X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.
Pole znajomemu| Forum

§ 1 Postanowienia Ogólne


1.1. Serwis www.ubezpieczenie.com.pl jest portalem internetowym, którego operatorem jest Firma Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. z siedzib w Warszawie, przy ul. Wolskiej 88, Sd Rejestrowy: Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, numer KRS: 0000671372, NIP 895-182-19-18, zwana dalej: „Ubezpieczeniaonline.pl”.

1.2. Regulamin korzystania z serwisu: www.ubezpieczeniaonline.pl zwany dalej „Regulaminem” okrela rodzaje, zakres oraz warunki wiadczenia usug drog elektroniczn przez Ubezpieczeniaonline.pl  za porednictwem witryny www dostpnej w Internecie pod adresem: http://www.ubezpieczenie.com.pl, warunki zawierania i rozwizywania umów o wiadczenie takich usug, a take tryb postpowania reklamacyjnego.

1.3. Prawem waciwym do stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawarcia i wykonania umowy o wiadczenie usug drog elektroniczn jest prawo polskie.

1.4. Jzykiem stosowanym w relacjach pomidzy Ubezpieczeniaonline.pl, a Uytkownikiem jest jzyk polski.

1.5. Regulamin jest udostpniony Uytkownikowi nieodpatnie za porednictwem strony: http://www.ubezpieczenie.com.pl w formie, która umoliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

1.6. Kady Uytkownik powinien zapozna si z treci niniejszego Regulaminu przed rozpoczciem korzystania z Serwisu, w szczególnoci z Usug.

1.7. Uytkownik poprzez rozpoczcie korzystania z Usug lub wyraenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usugi przy uyciu strony www owiadcza, i w peni akceptuje i potwierdza zrozumienie warunków Regulaminu i zobowizuje si do przestrzegania jego postanowie.

1.8. Regulamin stanowi integraln cz umów o wiadczenie usug drog elektroniczn zawieranych przez Uytkownika z Ubezpieczeniaonline.pl. Poprzez rozpoczcie korzystania z usug objtych Regulaminem lub wyraenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu usugi przy uyciu strony www Uytkownik zawiera umow o wiadczenie usug bez koniecznoci sporzdzenia odrbnej umowy.

1.9. Umowa o wiadczenie usug drog elektroniczn rozwizuje si automatycznie bez koniecznoci skadania dodatkowych owiadcze wraz z opuszczeniem przez Uytkownika stron www Serwisu.

§ 2 Definicje

Definicje poj uytych w Regulaminie:

2.1. Ubezpieczeniaonline.pl – Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., siedziba Spóki: 01-141 Warszawa, ul. Wolska 88, Sd Rejestrowy: Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, numer KRS: 0000671372, NIP 895-182-19-18. Firma dziaa pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru poredników ubezpieczeniowych, pod nr: 11166643/A, prowadzonym przez organ nadzoru - Komisj Nadzoru Finansowego z siedzib w Warszawie, przy Placu Powstaców Warszawy 1. Adres email: . Firma posiada ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej zawodowej zawarte z Towarzystwem Ubezpiecze i Reasekuracji CIGNA STU S.A. seria A nr  606476

2.2. Uytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowoci prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, w tym osoby korzystajce z serwisu za porednictwem osób wspópracujcych z Ubezpieczeniaonline.pl.

2.3. Serwis – oznaczone nazw systemy stron www prowadzonych przez Ubezpieczeniaonline.pl, stanowice zbiór dokumentów HTML statycznych i dynamicznych, zawierajcych pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru poczone wzajemnymi relacjami, posadowione na serwerze internetowym pod wyznaczonymi adresami oraz posiadajce bezporedni dostp do ogólnokrajowej sieci przesyu danych, podczonej do wiatowych zasobów Internetu, umoliwiajca Uytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Ubezpieczeniaonline.pl lub jego Partnerów.

2.4. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z serwisu: Ubezpieczeniaonline.pl (regulamin wiadczenia usug drog elektroniczn przez Ubezpiezpieczeniaonline.pl).

2.5. Usugi – usugi wiadczone przez Ubezpieczeniaonline.pl drog elektroniczn, o których mowa w § 3 Regulaminu.

2.6. Rejestracja - wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Ubezpieczeniaonline.pl danych niezbdnych do realizacji Usugi.

