X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.
Poleć znajomemu| Forum

§ 1 Postanowienia Ogólne


1.1. Serwis www.ubezpieczenie.com.pl jest portalem internetowym, którego operatorem jest Firma Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wolskiej 88, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000671372, NIP 895-182-19-18, zwana dalej: „Ubezpieczeniaonline.pl”.

1.2. Regulamin korzystania z serwisu: www.ubezpieczeniaonline.pl zwany dalej „Regulaminem” określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ubezpieczeniaonline.pl  za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem: http://www.ubezpieczenie.com.pl, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

1.3. Prawem właściwym do stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest prawo polskie.

1.4. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Ubezpieczeniaonline.pl, a Użytkownikiem jest język polski.

1.5. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony: http://www.ubezpieczenie.com.pl w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

1.6. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności z Usług.

1.7. Użytkownik poprzez rozpoczęcie korzystania z Usług lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi przy użyciu strony www oświadcza, iż w pełni akceptuje i potwierdza zrozumienie warunków Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

1.8. Regulamin stanowi integralną część umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych przez Użytkownika z Ubezpieczeniaonline.pl. Poprzez rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu strony www Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

1.9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z opuszczeniem przez Użytkownika stron www Serwisu.

§ 2 Definicje

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

2.1. Ubezpieczeniaonline.pl – Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., siedziba Spółki: 01-141 Warszawa, ul. Wolska 88, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000671372, NIP 895-182-19-18. Firma działa pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod nr: 11166643/A, prowadzonym przez organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1. Adres email: . Firma posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej zawarte z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. seria A nr  606476

2.2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, w tym osoby korzystające z serwisu za pośrednictwem osób współpracujących z Ubezpieczeniaonline.pl.

2.3. Serwis – oznaczone nazwą systemy stron www prowadzonych przez Ubezpieczeniaonline.pl, stanowiące zbiór dokumentów HTML statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, posadowione na serwerze internetowym pod wyznaczonymi adresami oraz posiadające bezpośredni dostęp do ogólnokrajowej sieci przesyłu danych, podłączonej do światowych zasobów Internetu, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Ubezpieczeniaonline.pl lub jego Partnerów.

2.4. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z serwisu: Ubezpieczeniaonline.pl (regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ubezpiezpieczeniaonline.pl).

2.5. Usługi – usługi świadczone przez Ubezpieczeniaonline.pl drogą elektroniczną, o których mowa w § 3 Regulaminu.

2.6. Rejestracja - wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Ubezpieczeniaonline.pl danych niezbędnych do realizacji Usługi.

2.7. Login – oznaczenie identyfikacyjne Użytkownika zgłaszającego chęć korzystania z określonych usług w Serwisie.

2.8. Hasło - ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika, ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do określonych Usług w Serwisie.

2.9. Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, przechowywania i ochrony informacji, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usług.

2.10. Cookies – niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez Serwis i zapisywane po stronie Użytkownika na twardym dysku komputera Użytkownika, które Serwis może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.

2.11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami).

2.12. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).


2.13. Wizytówka - jest to ogłoszenie dodane przez Pośrednika, zlokalizowane na odrębnej stronie WWW Serwisu, w którym znajdują się informacje dotyczące danych osobowych Pośrednika oraz jego oferta związana z pośrednictwem finansowym.

§ 3. Usługi

3.1. Usługi świadczone przez Ubezpieczeniaonline.pl polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną całości lub części zasobów serwisu Ubezpieczeniaonline.pl:

3.1.1. subskrypcja newslettera
3.1.2. korzystanie z narzędzi
3.1.3. korzystanie z bazy Agentów, Firm Ubezpieczeniowych, bazy szkoleń i ogłoszeń o pracy
3.1.4. dodawanie postów na forum
3.1.5. publikowanie komentarzy

Ubezpieczeniaonline.pl  zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do Usług.

3.2. Usługi świadczone za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.2.1. Usługami świadczonymi za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie zamówionego newslettera na podany przez Użytkownika adres skrzynki poczty elektronicznej.

3.2.2. Usługa subskrypcji newslettera serwisu Ubezpieczeniaonline.pl jest Usługą bezpłatną i dostępną dla każdego Użytkownika.

3.2.3. Newsletter jest przesyłany do Użytkowników codziennie lub raz na tydzień.

3.2.4. Zamówienie Usługi newsletter następuje poprzez rejestrację w Serwisie.

3.2.5. Rejestracja w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie formularza.

3.2.6. Dane wpisane w formularzu powinny dotyczyć Użytkownika, który zamawia Usługę i być zgodne z prawdą.

3.2.7. Poprawnie wypełniony i zaakceptowany przez Użytkownika formularz  przesyłany jest do Ubezpieczeniaonline.pl oraz zapisywany w bazie danych Serwisu.

