X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

NNW - InterRisk S.A. Vienna Insurance Group

2007-03-19 14:34 poniedziałek

Przedmiot i zakres ochrony

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego oraz koszty objęte odpowiedzialnością InterRisk S.A. Vienna Insurance Group, które określono poniżej.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, które wydarzyły się podczas trwania umowy ubezpieczenia. Ubezpieczeniem mogą zostać objęte osoby, które w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie ukończyły 65 roku życia. Zgodnie z wnioskiem Ubezpieczającego umowa ubezpieczenia zawiera postanowienia o udzieleniu pełnej lub ograniczonej ochrony ubezpieczeniowej.


Warianty ubezpieczenia, rodzaje i wysokość świadczeń

Opcja podstawowa obejmuje następujące świadczenia:

 • na wypadek uszczerbku na zdrowiu, doznanego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • w przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu - 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji podstawowej;
  • w przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 100% - taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu;
 • na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, która nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty wypadku do wysokości 50% sumy ubezpieczenia; na wniosek Ubezpieczającego umowa ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki może przewidywać zwiększenie świadczenia do wysokości 100% sumy ubezpieczenia Opcji podstawowej.
 • zwrot kosztów nabycia protez oraz specjalnych środków ochronnych i pomocniczych, do wysokości 15% sumy ubezpieczenia, jeżeli są niezbędne z medycznego punktu widzenia i nie mogły być pokryte z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia społecznego oraz pod warunkiem, że zostały one poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty wypadku;
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów, do wysokości 15% sumy ubezpieczenia, o ile nie zostały one pokryte z innych źródeł, oraz pod warunkiem, że zostały one poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty wypadku.


Opcja podstawowa, za dopłatą dodatkowej składki, może zostać rozszerzona poprzez dodanie wybranych świadczeń Opcji dodatkowych (D1 - D5) i obejmować:

 
 • Opcja dodatkowa D1 - zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do wykonywania pracy, dla osób pracujących zawodowo, będącej wynikiem nieszczęśliwego wypadku.

  Świadczenie wypłacane jest za każdy dzień niezdolności do pracy począwszy od 10 dnia po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku. W przypadku absencji dłuższej niż 30 dni zasiłek dzienny płatny jest od następnego dnia po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku, nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni;
   
 • Opcja dodatkowa D2 - zwrot kosztów leczenia powstałych w związku z nieszczęśliwym wypadkiem.

  Zwrot kosztów leczenia następuje, pod warunkiem, że zostały one poniesione w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty wypadku do wysokości sumy ubezpieczenia. Zwrot kosztów leczenia przysługuje pod warunkiem, że zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub innego ubezpieczenia;
   
 • Opcja dodatkowa D3 - dzienne świadczenie szpitalne, w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

  Dzienne świadczenie następuje w przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia, za każdy dzień pobytu w szpitalu licząc od trzeciego dnia pobytu, nie dłużej jednak niż za łączny pobyt w szpitalu przez okres 180 dni;
   
 • Opcja dodatkowa D4 - jednorazowe świadczenie z tytułu stałej, pełnej utraty zdolności do wykonywania pracy, będącej wynikiem nieszczęśliwego wypadku.

  Świadczenie to otrzymujemy pod warunkiem, iż utrata zdolności do pracy wystąpiła w ciągu dwóch lat od daty wypadku w wysokości sumy ubezpieczenia. INTER RISK S.A. Vienna Insurance Group wypłaci świadczenie, gdy niezdolność do pracy będzie trwała nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy od chwili wypadku, a po zakończeniu tego okresu będzie miała charakter trwały i nieodwracalny oraz będzie udokumentowana;
   
 • Opcja dodatkowa D5 - zwrot kosztów rehabilitacji powstałych w związku z nieszczęśliwym wypadkiem.

  Zwrot kosztów następuje, pod warunkiem, że zostały one poniesione w ciągu dwóch lat od daty wypadku do wysokości sumy ubezpieczenia. Zwrot kosztów rehabilitacji przysługuje, jeśli są one niezbędne z medycznego punktu widzenia oraz zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub innego ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia nie obejmuje kosztów transportu poniesionych na dojazd po placówek świadczących usługi rehabilitacyjne, nie obejmuje również kosztów dojazdu osoby rehabilitującej na wizyty domowe.

Suma ubezpieczenia


Wysokość sum ubezpieczenia ustalana jest na wniosek Ubezpieczającego.

Sumy ubezpieczenia ustalane są osobno dla Opcji podstawowej oraz Opcji dodatkowych D1, D2, D3, D4, D5. Dla Opcji dodatkowych D1, D3 sumę ubezpieczenia stanowi iloczyn wysokości dziennego świadczenia oraz maksymalnej liczby dni, za które przysługuje wypłata świadczenia.
Określone w dokumencie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia Opcji podstawowej oraz
Opcji dodatkowych stanowią górną granicę odpowiedzialności InterRisk S.A. Vienna Insurance Group, z tytułu wszystkich roszczeń powstałych w związku ze zdarzeniem objętym odpowiedzialnością InterRisk S.A. Vienna Insurance Group mającym miejsce w okresie ubezpieczenia.

