X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.
Poleć znajomemu| Forum
  1. Wypełniasz formularz online
  2. Otrzymujesz gotowe oferty
  3. Wybierasz najlepszą ofertę
  4. Spotykasz się z agentem
  5. Podpisujesz dokumenty
PORÓWNAJ!
Fundusz Wart. 1mies.
[%]
Polsat OFE 31.95 0.3
AXA OFE 29.60 0.3
PKO BP Bankowy OFE 28.75 0.3
Generali OFE 30.94 0.2
Warta OFE 30.13 0.1
 
Sonda
Czy kupisz NNW dla dziecka?
Tak, kupię NNW oferowane przez szkołę
Tak, kupię mu indywidualną polisę NNW
Tak, kupię NNW w ramach ubezpieczenia mieszkania
Nie

Regulamin Programu Partnerskiego Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.

(Aktualizacja: 19 listopada 2008)

§1
Informacje ogólne

1. Organizatorem oraz koordynatorem programu partnerskiego serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.ubezpieczeniaonline.pl (zwanym dalej Programem) jest Ubezpieczenia online Sp. z o.o. (zwana dalej Organizatorem), z siedzibą we Wrocławiu, ul. gen. W?adys?awa Sikorskiego 2-8. Każda osoba fizyczna lub inny podmiot zakwalifikowany do udziału w Programie jest Partnerem Organizatora i tak dalej będzie nazywany w Regulaminie.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego Regulaminem), wraz z wszelkimi załącznikami lub dodatkami, które wyraźnie powołują się na Regulamin, stanowią wyłączne źródło praw i obowiązków istniejących pomiędzy Organizatorem, a osobami kandydującymi do zostania Partnerem oraz osobami, które już Partnerami zostały, o ile inaczej nie postanowiono w konkretnym przypadku w drodze indywidualnych ustaleń lub porozumień z Organizatorem.

3. Każda osoba pragnąca zostać Partnerem oraz osoby, które już Partnerami zostały, zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, Polityką Prywatności, oraz Regulaminu Serwisu www.ubezpieczeniaonline.pl, gdyż nabycie statusu Partnera jest jednoznaczne z wyrażeniem bezwarunkowej zgody na zasady przewidziane treścią wymienionych dokumentów. Osoby te zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania postanowień wyżej wymienionych  regulacji, pod rygorem jednostronnego i natychmiastowego zakończenia współpracy z nimi przez Organizatora, bez podawania przyczyn.

4. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy w dowolnym momencie może zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowne oświadczenie Organizatorowi lub likwidując konto partnerskie w Serwisie.

§ 2
Koncepcja programu partnerskiego

1. Program służy nawiązywaniu współpracy pomiędzy Organizatorem a osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz innymi podmiotami, które nabędą status Partnera, którzy poprzez swoje działania zgodne z Regulaminem, będą promować sprzedaż produktów i usług ubezpieczeniowych w serwisie internetowym www.ubezpieczeniaonline.pl i jego podstronach (zwanym dalej Serwisem).

2. Z tytułu aktywnego udziału w Programie, każdy Partner uzyskuje korzyści w formie prowizji od sprzedaży przyznawanych przez Organizatora na zasadach określonych Regulaminem.

3. Sprzedaż produktów i usług finansowych odbywa się bezpośrednio na stronie www.ubezpieczeniaonline.pl/kup. Partner poleca Serwis wykorzystując środki przekazu tradycyjnego lub elektronicznego.

§3
System naliczania wynagrodzenia Partnera

1. Partnerowi przysługuje od Organizatora (przy uwzględnieniu §5 ust.12)  wynagrodzenie od zawartych umów za pośrednictwem Serwisu w wysokości określonej w załączniku do umowy - Załącznik nr 1. Stawki prowizyjne w Załączniku nr 1 są określone w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT).