3.2.8. Na wskazany w formularzu adres e-mail Użytkownika, Ubezpieczeniaonline.pl wysyła potwierdzenie rejestracji z prośbą o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji.

3.2.9. Brak poprawnej weryfikacji adresu e-mail Użytkownika, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 7 (słownie: siedmiu) dniach od daty zarejestrowania danych w bazie.

3.2.10. Zamówienie Usługi newslettera, dodawanie postów na forum oraz publikowanie komentarzy jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przyjęcie dodatkowych przesyłek zawierających informacje handlowe Ubezpieczeniaonline.pl i partnerów Ubezpieczeniaonline.pl oraz m.in. informacje o organizowanych przez nich akcjach promocyjnych, oferowanych stanowiskach pracy.

3.2.11. Posty dodawane bezpośrednio do forum 
 lub za pośrednictwem innych podstron, takich jak np. komentarze pod artykułami, nie mogą zawierać jakichkolwiek reklam, treści marketingowych, linków do zewnętrznych stron, ofert handlowych i ofert współpracy.

3.2.12. Każdy newsletter zawiera:

3.2.12.1. informację o nadawcy,
3.2.12.2. wypełnione pole „temat", określające treść przesyłki,
3.2.12.3. informację o sposobie rezygnowania z Usługi.

3.2.13. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie Usługi newlettera, informując Ubezpieczeniaonline.pl o tym poprzez potwierdzenie rezygnacji.

3.3. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy aplikacji Serwisu przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych, nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.


§ 4. Warunki techniczne świadczenia usług

4.1. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa typu Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5., włączona obsługa plików Cookies oraz obsługa języka Javascript. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Ubezpieczeniaonline.pl nie ponosi odpowiedzialności.

4.2. W celu uzyskania dostępu do niektórych usług, niezbędne jest zalogowanie się za pomocą Hasła i własnego adresu e-mail, bądź Loginu.§5. Warunki korzystania z usługi "Znajdź agenta"

5.1. Użytkownicy mogą bezpłatnie przeglądać Wizytówki przedstawione na stronach Serwisu.

5.2. Użytkownicy mogą wyszukiwać Pośredników przy pomocy narzędzi wyszukiwania dostępnych na stronach Serwisu.

5.3. Użytkownicy mogą wysyłać do Pośredników wiadomości przy pomocy formularzy dostępnych na stronach Serwisu, do których prowadzą linki umieszczone w Wizytówkach oznaczone treścią "Napisz wiadomość" lub podobną.

5.4. Wiadomości wysyłane za pośrednictwem opisanych w par. 5. ust.3  formularzy nie mogą zawierać treści wulgarnych, zniesławiających, oszczerczych, obscenicznych, pornograficznych, obraźliwych i innych naruszających prawo polskie i międzynarodowe.

5.5. Wiadomości wysyłane za pośrednictwem opisanych w par. 5 ust. 3 formularzy nie mogą zawierać reklam ani żadnych ofert handlowych i ofert współpracy.

5.6. Użytkownicy mogą kontaktować się przy pomocy innych środków z Pośrednikami, korzystając z danych dostępnych w Wizytówkach.

5.7. Użytkownicy wyrażają zgodę na publikowanie całości lub części wiadomości wysyłanych do Pośredników bez ich danych osobowych w celach promocyjnych Serwisu.

§6. Ochrona danych osobowych

6.1. Ubezpieczeniaonline.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub Umowy Ubezpieczenia oraz dla celów marketingowych i statystycznych jedynie przez Ubezpieczeniaonline.pl i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

6.2. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Powierzenie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny.

6.3. W przypadku, gdy świadczenie Usługi wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, niewyrażenie przez Użytkownika zgody powoduje, iż zostaje on pozbawiony dostępu do danej Usługi.

6.4. Ubezpieczeniaonline.pl będzie przetwarzało dane osobowe powierzone przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nie ujawniania ich innymi podmiotom chyba, że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6.5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 6.1. obejmują w szczególności:


6.5.1.    nazwisko i imiona Użytkownika,
6.5.2.    numer ewidencyjny PESEL,
6.5.3.    numer NIP,

6.5.4.    adres zameldowania na pobyt stały,
6.5.5.    adres do korespondencji,
6.5.6.    numer telefonu (ów),
6.5.7.    adresy e-mail Użytkownika.

