X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Grupowe ubezpieczenia na życie w AXA

2009-05-06 10:12 środa

W ofercie Axy możemy znaleźć kilka grupowych ubezpieczeń na życie. Jest to dobry wybór dla każdego przedsiębiorcy dbającego o bezpieczeństwo swoich pracowników. Na łamach naszego portalu przyglądamy się propozycjom Axy.

Wybierz optymalnie z Axą

Optymalny Wybór AXA to grupowe ubezpieczenie na życie, dedykowane przedsiębiorcom, instytucjom i innym dużym organizacjom. Ten nowoczesny program ubezpieczeniowy cechuje się dużym zakresem ochrony zarówno pracownika, jak i jego bliskich, a równocześnie zapewnia wiele korzyści samemu pracodawcy. To grupowe ubezpieczenie na życie jest dedykowane firmom, instytucjom i innym dużym organizacjom zatrudniającym 16 i więcej osób w wieku od 15 do 69 lat.

Axa umożliwia zróżnicowanie programów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych dla poszczególnych osób i grup pracowników. Firma otacza ochroną pracowników i ich rodziny, oraz pomaga w gromadzeniu oszczędności na emeryturę. Program ubezpieczeniowy OPTYMALNY WYBÓR AXA może być dostosowany do specyficznych potrzeb firm z konkretnych segmentów rynku. Specjaliści Axy zaprojektowali już specjalne programy dla tak różnych przedsiębiorstw jak np. sieci supermarketów, firmy ochroniarskie czy firmy produkcyjne.

Warunki ubezpieczenia

Do ubezpieczenia mogą przystąpić wszyscy pracownicy w danym zakładzie pracy w wieku od 15 do 69 lat. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie pracowników oraz członków ich rodzin. Istnieje możliwość wzbogacenia ubezpieczenia o element oszczędnościowy w postaci ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, pozwalający na gromadzenie oszczędności. Umowa jest zawierana na rok z możliwością jej przedłużenia na kolejne okresy. Składki za ubezpieczenie OPTYMALNY WYBÓR AXA mogą być płatne w systemie rocznym, półrocznym, kwartalnym lub miesięcznym.

W przypadku płatności obejmujących okres conajmniej kwartalny, AXA udziela pracodawcy z tego tytułu dodatkowych zniżek. Towarzystwo dopuszcza również możliwość zawieszania opłacania składki. Raz w roku, przed każdą rocznicą polisy, Towarzystwo dokonuje oceny działalności prowadzonej przez ubezpieczającego na podstawie m.in. aktualnej struktury zawodowej, płci i wieku osób objętych ochroną ubezpieczeniową oraz wysokości sum ubezpieczenia, a w rezultacie określa koszt ochrony ubezpieczeniowej obowiązujący przez kolejny rok polisowy. Na dwa miesiące przed każdą rocznicą polisy ubezpieczający może wystąpić z wnioskiem o zmianę wysokości lub częstotliwości opłacania składek. 

Suma Ubezpieczenia

OPTYMALNY WYBÓR AXA pozwala na określanie sum ubezpieczenia i składek kwotowo lub też sum ubezpieczenia jako wielokrotności wynagrodzenia, a składek jako procentu wynagrodzenia. Ponadto, w ramach OPTYMALNEGO WYBORU AXA istnieje możliwość finansowania składki ubezpieczeniowej przez pracodawcę lub przez samych ubezpieczonych pracowników, jak również możliwość współfinansowania.

Na dwa miesiące przed każdą rocznicą polisy ubezpieczający może wystąpić z wnioskiem o zmianę wysokości sumy ubezpieczenia.

Zakres Ubezpieczenia

Ochronę ubezpieczeniową w ramach Optymalnego Wyboru można dostosować do indywidualnych potrzeb pracodawcy i pracownika. Możliwe jest różnicowanie programów dla poszczególnych ubezpieczonych lub grup ubezpieczonych. W ten sposób umowa ubezpieczeniowa uzupełnia politykę personalną firmy, a także wychodzi naprzeciw indywidualnym oczekiwaniom pracowników.

Axa przygotowała aż 45 umów dodatkowych które obejmują ponad 40 ryzyk w ramach ochrony z ubezpieczenia Optymalny Wybór:

Życie i zdrowie Ubezpieczonego

 • Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu
 • Śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW
 • Śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW przy pracy
 • Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego
 • Niezdolność do pracy zarobkowej Ubezpieczonego
 • Niezdolność do pracy zarobkowej Ubezpieczonego w następstwie NW
 • Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy
 • Inwalidztwo Ubezpieczonego w następstwie NW Typ A
 • Inwalidztwo Ubezpieczonego w następstwie NW Typ B
 • Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie NW
 • Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie NW przy pracy
 • Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu
 • Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu
 • Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NW
 • Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NW przy pracy
 • Poważne zachorowanie Ubezpieczonego
 • Operacja medyczna Ubezpieczonego
 • Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego
 • Doraźna informacja medyczna
 • Doraźna opieka medyczna
 • Świadczenie doraźnej opieki