W ramach każdej Opcji wypłacone świadczenie lub łączna kwota wypłaconych świadczeń nie mogą przekroczyć łącznie sumy ubezpieczenia określonej osobno dla każdej Opcji.

Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, sumy ubezpieczenia mogą zostać uzupełnione do pierwotnej wysokości (po wypłacie odszkodowania, która skutkuje obniżeniem sumy) lub podwyższone w okresie ubezpieczenia.

Uzupełniona lub podwyższona suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności .


MAKSYMALNE SUMY UBEZPIECZENIA

Opcja

Świadczenia

Suma ubezpieczenia w zł

Podstawowa

1) na wypadek uszczerbku na zdrowiu, doznanego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

 

 

 

50 000

2) na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

3) zwrot kosztów nabycia protez oraz specjalnych środków ochronnych i pomocniczych,

4) zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów.

Dodatkowa

D1

zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do wykonywania pracy, dla osób pracujących zawodowo, będący wynikiem nieszczęśliwego wypadku

6 000*

 

D2

zwrot kosztów leczenia powstałych w związku z nieszczęśliwym wypadkiem

10 000

D3

dzienne świadczenie szpitalne, w następstwie nieszczęśliwego wypadku

18 000*

D4

jednorazowe świadczenie z tytułu stałej, pełnej utraty zdolności do wykonywania pracy, będące wynikiem nieszczęśliwego wypadku

25 000

D5

zwrot kosztów rehabilitacji powstałych w związku nieszczęśliwym wypadkiem

6 000


*maksymalna wysokość dziennego świadczenia wynosi 100 zł

Składka ubezpieczeniowa

Wysokość składki ubezpieczeniowej uzależniona jest od czynników oceny ryzyka, a w szczególności:
 
 • zadeklarowanej przez Ubezpieczającego wysokości:
  • sum ubezpieczenia - Opcja podstawowa, Opcje dodatkowe D2, D4, D5,
  • świadczenia dziennego - Opcje dodatkowe Dl, D3,
 • przedmiotu ubezpieczenia,
 • zakresu ubezpieczenia,
 • okresu ubezpieczenia,
 • liczby osób przystępujących do umowy ubezpieczenia,
 • informacji o szkodowości.

 

Składkę podstawową oblicza się mnożąc sumę ubezpieczenia określoną w umowie ubezpieczenia dla danej Opcji, podstawowej lub dodatkowej, przez stawkę taryfową.
Składkę należną otrzymuje się podwyższając składkę podstawową o iloczyn składki podstawowej i sumy zwyżek przypadających na Ubezpieczonego.

INTER RISK S.A. Vienna Insurance Group może zastosować zniżki i (lub) zwyżki składki ubezpieczeniowej.

Zwyżki składki, w szczególności z tytułu:
 • rodzaju wykonywanej pracy lub uprawianej dyscypliny sportowej (im bardziej bezpieczna praca lub sport tym niższa składka)
 • podwyższenia świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego z wysokości 50% do 100% sumy ubezpieczenia Opcji podstawowej (+30%),
 • rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, o następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (+30%) oraz doznane w związku z wyczynowym uprawianiem sportu (+100%),
 • wysokiej szkodowości w poprzednich okresach ubezpieczenia.
Zniżki składki, w szczególności z tytułu:
 • liczby osób przystępujących do umowy ubezpieczenia (zniżka np. od 51-100 osób – 5%),
 • ograniczonej ochrony ubezpieczeniowej(-25%),,
 • niskiej szkodowości w poprzednich okresach ubezpieczenia.


Przykład:

Obliczmy składkę za ubezpieczenie NNW na sumę 30 000 zł dla osoby pracującej w biurze, która dodatkowo rozszerza swoje ubezpieczenie o opcje D2 i D5, odpowiednio na wysokość 8000 zł i 5000 zł oraz chce podwyższyć wypłatę świadczenia z tytułu śmierci z wysokości 50% do 100% sumy ubezpieczenia.

Opcja podstawowa = 30 000*0,63%= 189
Opcja dodatkowa D2 = 8 000*1,31%=104,8
Opcja dodatkowa D5 = 5 000*0,79%=39,5

Zwyżka za podwyższenie wysokości świadczenia z tytułu śmierci: +30%
Składkę obliczamy następująco: (189+104,8+39,5)*130% =  433,29 zł
Zaokrąglamy w górę do pełnego złotego, zatem ostateczna składka ubezpieczeniowa wynosi:
434 zł


Paulina Stolarska