X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomościami

2012-12-17 11:57 poniedziałek
Zgodnie z art. 186 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zarządca nieruchomości podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem czynności zarządzania.

Obowiązkowi temu podlega zarządca nieruchomości, czyli – zgodnie z art. 184 ust. 1 u.g.n. – osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową zarządcy nieruchomości prowadząca działalność gospodarczą oraz podmiot gospodarczy posługujący się w wykonywaniu czynności zarządzania licencjonowanymi zarządcami (art. 184 ust. 3 oraz art. 186 ust. 3 u.g.n. in fine).

Sprawdź ofertę polisyW tym drugim wypadku zawsze, a w pierwszym niekiedy zarządca może czynności pomocnicze wykonywać za pośrednictwem innych osób, ale tylko pod warunkiem, że będzie się to odbywać pod jego osobistym nadzorem.

Działania tych osób objęte są ochroną ubezpieczeniową na postawie jego umowy ubezpieczenia OC (art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; Dz. U. 2003 r. Nr 124 poz. 1152; dalej jako – ust. ubezp. obow.).

Odpowiedzialność zarządcy za osoby, którymi się posługuje, w tym także za swoich pracowników jest szersza niż to wynika z zapisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. W zapisach przytoczonych dokumentów odpowiedzialność cywilna ograniczona jest wyłącznie do tych wypadków, kiedy osoba taka działa pod osobistym nadzorem zarządcy. Trudno rozstrzygnąć precyzyjnie, kiedy mamy do czynienia z tą sytuacją.

Ponieważ jest to ubezpieczenie obowiązkowe, dlatego towarzystwa ubezpieczeniowe nie mogą same określać warunków tej umowy poza ceną składki ubezpieczeniowej. Natomiast warunki wynikają z rozporządzenia ministra finansów i stosownych ustaw.

Zakres ochrony jest bardzo obszerny.

Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości:

  • obejmuje odpowiedzialność cywilną podmiotu objętego obowiązkiem ubezpieczenia za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym oraz wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o ile nie sprzeciwia się to ustawie lub właściwości (naturze) danego rodzaju stosunków,
  • obejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego,
  • umowa obejmuje szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność. Zakładowi ubezpieczeń przysługuje wówczas prawo dochodzenia od ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, zwrotu wypłaconego odszkodowania. 
Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:
  1. polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu,
  2. wyrządzonych przez ubezpieczonego po pozbawieniu go licencji zawodowej, a także w okresie zawieszenia licencji zawodowej, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania czynności zarządzania nieruchomością przed pozbawieniem lub zawieszeniem licencji,
  3. polegających na zapłacie kar umownych,  
  4. powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.  
Minimalna suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz wszystkich zdarzeń jest bardzo niska. Wynosi tylko 50.000 euro. Biorąc pod uwagę zakres tego ryzyka z pewnością jest to niewystarczające, nawet w przypadku zarządców zajmujących się niewielkim majątkiem.

Zakłady ubezpieczeń, a także zarządcy powinni zatem proponować zwiększenie sumy ubezpieczenia.  

Ubezpieczenie OC zarządców nieruchomości rodzi wiele zagrożeń natury przestępczej. Zgodnie z ustawą zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu lub w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417 (art. 13 ust. 1 ust. ubezp. obow.).

Sprawdź ofertę polisy


W praktyce może się zdarzać, że zarządcy będą uznawać roszczenia, choć szkody wcale nie występowały w obrębie zarządzanych przez nich nieruchomości.  

Podstawa prawna:
Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.).

Przemysław Gogojewicz

Specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
www.gogojewicz.com