo podlegaj pojazdy samochodowe, cigniki rolnicze, pojazdy wolnobiene wchodzce w skad kolejki turystycznej, motorowery i przyczepy.

Waciciele aut s zobowizani regularnie zgasza si na te badania, by zgodnie z procedurami okrelonymi w przepisach mona byo oceni stan samochodu. Diagnosta sprawdza, czy pojazd jest sprawny i czy poruszanie si nim po drogach nie bdzie wizao si z zagroeniem dla innych uczestników ruchu drogowego. Zawiadcza on równie, e badanie zostao wykonane i podaje jego „wynik”. Informacja o tym, e je przeprowadzono, trafia te do CEPiK (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców).
 

Gdzie wykonuje si badanie techniczne auta?

Aby przeprowadzi badanie techniczne auta, naley – w zalenoci od sytuacji i rodzaju pojazdu – uda si do:
 
 • podstawowej stacji kontroli pojazdów – w takim punkcie diagnostycznym przeprowadza si zarówno okresowe, jak i dodatkowe badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie cakowitej nieprzekraczajcej 3,5 t, a take przyczep przeznaczonych do czenia z takimi pojazdami;
 • okrgowej stacji kontroli pojazdów – mona tam zleci diagnostyk kadego auta oraz badanie zgodnoci z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych.

Zasady funkcjonowania stacji kontroli pojazdów s okrelone w odpowiednich Rozporzdzeniach Ministra Transportu i Budownictwa oraz Ministra Infrastruktury. Jednak nadzór nad nimi sprawuje starosta.
 

Na czym polega badanie techniczne auta?

Podczas badania technicznego auta sprawdza si podzespoy i elementy, które maj kluczowy wpyw na bezpieczestwo na drodze. Dlatego ich terminowe wykonywanie jest kwesti rozsdku i odpowiedzialnoci – za siebie i innych uczestników ruchu.

To, jakie procedury przeprowadza diagnosta ze stacji kontroli pojazdów, jest okrelone w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzenia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania bada technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. Zgodnie z nim jest on zobowizany:
 
 • dokona identyfikacji pojazdu i porówna zgodno faktycznych danych auta z tymi zapisanymi w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadajcym mu dokumencie (dotycz one m.in. numeru rejestracyjnego i VIN)
 • sprawdzi dodatkowe wyposaenie pojazdu,
 • oceni stan ogumienia,
 • sprawdzi dziaanie wiate, hamulców i ukadu kierowniczego,
 • oceni, w jakim stanie jest zawieszenie i instalacja elektryczna,
 • zbada stan techniczny nadwozia, podwozia i ukadu wydechowego,
 • sprawdzi poziom emisji zanieczyszcze gazowych lub zadymienia spalin.
 

Kiedy i jak czsto wykonuje si badania techniczne auta?

To zaley od rocznika pojazdu. Zgodnie z przepisami:
 
 • nowy samochód – kupiony w salonie – pierwsze badanie techniczne  musi przej dopiero po 3 latach od dnia jego pierwszej rejestracji;
 • po pierwszym badaniu technicznym auto musi przej obowizkow diagnostyk w stacji kontroli pojazdów po kolejnych dwóch latach;
 • samochody, które zostay zarejestrowane 5 lat temu i wczeniej, musz co roku przechodzi badanie w stacji kontroli pojazdów.

Zdarza si jednak, e waciciel auta jest zobowizany podda je takiej diagnostyce przed upywem roku. Jest to konieczne, jeeli podczas rutynowej kontroli drogowej funkcjonariusz policji stwierdzi, e stan samochodu pozostawia wiele do yczenia. Wtedy kieruje on auto na dodatkowe badanie techniczne.

O tym, kiedy musisz zgosi si na stacj kontroli pojazdów, przypomina ci wpis w dowodzie rejestracyjnym. Moesz jednak wykona badanie techniczne do 30 dni przed utrat jego wanoci. W takim przypadku termin kolejnej wizyty w stacji kontroli pojazdów bdzie i tak liczony od wpisu widniejcego w dowodzie rejestracyjnym.
 

Auto nie przeszo badania technicznego – i co dalej?

Jeeli podczas badania technicznego okae si, e pojazd jest w zym stanie technicznym, a jazda nim jest niebezpieczna, diagnosta nie dopuci go do uczestnictwa w ruchu drogowym. Wskae jednak, jakie usterki trzeba usun, aby auto speniao wymagane standardy. Po naprawie naley ponownie uda si do stacji kontroli pojazdów, by diagnosta kolejny raz oceni, czy auto nadaje si do jazdy.
 