Życie i zdrowie współmałżonka/partnera Ubezpieczonego

 • Śmierć współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego
 • Śmierć współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego w następstwie NW
 • Śmierć współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu
 • Uszczerbek na zdrowiu współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego w następstwie NW
 • Uszczerbek na zdrowiu współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu
 • Inwalidztwo współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego w następstwie NW Typ A
 • Inwalidztwo współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego w następstwie NW Typ B
 • Pobyt współmałżonka Ubezpieczonego w szpitalu
 • Pobyt współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NW
 • Poważne zachorowanie współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego
 • Operacja medyczna współmałżonka Ubezpieczonego

Życie i zdrowie dziecka Ubezpieczonego

 • Śmierć dziecka Ubezpieczonego
 • Śmierć dziecka Ubezpieczonego w następstwie NW
 • Urodzenie dziecka Ubezpieczonego
 • Urodzenie dziecka Ubezpieczonego wymagającego leczenia
 • Urodzenie martwego noworodka
 •   Pobyt dziecka Ubezpieczonego w szpitalu
 •   Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego

Życie i zdrowie rodziców i teściów Ubezpieczonego

 • Śmierć rodziców Ubezpieczonego
 • Śmierć rodziców Ubezpieczonego w następstwie NW
 • Śmierć rodziców współmałżonka Ubezpieczonego
 • Śmierć rodziców współmałżonka Ubezpieczonego w następstwie NW

Atrakcyjna Ochrona

Jak łatwo zauważyć oferta jest znacznie bogatsza niż w przypadku analogicznych polis indywidualnych. Warto zwrócić uwagę na ryzyka nie występujące u innych ubezpieczycieli, oraz rozszerzoną listę chorób objętych ochroną.  W ramach Optymalnego Wyboru wiele opcji dostępnych u ubezpieczycieli zostało rozszerzonych o dodatkowe możliwości:

 • Urodzenie się dziecka wymagającego leczenia, tj. wcześniaka, ocenionego przy urodzeniu poniżej 8 punktów w skali Apgar lub z wadą wrodzoną,
 • Czasowej niezdolności do pracy – wysokość wypłacanego świadczenia uzależniona jest od długości okresu, w którym Ubezpieczony ze względu na stan zdrowia nie może być aktywny zawodowo; istotą tego świadczenia jest wyrównanie dochodu pomniejszonego w związku z korzystaniem ze zwolnienia lekarskiego,
 • Osierocenia dziecka, w związku z którym świadczenie wypłacane jest w podwójnej wysokości, w przypadku śmierci obojga rodziców,
 • Pobytu w szpitalu na całym świecie; w tym przypadku dodatkowo podwyższono świadczenie wypłacane w związku z wypadkiem przy pracy, zapewniono dodatkowe świadczenia w przypadku pobytu na OIOM-ie, pobytu w sanatorium, a także w związku z rekonwalescencją,
 • Poważnego zachorowania obejmującego aż 23 jednostki chorobowe, w tym zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, czy choroba Creutzfeldta-Jakoba, ilość wypłacanych świadczeń nie jest limitowana,
 • Pobytu dziecka w szpitalu, bez względna na przyczynę hospitalizacji,
 • Poważnego zachorowania dziecka obejmującego m.in. wystąpienie sepsy, zakażenia pneumokokowego.

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

W ramach polisy istnieje także możliwość korzystania z Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Istnieją tutaj aż cztery opcje do wyboru:

 • Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Stabilnego Wzrostu – celem funduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów funduszu przy niezbyt wysokim ryzyku. Jest on przeznaczony dla osób, które chcą gromadzić oszczędności także poprzez oszczędności w akcje. Udział w portfelu może osiągnąć maksymalnie 40%.
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Aktywnego Inwestowania – celem funduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów funduszu przy średnim ryzyku. Jest on przeznaczony dla osób, które chcą gromadzić oszczędności także poprzez oszczędności w akcje. Udział akcji w portfelu może osiągnąć maksymalnie 70%.
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Wspólnego Zabezpieczenia – celem funduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów poprzez inwestycje w instrumenty o niskim ryzyku. Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe Skarbu Państwa.
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Optymalnego Inwestowania – celem funduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów funduszu przy niezbyt wysokim ryzyku. Jest on przeznaczony dla osób, które chcą gromadzić oszczędności także poprzez oszczędności w akcje. Udział akcji w portfelu może osiągnąć maksymalnie 40%.

Fundusze różnią się stopniem ryzyka, strukturą portfela i rodzajem instrumentów finansowych. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.

Uwagi Końcowe

Optymalny Wybór Axa to wspaniały wybór dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Mnogość opcji pozwala nawet najbardziej wymagającemu pracodawcy czy pracownikowi znaleźć coś dla siebie. Pracodawcy to kompleksowe ubezpieczenie grupowe na życie daje możliwość dodatkowej gratyfikacji pracownika, która dodatkowo zabezpiecza interesy firmy. W obliczu nieszczęścia Axa zobowiązuje się do pomocy w poszukiwaniu nowych pracowników. Warto też zwrócić uwagę na maksymalny wiek ubezpieczonego, czyli aż 69 lat co jest niespotykaną rzadkością w polisach indywidualnych tego typu. Bardzo ciekawy także jest zakres chorób ujętych w ubezpieczeniu – są tu tak poważne zachorowania jak AIDS czy SEPSA.

Źródło: Axa

Jakub Tabisz