6.6. Ubezpieczeniaonline.pl może bez zgody Użytkownika przetwarzać inne dane niż wskazane w ust. 6.5., jeżeli są one niezbędne ze względu na właściwość Usługi, sposób jej rozliczenia lub wykonywanie czynności związanych z obsługą Usługi. Dane te będą, jako niezbędne do świadczenia Usługi, oznaczone symbolem „*”.

6.7. Ubezpieczeniaonline.pl może przetwarzać dane eksploatacyjne Użytkownika, to jest dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi, w tym:

6.7.1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie wyżej wskazanych danych,
6.7.2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik,
6.7.3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi,
6.7.4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usługi.

6.8. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych określone są w „Polityce prywatności.”

§7. Zasady odpowiedzialności

7.1. W przypadku korzystania z Usług niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Ubezpieczeniaonline.pl ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Ubezpieczeniaonline.pl powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.

7.2. Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Użytkownika treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za niemoralne, obraźliwe oraz treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku otrzymania przez Ubezpieczeniaonline.pl wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika, Ubezpieczeniaonline.pl może uniemożliwić dostęp do tych danych. Ubezpieczeniaonline.pl nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Ubezpieczeniaonline.pl ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika.

7.3. W wypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

7.4. Ubezpieczeniaonline.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy aplikacji przez Użytkownika, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.

7.5. Ubezpieczeniaonline.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Ubezpieczeniaonline.pl. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Ubezpieczeniaonline.pl, Ubezpieczeniaonline.pl ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. Ubezpieczeniaonline.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu.

7.6. Uczestnik Forum www.ubezpieczeniaonline.pl publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach Forum www.ubezpieczeniaonline.pl.

7.7. Ubezpieczeniaonline.pl nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§ 8. Prawa własności intelektualnej.

8.1. Ubezpieczeniaonline.pl informuje, że prawa autorskie do informacji i materiałów znajdujących się w Serwisie lub znaki towarowe należą do Ubezpieczeniaonline.pl lub Ubezpieczeniaonline.pl posiada odpowiednie prawo pozwalające na korzystanie z takich materiałów, informacji lub znaków.

8.2. Opublikowane w Serwisie materiały lub informacje, o ile wyraźnie nie jest stwierdzone inaczej, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

8.3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.

8.4. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości stanowi się, że korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Ubezpieczeniaonline.pl.

8.5. Przetwarzanie treści witryny i używanie jej lub jej części – również udostępnianych kanałów RSS w tworzeniu stron generowanych automatycznie lub służących pozycjonowaniu, jest zabronione.

8.6. Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów graficznych witryny, bez wiedzy i zgody firmy Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., podlega opłacie w wysokości 1.000 zł netto (słownie: tysiąc złotych) za każdy wykorzystany element dziennie.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne.

9.1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: .

9.2. Reklamacja zawierać powinna co najmniej następujące dane:

9.2.1. oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę, adres korespondencyjny oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją),
8.2.2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

9.3. Ubezpieczeniaonline.pl rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Ubezpieczeniaonline.pl powiadamia składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w ust. 9.2. nie podlegają rozpatrzeniu.

9.4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub publikowane w zasobach Serwisu.

§ 10. Postanowienia końcowe

10.1. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Ubezpieczeniaonline.pl w dniu 02 lipca 2008 r. i zastępuje dotychczasowy Regulamin.

10.2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.

10.3. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronach Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.

10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r., nr 123 poz. 1151 z późn. zmianami) oraz innych stosownych aktów prawnych.

Wpisz szukane słowo
Losowy termin:
Limit Odpowiedzialności - górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń ... więcej»
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na życie, zdrowotne, nieruchomości, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsiębiorców, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na życie. Zamów ubezpieczenie na życie, Korzyści z ubezpieczenia na życie, Ceny ubezpieczeń na życie, Czym jest ubezpieczenie na życie? Oblicz składką ubezpieczenia na życie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpieczeń Ochronnych - zabezpiecz Twoje życie i zdrowie. Ranking Ubezpieczeń Oszczędnościowych - oszczędzaj na emeryturę. Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamów ubezpieczenie nieruchomości u 5 agentów lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypełnij formularz, oblicz składkę i kup polisę. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz składkę ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porównaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty daję Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojaży po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porównaj ubezpieczenia podróży online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polisę turystyczną online. Ubezpieczenia na wakacje - podróżne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porównaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polisę turystyczną online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.
finanse.rankomat.pl Porównaj produkty bankowe i sprawdź ranking kredytów gotówkowych oraz ranking kredytów hipotecznych. Najlepsze produkty bankowe w internecie.