2. Partner, który polecił współpracę w Programie innym Partnerom, otrzymuje dodatkowo 10% od prowizji tychże Partnerów, pod warunkiem, że uzbierają oni w sumie kwotę prowizji od zawartych umów większą niż 100 zł.

3. Koncepcja Programu zakłada długookresowe naliczanie korzyści Partnerom z tytułu aktywności pozyskanych  przez nich klientów Serwisu. Wypłata następuje w chwili, kiedy Partner uzbiera na swoim koncie kwotę minimum 100 zł.
Do kwoty należnej do wypłaty dolicza się wynagrodzenie z tytułu polecania współpracy innym osobom, czyli wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 2.

§4
Status Partnera

1. Status Partnera mogą nabyć osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające polskie obywatelstwo, które mają ukończony 18 rok życia oraz osoby poniżej tego wieku – posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, lecz tylko za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych (np. rodziców) wyrażoną na piśmie i przesłaną na adres siedziby Organizatora.

2. Status Partnera mogą nabyć przedsiębiorcy oraz inne podmioty i instytucje mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na formę prawną.

3. Warunkiem niezbędnym do uzyskania statusu Partnera jest dokonanie rejestracji online w Serwisie, natomiast warunkiem niezbędnym do uzyskania wypłaty korzyści z tytułu aktywnej działalności jest podpisanie umowy Partnerskiej i przesłanie jej na adres Organizatora wraz z dokumentami:

Partner – z działalnością/firma:
• Kopia dowodu osobistego osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu zawierającego umowę partnerską,
• Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą),
• Odpis z KRS (w przypadku spółek),
• Decyzja o nadaniu numeru NIP lub oświadczenie Partnera o posiadanym numerze NIP wraz z tym numerem,
• Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON,
(wszystkie kopie proszę potwierdzić stemplem firmowym i adnotacją osoby upoważnionej „Potwierdzam zgodność z oryginałem”).   

Partner – osoba fizyczna:
• Kopia dowodu osobistego,
• Decyzja o nadaniu numeru NIP lub oświadczenie Partnera o posiadanym numerze NIP wraz z tym numerem,
 • Oświadczenie, że nie prowadzi działalności gospodarczej.
• Oświadczenie, że nie jest czynnym płatnikiem VAT.

W przypadku spółki cywilnej należy dołączyć decyzje o nadaniu NIP i REGON oraz oświadczenie, że osoba podpisująca umowę w imieniu spółki jest uprawniona do reprezentowania wspólników.

4. Formularz rejestracyjny Partnera powinien być wypełniony zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym, a w przypadku zmian danych i informacji w nim zawartych, każdy Partner ma obowiązek poinformować o zmianach Organizatora, najpóźniej w okresie 14 dni od zaistnienia zmiany - pod rygorem odmówienia takiemu Partnerowi wydania korzyści wynikających z Programu.

5. Organizatorowi przysługuje prawo odmowy przyjęcia danego kandydata na Partnera, wyłącznie według własnego uznania, bez podawania przyczyn swojej decyzji, w ciągu 7 dni od daty wypełnienia formularza rejestracyjnego.

6. Każdy kandydat na Partnera wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym.

7. Każdy Partner z chwilą rejestracji Partnera, wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora wiadomości na podany adres e-mail, o tematyce związanej z przedmiotem Serwisu, zawierających informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu, a także promujących produkty partnerów handlowych Organizatora.

8. Każdemu Partnerowi służy prawo wglądu do danych przetwarzanych przez Organizatora, zmieniania ich, poprawiania oraz usuwania, co może być dokonywane samodzielnie przez Partnera za pośrednictwem stron Serwisu, w specjalnie do tego przeznaczonym panelu administracyjnym partnera (dalej zwany Panelem).

9. Każdy Partner może posiadać tylko jeden numer rejestracyjny w Programie Partnerskim.

10. Usunięcie danych przez Partnera, albo skierowane do Organizatora żądanie usunięcia danych, które są niezbędne do realizacji współpracy pomiędzy Organizatorem a Partnerem, lub cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej - oznacza zakończenie współpracy w ramach Programu z inicjatywy Partnera, z wszelkimi tego konsekwencjami określonymi Regulaminem.