Ile mona spóni si z badaniem technicznym auta?

Tak naprawd nie mone spóni si z nim ani jednego dnia. Jednak dodatkowe konsekwencje czekaj tych, którzy bd najduej zwleka z wizyt w stacji kontroli pojazdów.
 

Ile czasu na badanie techniczne samochodu po terminie?

Jeeli zauwaysz, e termin badania technicznego min, jak najszybciej udaj si do stacji kontroli pojazdów. Kilku-, a nawet kilkunastodniowa zwoka nie bdzie wtedy wiza si dla ciebie z adnymi konsekwencjami finansowymi. Zupenie inaczej diagnosta potraktuje ci, jeeli okae si, e termin badania technicznego upyn 30 dni temu lub jeszcze dawniej. W takiej sytuacji zapacisz za nie podwójnie. Oznacza to, e bdzie ci ono kosztowa:

198 z, jeli jeste wacicielem samochodu osobowego z silnikiem benzynowym,
324 z, jeli jeste wacicielem samochodu osobowego z instalacj LPG,
198 z, jeli jeste wacicielem samochodu ciarowego do 3,5 t,
102 z, jeli jeste wacicielem motoroweru,
126 z, jeli jeste wacicielem motocykla,
126 z, jeli jeste wacicielem cignika rolniczego,
158 z, jeli jeste wacicielem przyczepy do 3,5 t.
 

Czy mona zrobi badanie techniczne po terminie?

Nawet trzeba, gdy konsekwencje za zlekcewaenie tego obowizku mog by dotkliwe. Niezalenie od tego, czy spónisz si z badaniem technicznym kilka dni, czy ponad miesic, jak najszybciej zgo si do stacji kontroli pojazdów. Podwójna stawka za diagnostyk to nie jedyna kara, która moe ci spotka.

Na zapominalskich wacicieli aut czekaj te mandaty. Wystawiaj je policjanci podczas kontroli drogowej. Jazda bez wanego badania technicznego moe kosztowa ci od 1500 z do nawet 5000 z. Wysoko mandatu bdzie zalee od stanu pojazdu, czy okresu, jaki upyn od ostatniej wizyty na stacji kontroli pojazdów.
 

Brak wanego badania technicznego a OC

W tarapatach znajd si ci, którzy jadc bez wanego badania technicznego, spowoduj wypadek. To oni najdotkliwiej odczuj konsekwencje zlekcewaenia obowizku diagnostyki na stacji kontroli pojazdów.
Opacona polisa OC moe wtedy na nic si zda. Jeeli ubezpieczyciel oceni, e do spowodowania wypadku przyczyni si zy stan techniczny auta, to nie bdzie on zobowizany do wypaty odszkodowania poszkodowanemu kierowcy. Koszty naprawy jego samochodu bdzie musia ponie sprawca zdarzenia – mimo e opaci skadk OC.
 

Podsumowanie

 • Obowizek i zakres bada technicznych s regulowane przez przepisy – ustaw Prawo o Ruchu drogowym.
 • Badanie techniczne mona przeprowadzi 30 dni przed upywem jego wanoci.
 • W przypadku przekroczenia terminu badania o 30 dni i wicej kierowca zapaci podwójnie za jego wykonanie.
 • Jazda bez wanego badania technicznego grozi mandatem oraz problemem z wypat odszkodowania z OC.
 

Najczciej zadawane pytania

Czy badanie techniczne pojazdu naley wykonywa w okrelonej stacji kontroli pojazdów?

Przepisy nie wymuszaj tego, aby przeprowadza je w konkretnym miejscu. Waciciel auta – niezalenie od miejsca zamieszkania – moe wykona je w dowolnej stacji kontroli pojazdu na terenie kraju.

Ile kosztuje badanie techniczne samochodu osobowego przeprowadzane w terminie?
Badanie samochodu osobowego z silnikiem benzynowym to koszt 99 z. Wicej, bo 162 z, zapac waciciele aut z instalacj LPG. Koszty te obejmuj 1 z opaty ewidencyjnej.

Czy wykonujc badanie techniczne póniej, po terminie, jest ono wane przez rok?

Zapominalscy nie mog liczy na to, e spóniajc si z wykonaniem badania, w przyszym roku bd mogli zrobi je póniej. Jest ono wane zawsze rok od daty, w której naleao je wykona.

Ile trwa badanie techniczne pojazdu?

Zaley to od samego diagnosty. Z reguy zajmuje ono od 15 do 30 minut, ale moe przeduy si, jeli auto jest w zym stanie technicznym.