X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Compena Zdrowie - TU COMPENSA S.A.

2006-10-30 16:02 poniedziałek
Teraz czas na szczegółowy opis  produktu TU COMPENSA S.A.

Compensa

Compensa ma w ofercie ubezpieczenie zdrowotne dla klientów indywidualnych opracowane we współpracy z centrum medycznym LIM.

Ubezpieczenie dla klientów indywidualnych dostępne jest w podziale na:

Leczenie ambulatoryjne:

Compensa Zdrowie PLUS
Compensa Zdrowie COMPLEX

Leczenie szpitalne:

Zasiłek szpitalny
Świadczenie operacyjne.

Do obu ubezpieczeń obowiązują Ogólne Warunki Ubezpieczenia Compensa Zdrowie, w których to jest ogólnie zdefiniowany jest przedmiot i zakres ubezpieczenia.

Przedmiotem ubezpieczenia są tu koszty koniecznych z medycznego punktu widzenia świadczeń zdrowotnych udzielonych ubezpieczonemu w okresie odpowiedzialności COMPENSY w związku z leczeniem chorób i następstw nieszczęśliwych wypadków, w związku z ciążą lub porodem oraz pozostałe świadczenia objęte umową ubezpieczenia.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia określają natomiast odpowiednie szczególne warunki ubezpieczenia i z nich dowiadujemy się, że:

Ubezpieczenie Compensa Zdrowie PLUS gwarantuje ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące: 
 •      Konsultacje lekarskie
 •      Zabiegi ambulatoryjne
 •      Badania diagnostyczne
 •      Szczepienia
 •      Stomatologia
 •      Opieka w okresie przedporodowym
 •      Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą
Wariant Zdrowie COMPLEX został rozszerzony o:
 •      Konsultacje lekarskie niektórych specjalistów
 •      Wizyty domowe
 •      Rehabilitację.
Ubezpieczenie Compensa Zdrowie jest też dostępne jako ubezpieczenie grupowe, które mogą zakupić dla swoich pracowników zakłady pracy. Tu dostępne są aż trzy warianty: BASIC, BASIC PLUS i BASIC COMPLEX.W ramach wariantu BASIC pokrywane są:
 1. koszty świadczeń zdrowotnych, udzielonych przez Partnera Medycznego, zgodnie z tabelą zamieszczoną na dole artykułu,
 2. koszty zabiegów protetycznych w następstwie wypadku przy pracy,
 3. koszty leczenia za granicą, koszty transportu i repatriacji oraz assistance w związku z podróżą zagraniczną.
W ramach pozostałych wariantów (grupowych: BASIC PLUS i BASIC COMPLEX oraz indywidualnych: PLUS i COMPLEX) koszty zabiegów protetycznych są pokrywane nie tylko, gdy powstały w związku z wypadkiem przy pracy. Mogą one powstać w następstwie nieszczęśliwego wypadku, kiedy tylko ma on miejsce w okresie odpowiedzialności COMPENSY. Jeżeli chodzi o pokrycie kosztów leczenia za granicą, kosztów transportu i repatriacji oraz assistance, to mamy zapewniony zwrot kosztów w związku z każdą podróżą zagraniczną (nie tylko służbową).

Jeżeli chodzi o wspomnianą protetykę, ubezpieczeniem objęte są koszty zabiegów protetycznych wykonanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezbędne do usunięcia skutków nieszczęśliwego wypadku lub wypadku przy pracy (w zależności od wariantu). Koszty te pokrywane są do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów z uwzględnieniem następujących limitów:
 • 1 000 zł w pierwszym roku ubezpieczeniowym,
 • 2 000 zł w drugim roku ubezpieczeniowym,
 • 3 000 zł w trzecim roku ubezpieczeniowym,
 • 5 000 zł w ciągu każdego kolejnego roku ubezpieczeniowego począwszy od 4 roku ubezpieczeniowego.
Jeżeli chodzi o koszty leczenia za granicą, ubezpieczeniem objęte są uzasadnione okolicznościami oraz udokumentowane koszty poniesione przez ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z jego nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, które wystąpiły podczas podróży zagranicznej (do 30-tego dnia pobytu za granicą):
 1. pobytu w szpitalu,
 2. badań i zabiegów operacyjnych oraz ambulatoryjnych,
 3. dojazdu lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania ubezpieczonego, jeżeli wymaga tego stan jego zdrowia,
 4. zakupu niezbędnych środków opatrunkowych oraz lekarstw przepisanych przez lekarza,
 5. leczenia stomatologicznego w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych lub gdy było ono konieczne wskutek nieszczęśliwego wypadku – do 1000zł podczas każdej podróży zagranicznej,
 6. porodu, który nastąpił przed 32 tygodniem ciąży,
 7. transportu ubezpieczonego z miejsca wypadku do najbliższej placówki służby zdrowia,
 8. transportu ubezpieczonego do innej placówki medycznej, zgodnie z pisemnym zleceniem lekarza prowadzącego leczenie,
 9. transportu ubezpieczonego z zagranicy do Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli COMPENSA wyrazi zgodę na transport,
 10. zakwaterowania, wyżywienia oraz podróży ubezpieczonego do Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli powrót nie mógł nastąpić bezpośrednio po zakończeniu leczenia,
 11. sprowadzenia zwłok ubezpieczonego do miejsca pochówku w Rzeczypospolitej Polskiej
 12. pogrzebu lub kremacji ubezpieczonego za granicą.
Ponadto ubezpieczenie obejmuje:
 1. organizację i pokrycie w/w kosztów,
 2. całodobowy dyżur centrum alarmowego przedstawiciela COMPENSY
 3. poinformowanie o zdarzeniu osób bliskich na życzenie ubezpieczonego.

Poszczególne warianty ubezpieczenia różnią się oczywiście zakresem świadczeń, co pokazuje poniższa tabela.

Zobacz tabelę dostępnych usług
 
Podsumowując, ubezpieczenie dla klientów indywidualnych ma dość szeroki zakres. Tym co wyróżnia ofertę na tle innych jest na pewno pokrycie kosztów leczenia za granicą. Dostępność placówek medycznych LIM jest również atrakcyjnym elementem przetargowym Compensy. Wykupując ubezpieczenie Compensa Zdrowie nie skorzystamy jednak z leczenia stomatologicznego ani szpitalnego.


Zofia Dmochowska