11. Po dokonaniu rejestracji w Serwisie, Organizator bezpłatnie udostępnia:
- platformę umożliwiającą polecanie Klientom produktów i usług ubezpieczeniowych
- dostęp do Panelu (systemu statystyk i rozliczeń produktów i usług wybranych przez poleconych Klientów – system działa online umożliwiając monitorowanie współpracy w programie Partnerskim)
- materiały i pomoce służące wypełnianiu czynności partnerskich

12. Każdemu Partnerowi zostaje w chwili rejestracji przypisany unikalny numer identyfikacyjny, który jest elementem nieodzownym przy zawieraniu transakcji i musi wystąpić przy każdej formie polecenia Serwisu.

§5
Zasady współpracy oraz uwarunkowania techniczne

1. Podstawowym zadaniem Partnera jest zwiększanie przychodów Organizatora z tytułu sprzedaży usług i produktów oferowanych w Serwisie, poprzez pośrednie lub bezpośrednie zapraszanie osób trzecich do dokonywania zakupów w Serwisie.

2. Warunkiem niezbędnym do uznania danego klienta Serwisu, za osobę poleconą przez danego Partnera, jest to, aby taka osoba weszła do Serwisu w wyniku aktywowania specjalnego hiperłącza (linku) udostępnionego Partnerowi i dokonała rejestracji swojej osoby jako Klienta poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zwanego również przejściem do wniosku (w przypadku, gdy został wybrany produkt) lub aby taka osoba weszła do Serwisu w wyniku innego polecenia Partnera i wpisała w formularzu rejestracyjnym numer Partnera polecającego Serwis.

3. Numer Partnera lub Hiperłącze partnerskie może być udostępniane przez Partnerów potencjalnym klientom Serwisu na różne sposoby, byleby nie powodowało to jednak naruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ani też:
a. nie nosiło znamion uprawiania spamu (masowa wysyłka listów/wiadomości/postów do osób, które mogą sobie tego nie życzyć);
b. nie nosiło znamion przesyłania nie zamówionej informacji handlowej;
c. nie naruszało prawa do prywatności osób, którym hiperłącze jest przekazywane;
d. nie naruszało netykiety sieciowej. http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta

4. Hiperłącze może być również umiejscawiane w banerach reklamowych zamieszczanych przez Partnerów na stronach i serwisach WWW, co do których Partnerzy mają właściwe i odpowiednie prawa do zamieszczania tam banerów reklamowych a Organizator nie sprzeciwi się zamieszczeniu banera na konkretnych stronach lub serwisach WWW, ze względu na ich tematykę, wygląd, funkcjonalność.

5. Niedozwolone jest:
a. stosowania hiperłącza aktywowanego automatycznie po wejściu lub wyjściu ze strony WWW, na której jest ono zamieszczone (chyba, że strona taka nie zawiera treści i służy wyłącznie jako przekierowanie);
b. uzależnienia dostępu do usług oferowanych na stronie lub serwisie WWW od aktywacji hiperłącza zawierającego link partnerski (kliknięcia na baner reklamowy, przejścia do tego serwisu WWW poprzez baner reklamowy, dokonania rejestracji lub zakupu dokonanego w takim serwisie WWW);
c. rozsyłania masowej informacji o stronie WWW zawierającej baner reklamowy do użytkowników Internetu (tzw. spamming), korzystając z dowolnego medium (e-mail, listy dyskusyjne, grupy dyskusyjne, komunikatory, IRC itp.);
d. podszywania się za Ubezpieczenia online Sp. z o.o. we wszelkiego rodzaju ogłoszeniach, reklamach, anonsach, na własnych stronach WWW, we własnych materiałach promocyjnych, niezależnie od formy promowania;.
e. umieszczania stron w domenie  Organizatora w systemach typu click-harvester, wymiany ruchu na stronach WWW w przypadkach, gdy dodawaną stroną do takiego systemu miałaby być bezpośrednio strona w domenie Organizatora;

6. Przekierowanie nie może być w żaden sposób wymuszone i powinno być świadomym i zamierzonym kliknięciem, lub czynnością wykonaną przez odwiedzającego.