2.7. Login – oznaczenie identyfikacyjne Uytkownika zgaszajcego ch korzystania z okrelonych usug w Serwisie.

2.8. Haso - cig znaków sucych do identyfikacji Uytkownika, ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostpu do okrelonych Usug w Serwisie.

2.9. Polityka Prywatnoci – integralna cz Regulaminu okrelajca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Uytkowników, przechowywania i ochrony informacji, funkcj i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posuguje si Uytkownik oraz zagroenia zwizane z korzystaniem z Usug.

2.10. Cookies – niewielkie informacje tekstowe wysyane przez Serwis i zapisywane po stronie Uytkownika na twardym dysku komputera Uytkownika, które Serwis moe odczyta przy kadorazowym poczeniu si z konkretnego komputera.

2.11. Ustawa o wiadczeniu usug drog elektroniczn – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z pón. zmianami).

2.12. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póniejszymi zmianami).


2.13. Wizytówka - jest to ogoszenie dodane przez Porednika, zlokalizowane na odrbnej stronie WWW Serwisu, w którym znajduj si informacje dotyczce danych osobowych Porednika oraz jego oferta zwizana z porednictwem finansowym.

§ 3. Usugi

3.1. Usugi wiadczone przez Ubezpieczeniaonline.pl polegaj na udostpnianiu drog elektroniczn caoci lub czci zasobów serwisu Ubezpieczeniaonline.pl:

3.1.1. subskrypcja newslettera
3.1.2. korzystanie z narzdzi
3.1.3. korzystanie z bazy Agentów, Firm Ubezpieczeniowych, bazy szkole i ogosze o pracy
3.1.4. dodawanie postów na forum
3.1.5. publikowanie komentarzy

Ubezpieczeniaonline.pl  zastrzega sobie moliwo wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostpu do Usug.

3.2. Usugi wiadczone za porednictwem poczty elektronicznej.

3.2.1. Usugami wiadczonymi za porednictwem poczty elektronicznej jest wysyanie zamówionego newslettera na podany przez Uytkownika adres skrzynki poczty elektronicznej.

3.2.2. Usuga subskrypcji newslettera serwisu Ubezpieczeniaonline.pl jest Usug bezpatn i dostpn dla kadego Uytkownika.

3.2.3. Newsletter jest przesyany do Uytkowników codziennie lub raz na tydzie.

3.2.4. Zamówienie Usugi newsletter nastpuje poprzez rejestracj w Serwisie.

3.2.5. Rejestracja w Serwisie odbywa si poprzez wypenienie formularza.

3.2.6. Dane wpisane w formularzu powinny dotyczy Uytkownika, który zamawia Usug i by zgodne z prawd.

3.2.7. Poprawnie wypeniony i zaakceptowany przez Uytkownika formularz  przesyany jest do Ubezpieczeniaonline.pl oraz zapisywany w bazie danych Serwisu.

3.2.8. Na wskazany w formularzu adres e-mail Uytkownika, Ubezpieczeniaonline.pl wysya potwierdzenie rejestracji z prob o zweryfikowanie danych i zakoczenie rejestracji.

3.2.9. Brak poprawnej weryfikacji adresu e-mail Uytkownika, skutkuje usuniciem wprowadzonych danych do bazy po 7 (sownie: siedmiu) dniach od daty zarejestrowania danych w bazie.

3.2.10. Zamówienie Usugi newslettera, dodawanie postów na forum oraz publikowanie komentarzy jest równoznaczne z wyraeniem przez Uytkownika zgody na przyjcie dodatkowych przesyek zawierajcych informacje handlowe Ubezpieczeniaonline.pl i partnerów Ubezpieczeniaonline.pl oraz m.in. informacje o organizowanych przez nich akcjach promocyjnych, oferowanych stanowiskach pracy.

3.2.11. Posty dodawane bezporednio do forum 
 lub za porednictwem innych podstron, takich jak np. komentarze pod artykuami, nie mog zawiera jakichkolwiek reklam, treci marketingowych, linków do zewntrznych stron, ofert handlowych i ofert wspópracy.

3.2.12. Kady newsletter zawiera:

3.2.12.1. informacj o nadawcy,
3.2.12.2. wypenione pole „temat", okrelajce tre przesyki,
3.2.12.3. informacj o sposobie rezygnowania z Usugi.

