X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

NNW – GENERALI TU S.A.

2007-07-20 13:16 piątek

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na poważnym urazie, trwałym inwalidztwie, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci Ubezpieczonego. Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, które wydarzyły się podczas trwania umowy ubezpieczenia.

Generali zapewnia ochronę 24 godziny na dobę, na całym świecie, w czasie pracy, w życiu prywatnym oraz podczas amatorskiego uprawiania sportu. Ubezpieczenie zawierane jest standardowo na okres 12 miesięcy, ale można też wykupić ubezpieczenie na krótszy okres.


Warianty ubezpieczenia

Generali oferuje ubezpieczenie NNW w trzech wariantach. Sam możesz wybrać dostosowany do Twoich potrzeb wariant oraz sumy ubezpieczenia.


Wariant I - "Poważne Urazy"

Wariant I obejmuje świadczenia:

 • na wypadek poważnego urazu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w wysokości iloczynu sumy ubezpieczenia na wypadek poważnego urazu oraz stopnia (procentu) poważnego urazu. Wielkość urazu ustalana jest na podstawie Tabeli oceny procentowej poważnych urazów,
 • na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w wysokości wyznaczonej w polisie sumy ubezpieczenia na ryzyko śmierci, o ile nastąpiła ona przed upływem 6 miesięcy od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku,
 • dzienne świadczenie szpitalne, w przypadku hospitalizacji wynikającej z konieczności leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, w wysokości 1% sumy ubezpieczenia na wypadek poważnego urazu płacone od czwartego dnia pobytu w szpitalu, maksymalnie za 90 dni podczas jednej hospitalizacji. Generali nie wypłaca świadczenia szpitalnego za ostatni dzień pobytu w szpitalu. Generali wypłaci świadczenie szpitalne maksymalnie za 180 dni,
 • zwrot kosztów operacji plastycznych, jeśli były zlecane przez lekarza, jako absolutnie niezbędne w celu usunięcia oszpeceń lub okaleczeń powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku - do 15% sumy ubezpieczenia na wypadek poważnego urazu, ale nie więcej niż 5 000 zł.,
 • zwrot kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego na zakup protez i wszelkich elementów wspomagających proces leczniczy, tj. wózek inwalidzki, kule, gorsety, stabilizatory, aparaty ortopedyczne zalecanych w leczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków - nie więcej niż 20% sumy ubezpieczenia na wypadek poważnego urazu,
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidy, w przypadku poważnego urazu większego niż 50%, który spowodował niezdolność zawodową lub zbliżoną do zawodowej - zwrot 80% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 15% sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • wsparcie finansowe w przypadku gdy poważny uraz przekracza 50% - jednorazowe świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia.
Sumę ubezpieczenia ustala się oddzielnie na ryzyka:
 1. poważnego urazu,
 2. śmierci.
Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci może tylko i wyłącznie:
 1. być równa sumie ubezpieczenia na wypadek poważnego urazu,
 2. stanowić 50% sumy ubezpieczenia na wypadek poważnego urazu.
Górną granicą odpowiedzialności Generali jest suma ubezpieczenia na wypadek poważnego urazu bez uwzględnienia wypłaty z tytułu świadczenia szpitalnego.


Wariant II - "Trwałe Inwalidztwo"
 
Wariant II obejmuje świadczenia:

 • na wypadek trwałego inwalidztwa doznanego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, progresywnie w wysokości iloczynu sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego inwalidztwa oraz stopnia (procentu) trwałego inwalidztwa, z zastosowaniem progresji. Wielkość trwałego inwalidztwa ustalana jest na podstawie Tabeli stopnia trwałego inwalidztwa.
 • na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w wysokości sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci wyznaczonej w polisie, o ile nastąpiła ona przed upływem 6 miesięcy od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku.
Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci nie może być wyższa niż suma ubezpieczenia na wypadek trwałego inwalidztwa.

Suma ubezpieczenia na wypadek trwałego inwalidztwa (z zastosowaniem odpowiednio progresji) stanowi górną granicę odpowiedzialności Generali.

Suma ubezpieczenia na wypadek trwałego inwalidztwa jest podstawą do naliczania świadczenia w przypadku wystąpienia trwałego inwalidztwa.


Wariant III - "Trwały Uszczerbek na Zdrowiu"

Wariant III obejmuje świadczenia:

 • na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu doznanego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w wysokości iloczynu sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w wysokości sumy ubezpieczenia na ryzyko śmierci wyznaczonej w polisie, o ile nastąpiła ona przed upływem 6 miesięcy od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku,
 • ochroną objęte 183 urazy,
 • dzienne świadczenie szpitalne, w przypadku hospitalizacji wynikającej z konieczności leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, w wysokości 1% sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu płacone od 4-go dnia pobytu w szpitalu, maksymalnie za 90 dni podczas jednej hospitalizacji. Generali nie wypłaca świadczenia szpitalnego za ostatni dzień pobytu w szpitalu. Generali wypłaci świadczenie szpitalne maksymalnie za 180 dni w trakcie trwania Umowy ubezpieczenia,
 • zwrot kosztów operacji plastycznych, jeśli byty zlecane przez lekarza, jako absolutnie niezbędne w celu usunięcia oszpeceń lub okaleczeń powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku - do 15% sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale nie więcej niż 5 000 zł.,
 • zwrot kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego na zakup protez i wszelkich elementów wspomagających proces leczniczy, tj. wózek inwalidzki, kule, gorsety, stabilizatory, aparaty ortopedyczne zalecanych w leczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków - nie więcej niż 20% sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidy, w przypadku uszczerbku na zdrowiu większym niż 50%, który spowodował niezdolność zawodową lub zbliżoną do zawodowej - zwrot 80% udokumentowanych kosztów lecz nie więcej niż 15% sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • wsparcie finansowe w przypadku gdy uszczerbek na zdrowiu przekracza 50% - jednorazowe świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia.
Generali nie wypłaci świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu jeżeli kwota tego świadczenia wynosi 50 zł. lub mniej.

Sumę ubezpieczenia ustala się oddzielnie na ryzyka:
 1. trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 2. śmierci.
Generali zastrzega sobie prawo do określenia dopuszczalnej, minimalnej i maksymalnej wysokości sumy ubezpieczenia na ryzyka.

Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci nie może być wyższa niż suma ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Górną granicą odpowiedzialności Generali jest suma ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu bez uwzględnienia wypłaty z tytułu świadczenia szpitalnego.Paulina Stolarska