7. Efektem pierwszego wejścia danej osoby do Serwisu poprzez link Partnera jest zapisanie pliku 'cookie' w systemie informatycznym tej osoby. Plik ten pozwala na identyfikację wizyt w Serwisie danego klienta jako poleconego przez konkretnego Partnera. 'Cookie' może zostać zastąpione przez analogiczny plik innego Partnera (tzw. nadpisanie - w jednym systemie informatycznym może być zapisany tylko jeden plik 'cookie'.)

8. Polecenie z hiperłącza partnerskiego jest ważne przez 180 dni od daty polecenia. Plik Coockie jest automatycznie kasowany przez system informatyczny użytkownika po upływie 180 dni polecenia.

9. Partner otrzymuje prowizję wtedy, gdy w chwili zakupu w systemie informatycznym danego klienta zapisane jest 'cookie' tego Partnera oraz za każdym razem, gdy klient dokona zakupu będąc zalogowanym w Serwisie.

10. Klient przypisywany jest na stałe danemu Partnerowi wtedy, gdy w momencie dokonania rejestracji w Serwisie 'cookie' tego Partnera jest zapisane w systemie informatycznym klienta. Klient raz przypisany na stałe jednemu Partnerowi nie może być przypisany innemu. Jeśli klient jest przypisany na stałe jednemu Partnerowi, nie wyklucza to zapisywania plików 'cookie' innych Partnerów w systemie informatycznym tego klienta.

11. Z uwagi na wyżej opisane uwarunkowania techniczne Programu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie systemów informatycznych zarówno Partnerów, jak i osób wchodzących do Serwisu w wyniku działań Partnerów, co dotyczy w szczególności możliwości zapisywania i przechowywania plików 'cookies' w tych systemach informatycznych, posługiwanie się informacjami zmienianymi w stosunku do tych, które zostały przypisane w bazie Serwisu i inne, które mogą spowodować nieprawidłowości w identyfikowaniu działań lub podmiotów, od których zależne jest przyznawanie Partnerom korzyści w Programie.

12. Prowizja Partnera może zostać wycofana, w przypadku, gdy zdobyty przez Partnera Klient odstąpi od umowy zgodnie z przysługującymi mu prawami.
(Zgodnie z Kodeksem Cywilnym każdy Klient ma prawo w ciągu 30 dni od podpisania umowy odstąpić od umowy ubezpieczenia. TU Aegon  daje Klientowi poprzez wewnętrzne regulacje prawne 60 dni na wypowiedzenie umowy, czyli więcej niż Ubezpieczenia online.pl potrzebują na rozliczenie Partnera i wypłacenie mu pieniędzy.)

13. Jeżeli w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy sprzedaż z Partnera będzie zerowa, ma on obowiązek usunięcia oferty ze swojej strony.

§6
Zasady rozliczania korzyści partnerskich


1. Na zasadach określonych w § 3 Regulaminu Partnerzy mogą żądać od Organizatora wypłacenia środków finansowych.

2. W każdym przypadku realizacja wypłaty dokonywana będzie przez Organizatora tylko wtedy, gdy otrzyma on od Partnera stosowny rachunek, fakturę VAT opiewającą na uprzednio ustaloną między stronami i zweryfikowaną kwotę pieniężną, która powinna być przesłana na adres Organizatora listem poleconym. Rachunek, Faktura VAT nie może opiewać na termin płatności krótszy niż 7 dni oraz na inny sposób płatności niż przelew na konto bankowe.