3.2.13. Uytkownik moe w kadym czasie cofn zgod na otrzymywanie Usugi newlettera, informujc Ubezpieczeniaonline.pl o tym poprzez potwierdzenie rezygnacji.

3.3. Za wszelkie skutki wynike z niewaciwego wypenienia formularzy aplikacji Serwisu przez Uytkownika, w szczególnoci polegajcego na podaniu przez Uytkownika bdnych, nieprawdziwych, niedokadnych, niekompletnych lub wprowadzajcych w bd danych, cakowit odpowiedzialno ponosi Uytkownik.


§ 4. Warunki techniczne wiadczenia usug

4.1. Do korzystania z usug wiadczonych za porednictwem Serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przegldarka internetowa typu Microsoft Internet Explorer w wersji nie niszej ni 5.5., wczona obsuga plików Cookies oraz obsuga jzyka Javascript. Za problemy wynikajce ze stosowania przegldarek niespeniajcych tego wymogu Ubezpieczeniaonline.pl nie ponosi odpowiedzialnoci.

4.2. W celu uzyskania dostpu do niektórych usug, niezbdne jest zalogowanie si za pomoc Hasa i wasnego adresu e-mail, bd Loginu.§5. Warunki korzystania z usugi "Znajd agenta"

5.1. Uytkownicy mog bezpatnie przeglda Wizytówki przedstawione na stronach Serwisu.

5.2. Uytkownicy mog wyszukiwa Poredników przy pomocy narzdzi wyszukiwania dostpnych na stronach Serwisu.

5.3. Uytkownicy mog wysya do Poredników wiadomoci przy pomocy formularzy dostpnych na stronach Serwisu, do których prowadz linki umieszczone w Wizytówkach oznaczone treci "Napisz wiadomo" lub podobn.

5.4. Wiadomoci wysyane za porednictwem opisanych w par. 5. ust.3  formularzy nie mog zawiera treci wulgarnych, zniesawiajcych, oszczerczych, obscenicznych, pornograficznych, obraliwych i innych naruszajcych prawo polskie i midzynarodowe.

5.5. Wiadomoci wysyane za porednictwem opisanych w par. 5 ust. 3 formularzy nie mog zawiera reklam ani adnych ofert handlowych i ofert wspópracy.

5.6. Uytkownicy mog kontaktowa si przy pomocy innych rodków z Porednikami, korzystajc z danych dostpnych w Wizytówkach.

5.7. Uytkownicy wyraaj zgod na publikowanie caoci lub czci wiadomoci wysyanych do Poredników bez ich danych osobowych w celach promocyjnych Serwisu.

§6. Ochrona danych osobowych

6.1. Ubezpieczeniaonline.pl zobowizuje si do ochrony danych osobowych Uytkowników. Podane przez Uytkownika dane mog by przetwarzane dla celów wykonania umowy o wiadczenie usug drog elektroniczn lub Umowy Ubezpieczenia oraz dla celów marketingowych i statystycznych jedynie przez Ubezpieczeniaonline.pl i podmioty przez niego upowanione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

6.2. Uytkownik ma prawo wgldu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Powierzenie jakichkolwiek danych osobowych przez Uytkownika ma charakter dobrowolny.

6.3. W przypadku, gdy wiadczenie Usugi wymaga wyraenia przez Uytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, niewyraenie przez Uytkownika zgody powoduje, i zostaje on pozbawiony dostpu do danej Usugi.

6.4. Ubezpieczeniaonline.pl bdzie przetwarzao dane osobowe powierzone przez Uytkownika wycznie w celu, w jakim zostay udostpnione i zobowizuje si do zachowania ich w poufnoci i nie ujawniania ich innymi podmiotom chyba, e ujawnienie to nastpuje na podstawie wyranego upowanienia przez Uytkownika lub na podstawie powszechnie obowizujcych przepisów prawa.

6.5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 6.1. obejmuj w szczególnoci:


6.5.1.    nazwisko i imiona Uytkownika,
6.5.2.    numer ewidencyjny PESEL,
6.5.3.    numer NIP,

6.5.4.    adres zameldowania na pobyt stay,
6.5.5.    adres do korespondencji,
6.5.6.    numer telefonu (ów),
6.5.7.    adresy e-mail Uytkownika.

