X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Wyjazd służbowy - jak pracodawca powinien ubezpieczyć pracownika?

2013-10-01 11:45 wtorek
Polscy przedsiębiorcy coraz częściej wysyłają swoich pracowników w zagraniczne delegacje służbowe. Taka podróż to nie tylko dodatkowy obowiązek pracownika, lecz również większe ryzyko dla pracodawcy, który powinien liczyć się z możliwością poniesienia kosztu związanego z leczeniem pracownika za granicą. W sytuacji, gdy podczas zagranicznego wyjazdu służbowego, pracownik ulegnie wypadkowi lub zachoruje, pracodawca nie powinien obciążać go dodatkowymi kosztami związanymi z jego leczeniem, przeciwnie - jest zobowiązany do ich pokrycia we własnym zakresie.

UBEZPIECZENIE DLA TWOJEJ FIRMY


Zabezpieczeniem przed koniecznością ponoszenia tego typu kosztów może być wykupiona wcześniej polisa ubezpieczeniowa na czas zagranicznej podróży pracownika (polecamy porównywarkę ubezpieczeń).

Przede wszystkim – koszty leczenia

Podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej jaki powinna gwarantować polisa obejmuje koszty leczenia (KL). W jej ramach to ubezpieczyciel, nie pracodawca, będzie zobowiązany do poniesienia lub refundacji kosztów poniesionych na badania i zabiegi ambulatoryjne i operacyjne, kosztów związanych z pobytem w placówce medycznej, transportem medycznym a także wydatków poniesionych na zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych. Ten podstawowy zakres bardzo często rozszerzany jest o dodatkowe ryzyka:

1. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), w ramach którego pracownik otrzyma odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu poniesiony w czasie zagranicznej podróży,
2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) - pokryje koszty roszczeń osób trzecich za wyrządzoną im przez ubezpieczonego pracownika szkodę,
3. ubezpieczenie bagażu, w tym również elektronicznego sprzętu służbowego (laptop, komórka) w razie jego zaginięcia, zniszczenia lub kradzieży,
4. świadczenia assistance – organizacja natychmiastowej pomocy za granicą,
5. wykonywanie ciężkiej i niebezpiecznej pracy fizycznej.

EKUZ a zagraniczna podróż służbowa

Pracownik w czasie delegacji służbowej do krajów Unii Europejskiej powinien zaopatrzyć się również w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Należy jednak pamiętać, że karta ta, będąca potwierdzeniem ubezpieczenia w ramach publicznej służby zdrowia, upoważnia do pomocy medycznej również w zakresie ubezpieczenia społecznego w państwach UE. Znaczna część świadczeń, które wykraczają z zakresu podstawowej pomocy ratowania życia lub zdrowia, będzie odpłatna. Dlatego też dodatkowe ubezpieczenie jest niezbędnym uzupełnieniem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Jeśli pracownik będzie wykonywał pracę poza Unią Europejską, karta EKUZ będzie zbędna. W takiej sytuacji pracodawca powinien zwrócić szczególną uwagę na sumę ubezpieczenia – powinna być wyższa niż w przypadku, gdy polisa dotyczy podróży do Europy. Z prostego powodu – koszt pomocy medycznej w USA czy Kanadzie będą zdecydowanie wyższe od tych które mogą zostać poniesione we Włoszech czy Niemczech.

Jak szybko otrzymać polisę?

Pracodawca wysyłający swojego pracownika w zagraniczną podróż służbową może zwrócić się do wybranego zakładu ubezpieczeń z wnioskiem o objęcie ochroną ubezpieczeniową. Ubezpieczyciel pyta o cel podróży i długość delegacji. Na podstawie tych danych oraz zakresu ochrony wylicza składkę ubezpieczeniową. Przedsiębiorstwa, które często delegują swoich pracowników do pracy za granicą mogą również zawrzeć z towarzystwem ubezpieczeniowym roczną umowę generalną, w ramach której w zakresie raz wynegocjowanych warunków ochrony, zgłaszają tylko poszczególnych pracowników do ubezpieczenia.

Składka płacona jest wówczas z góry, za szacowaną łączną liczbę dni ochrony ubezpieczeniowej wyjeżdżających za granicę pracowników. Jeśli w stosunku do zapłaconej składki wykorzystanych zostało więcej lub mniej dni ochrony, strony dokonują rozliczenia – przedsiębiorca dopłaca składkę, dostaje zwrot nadpłaty od ubezpieczyciela lub nadwyżka przechodzi na kolejny rok – w zależności od postanowień umowy.

Duże korporacje często mają możliwość korzystania z dodatkowych ubezpieczeń w ramach kart kredytowych, z których korzystają wyjeżdżający za granicę pracownicy. Wówczas nie mają obowiązku zgłaszania każdorazowo planowanej podróży zagranicznej, usługa działa automatycznie.

Problemy z księgowaniem kosztów ubezpieczenia pracownika w delegacji

Każdy dodatkowy przychód majątkowy pracownika, również z tytułu świadczeń nieodpłatnych, który uzyskuje on w związku z zawartą umową o pracę jest kwalifikowany jako przychód ze stosunku pracy. Z reguły również ubezpieczenie zagranicznej podróży służbowej, opłacone przez pracodawcę, stanowi przychód ubezpieczonego i zgodnie z poglądem organów podatkowych, podlega on opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Tak jak ubezpieczenie bagażu, odpowiedzialności cywilnej czy następstw nieszczęśliwych wypadków nie stwarza większych problemów interpretacyjnych w tym zakresie, tak ustawodawca różnie podchodzi do ubezpieczenia kosztów leczenia. W sytuacji, kiedy pracodawca jest zobowiązany do pokrycia wydatków związanych z leczeniem pracownika w delegacji służbowej, wykupienie polisy w zakresie KL zabezpiecza go przed ewentualnością zwrotu poniesionych kosztów z własnej kieszeni. W tej sytuacji zatem polisa nie jest przychodem pracownika. Interpretacja ta nie jest jednak ogólna, odnosi się do indywidualnego przypadku i z tego też względu nie powinna być traktowana jako powszechnie obowiązująca. Wobec braku jednoznaczności nasuwa się refleksja o potrzebie ujednolicenia wykładni prawa w tym zakresie.

Niezależnie od problemów księgowych ubezpieczenie pracownika w czasie jego zagranicznej podróży służbowej w dużej mierze zabezpiecza interesy jego pracodawcy, jednocześnie chroniąc samego pracownika. Koszt polisy zależny jest od zakresu ochrony, sumy ubezpieczenia i kraju, do którego wyjeżdża pracownik. Zazwyczaj zamyka się w kwocie kilku – kilkunastu złotych za każdy dzień, co z pewnością nie będzie dużym obciążeniem dla pracodawcy, a polisa może być znaczną pomocą w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku pracownika w czasie pracy zagranicą.

UBEZPIECZ SWOJĄ FIRMĘ

Sylwia Krukowska