3. Środki pieniężne podlegające wypłacie będą pomniejszane o wszelkie te należności, które Organizator zobowiązany jest potrącić i odprowadzić na rzecz uprawnionych podmiotów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, mającymi zastosowanie w danym przypadku.

§ 7
Postanowienia końcowe i zastrzeżenia

1. Organizatorowi służy prawo jednostronnego i natychmiastowego zablokowania udziału Partnera w Programie lub zakończenia współpracy z Partnerem w przypadku niestosowania się przez Partnera do postanowień Regulaminu jak i decyzji Organizatora zapadłych na podstawie Regulaminu.

2. Jednostronne zakończenie współpracy z Partnerem z przyczyn przez niego zawinionych, zawsze powoduje anulowanie wszelkich prowizji i innych korzyści przyznanych w wyniku udziału w Programie, w tym również traci on prawo do domagania się wypłaty jakichkolwiek środków pieniężnych.

3. W przypadku rezygnacji przez Partnera z własnej inicjatywy z udziału w Programie, czego Partner może dokonać w każdej chwili zgłaszając to Organizatorowi, Partner może zażądać wypłaty zgromadzonych środków na koncie, jeżeli ich suma jest większa lub równa 50 zł.

4. Organizatorowi służy prawo jednostronnego całkowitego zakończenia lub wstrzymania realizacji Programu bez podawania przyczyn.
W przypadku zakończenia lub wstrzymania Programu Organizator jest zobowiązany do wypłacenia zgromadzonych prowizji Partnerom w terminie do 14 dni od daty wstrzymania, zakończenia Programu.

5. W przypadku zablokowania udziału Partnera w Programie zobowiązany jest on do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości będących podstawą zablokowania.

6. W przypadku zakończenia współpracy z Partnerem, zobowiązany jest on do natychmiastowego usunięcia hiperłączy oraz wszystkich graficznych i tekstowych elementów promocyjnych ze stron, na których Partner je zamieścił, pod rygorem odmowy wydania korzyści uzyskanych z tytułu udziału w Programie.

7. Organizator mimo dołożenia wszelkich starań, aby system informatyczny Serwisu i Programu działał w sposób stały i prawidłowy, nie ponosi odpowiedzialności za jego dysfunkcję spowodowaną siłą wyższą lub innymi zdarzeniami niezależnymi od Organizatora, a w związku z tym nikomu nie służą żadne roszczenia do Organizatora wynikłe z wyżej wymienionych przyczyn.

8. Definitywne zakończenie świadczenia usług przez Organizatora, zlikwidowanie Serwisu lub przeniesienie go na inny podmiot, powoduje jednoczesne zakończenie realizacji Programu chyba, że co innego zostanie uzgodnione między stronami w danym przypadku.

9. Zmiana Regulaminu może być dokonywana przez Organizatora w sposób jawny poprzez umieszczenie daty aktualizacji w Serwisie oraz poinformowanie Partnerów drogą elektroniczną.

Wpisz szukane słowo
Losowy termin:
Osobowe ubezpieczenia - Do ubezpieczeń osobowych zaliczamy umowy ... więcej»
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na życie, zdrowotne, nieruchomości, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsiębiorców, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na życie. Zamów ubezpieczenie na życie, Korzyści z ubezpieczenia na życie, Ceny ubezpieczeń na życie, Czym jest ubezpieczenie na życie? Oblicz składkę ubezpieczenia na życie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpieczeń Ochronnych - zabezpiecz Twoje życie i zdrowie. Ranking Ubezpieczeń Oszczędnościowych - oszczędzaj na emeryturę.Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamów ubezpieczenie nieruchomości u 5 agentów lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypełnij formularz, oblicz składkę i kup polisę. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz składkę ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porównaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty dają Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojaży po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porównaj ubezpieczenia podróży online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polisę turystyczną online. Ubezpieczenia na wakacje - podróżne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porównaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polisę turystycznš online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.