6.6. Ubezpieczeniaonline.pl moe bez zgody Uytkownika przetwarza inne dane ni wskazane w ust. 6.5., jeeli s one niezbdne ze wzgldu na waciwo Usugi, sposób jej rozliczenia lub wykonywanie czynnoci zwizanych z obsug Usugi. Dane te bd, jako niezbdne do wiadczenia Usugi, oznaczone symbolem „*”.

6.7. Ubezpieczeniaonline.pl moe przetwarza dane eksploatacyjne Uytkownika, to jest dane charakteryzujce sposób korzystania przez Uytkownika z Usugi, w tym:

6.7.1. oznaczenia identyfikujce Uytkownika nadawane na podstawie wyej wskazanych danych,
6.7.2. oznaczenia identyfikujce zakoczenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Uytkownik,
6.7.3. informacje o rozpoczciu, zakoczeniu oraz zakresie kadorazowego korzystania z Usugi,
6.7.4. informacje o skorzystaniu przez Uytkownika z Usugi.

6.8. Szczegóy dotyczce ochrony danych osobowych okrelone s w „Polityce prywatnoci.”

§7. Zasady odpowiedzialnoci

7.1. W przypadku korzystania z Usug niezgodnie z Regulaminem lub obowizujcymi przepisami prawa, Ubezpieczeniaonline.pl ma prawo do przetwarzania danych osobowych Uytkownika w zakresie niezbdnym do ustalenia jego odpowiedzialnoci. Ubezpieczeniaonline.pl powiadomi Uytkownika o niedozwolonych dziaaniach z daniem ich niezwocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyej okrelonym celu.

7.2. Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Uytkownika treci sprzecznych z prawem, wzywajcych do nienawici rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy te propagujcych przemoc, jak równie treci uznanych powszechnie za niemoralne, obraliwe oraz treci nieprawdziwych lub mogcych wprowadzi w bd, treci zawierajcych wirusy lub treci, które mog wywoa zakócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku otrzymania przez Ubezpieczeniaonline.pl wiarygodnej wiadomoci o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Uytkownika, Ubezpieczeniaonline.pl moe uniemoliwi dostp do tych danych. Ubezpieczeniaonline.pl nie bdzie ponosi odpowiedzialnoci wzgldem Uytkownika za szkod powsta w wyniku uniemoliwienia dostpu do danych o treci bezprawnej. W przypadku dostarczenia przez Uytkownika treci i danych, o których mowa powyej, Ubezpieczeniaonline.pl ma prawo do wystpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezporednio do Uytkownika.

7.3. W wypadku, w którym Usuga wymaga podania przez Uytkownika okrelonych danych, Uytkownik zobowizuje si do podania danych prawdziwych, dokadnych, kompletnych i nie wprowadzajcych w bd. Za wszelkie skutki wynike z niewaciwego wypenienia formularzy Serwisu przez Uytkownika w szczególnoci polegajcego na podaniu przez Uytkownika bdnych lub nieprawdziwych danych, cakowit odpowiedzialno ponosi Uytkownik.

7.4. Ubezpieczeniaonline.pl nie ponosi odpowiedzialnoci za nieprawidowe wypenienie formularzy aplikacji przez Uytkownika, a w szczególnoci nie ponosi odpowiedzialnoci wzgldem osób trzecich, których dane zostay zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.

7.5. Ubezpieczeniaonline.pl nie ponosi odpowiedzialnoci za brak dostpu do Serwisu z przyczyn niezalenych od Ubezpieczeniaonline.pl. Ze wzgldów bezpieczestwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezalenych od Ubezpieczeniaonline.pl, Ubezpieczeniaonline.pl ma prawo czasowo zawiesi dostp do Serwisu na okres konieczny do usunicia zaistniaych zagroe lub nieprawidowoci. Ubezpieczeniaonline.pl nie ponosi odpowiedzialnoci z tytuu czasowego zawieszenia dostpu do Serwisu.

7.6. Uczestnik Forum www.ubezpieczeniaonline.pl publikuje swoje komentarze i opinie wycznie na wasn odpowiedzialno. Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnoci za treci zamieszczane przez uczestników na amach Forum www.ubezpieczeniaonline.pl.

7.7. Ubezpieczeniaonline.pl nie ponosi odpowiedzialnoci za korzystanie przez Uytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§ 8. Prawa wasnoci intelektualnej.

8.1. Ubezpieczeniaonline.pl informuje, e prawa autorskie do informacji i materiaów znajdujcych si w Serwisie lub znaki towarowe nale do Ubezpieczeniaonline.pl lub Ubezpieczeniaonline.pl posiada odpowiednie prawo pozwalajce na korzystanie z takich materiaów, informacji lub znaków.

8.2. Opublikowane w Serwisie materiay lub informacje, o ile wyranie nie jest stwierdzone inaczej, nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

8.3. Uytkownik zobowizany jest do przestrzegania przepisów prawa wasnoci intelektualnej.

8.4. Uytkownik zobowizuje si do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treci wycznie w zakresie wasnego osobistego uytku. W celu uniknicia wszelkich wtpliwoci stanowi si, e korzystanie i rozporzdzenie tymi treciami, wykraczajce poza ramy dozwolonego uytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Ubezpieczeniaonline.pl.

8.5. Przetwarzanie treci witryny i uywanie jej lub jej czci – równie udostpnianych kanaów RSS w tworzeniu stron generowanych automatycznie lub sucych pozycjonowaniu, jest zabronione.

8.6. Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów graficznych witryny, bez wiedzy i zgody firmy Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., podlega opacie w wysokoci 1.000 z netto (sownie: tysic zotych) za kady wykorzystany element dziennie.

§ 9. Postpowanie reklamacyjne.

9.1. Uytkownik ma prawo skada reklamacje w sprawach dotyczcych Usug. Wszelkie reklamacje dotyczce korzystania z Serwisu naley zgasza drog elektroniczn na adres: .

9.2. Reklamacja zawiera powinna co najmniej nastpujce dane:

9.2.1. oznaczenie Uytkownika (w tym imi, nazwisko, adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadajcych osobowoci prawnej nazw, adres korespondencyjny oraz dane osoby upowanionej do prowadzenia spraw zwizanych ze zoon reklamacj),
8.2.2. opis problemu bdcego podstaw zoenia reklamacji.

9.3. Ubezpieczeniaonline.pl rozpatruje reklamacj w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeli reklamacja nie moe by w tym terminie rozpoznana, Ubezpieczeniaonline.pl powiadamia skadajcego reklamacj o przyczynach opónienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje nie zawierajce danych wymienionych w ust. 9.2. nie podlegaj rozpatrzeniu.

9.4. Odpowied w sprawie reklamacji jest wysyana na adres e-mail Uytkownika lub publikowane w zasobach Serwisu.

§ 10. Postanowienia kocowe

10.1. Niniejszy Regulamin zosta przyjty przez Ubezpieczeniaonline.pl w dniu 02 lipca 2008 r. i zastpuje dotychczasowy Regulamin.

10.2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego dorczenie Uytkownikowi odbywa si bdzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.

10.3. Zmiany wchodz w ycie z chwil udostpnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronach Serwisu. Korzystanie przez Uytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyraeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.

10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególnoci do skadania owiadcze woli w postaci elektronicznej, stosuje si przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z pón. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z pón. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z pón. zmianami), Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z pón. zmianami), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o dziaalnoci ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r., nr 123 poz. 1151 z pón. zmianami) oraz innych stosownych aktów prawnych.

Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na ycie, zdrowotne, nieruchomoci, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsibiorcw, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na ycie. Zamw ubezpieczenie na ycie, Korzyci z ubezpieczenia na ycie, Ceny ubezpiecze na ycie, Czym jest ubezpieczenie na ycie? Oblicz skadk ubezpieczenia na ycie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpiecze Ochronnych - zabezpiecz Twoje ycie i zdrowie. Ranking Ubezpiecze Oszczdnociowych - oszczdzaj na emerytur. Na co zwrci uwag wybierajc polis na ycie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamw ubezpieczenie nieruchomoci u 5 agentw lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypenij formularz, oblicz skadk i kup polis. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz skadk ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porwnaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty daj Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojay po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porwnaj ubezpieczenia podry online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - podrne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porwnaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.
finanse.rankomat.pl Porwnaj produkty bankowe i sprawd ranking kredytw gotwkowych oraz ranking kredytw hipotecznych. Najlepsze produkty bankowe w internecie.