X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.
Pole znajomemu| Forum
 1. Wypeniasz formularz online
 2. Otrzymujesz gotowe oferty
 3. Wybierasz najlepsz ofert
 4. Spotykasz si z agentem
 5. Podpisujesz dokumenty
PORWNAJ!
 
Sonda
Czy kupisz NNW dla dziecka?
Tak, kupi NNW oferowane przez szko
Tak, kupi mu indywidualn polis NNW
Tak, kupi NNW w ramach ubezpieczenia mieszkania
Nie
drukuj forum pole� artyku� znajomemu A A A

Techniki i zasady jazdy na rondzie

2023-11-14 07:43 wtorek
Rondo to skrzyowanie, na którym pojazdy poruszaj si wokó centralnej wyspy. To rozwizanie jest stosowane w celu regulowania, uspokajania i zwikszania pynnoci ruchu. Ze wzgldu na specyficzny ksztat wymusza u kierowców redukcj prdkoci i pozwala na bezpieczne zawracanie. Ronda stosuje si chtnie na nowo budowanych skrzyowaniach, a take przy przebudowie tych ju istniejcych. Sprawd, jak poprawnie i bezpiecznie przemieszcza si po rondzie.

Skrzyowanie o ruchu okrnym — co prawo mówi o rondzie?

Rondo to potoczna nazwa skrzyowania przypominajcego ksztatem okrg, na którym ruch odbywa si dookoa wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. Jego definicj podaje Rozporzdzenie w sprawie znaków i sygnaów drogowych (§ 36., ust. 1). Opisuje ono znak nakazu C-12, który przedstawia 3 biae strzaki na niebieskim tle tworzce okrg i wskazujce kierunek odwrotny do ruchu wskazówek zegara. O ruchu okrnym informuje równie ostrzegawczy A-8 przedstawiajcy czarne strzaki na ótym tle. W towarzystwie symbolu ronda niemal zawsze pojawia si znak A-7 wskazujcy na konieczno ustpienia pierwszestwa pojazdom ju znajdujcym si na rondzie.
Ciekawostka! Najwiksze rondo w Polsce i jedno z najwikszych w Europie znajduje si w Gogowie. Ruch okrny odbywa si tam wokó wyspy o powierzchni ok. 5 hA, a na jej objechanie potrzeba ok. 45 sekund.

Jakie s rodzaje rond?

Ronda umoliwiaj kontrolowanie i uspokajanie ruchu drogowego w lepszym stopniu ni klasyczne skrzyowania. Dodatkowo zapewniaj wikszy poziom bezpieczestwa i pomagaj zmniejsza liczb powanych wypadków. Ich najwiksz wad jest jednak ograniczona przepustowo. W celu poprawy wydajnoci skrzyowa o ruchu okrnym testuje si nowe typy rozwiza. Obecnie wyrónia si:
 • ronda jednopasmowe — cechuj si wysokim poziomem bezpieczestwa, co wynika z niewielkiej liczby punktów kolizyjnych i maej prdkoci przejazdu. Stanowi dobr alternatyw dla klasycznych skrzyowa, jednak w porównaniu do innych typów rond charakteryzuj si do nisk przepustowoci. Kalkuluje si, e mog obsuy 2000-2500 pojazdów w cigu godziny;
 • ronda dwupasmowe — s wykorzystywane wszdzie tam, gdzie rondo jednopasmowe mogoby okaza si niewystarczajce. Z uwagi na przeplatanie si potoków ruchu, przyczyniaj si do powstania niebezpiecznych sytuacji i obnienia poziomu bezpieczestwa na skrzyowaniu;
 • ronda turbinowe — cechuj si spiralnym oznakowaniem pasów ruchu i wymuszaj na kierowcach wybór podanego kierunku jazdy ju przy wlocie. Takie nietypowe ronda wielopasmowe zaprojektowa pod koniec XX wieku Bertus Fortuijn. Wyróniaj si one lepsz przepustowoci ni ronda dwupasmowe, przy zachowaniu poziomu bezpieczestwa typowego dla jednopasmowych.
Kady z wymienionych typów skrzyowa wymaga od kierowców nieco innego postpowania. Wszystkie warianty maj swoje plusy i minusy, jednak przy znajomoci przepisów, a take odpowiedniej technice pozwalaj na szybkie oraz bezpieczne objechanie ronda.

Kto ma pierwszestwo na rondzie?

Zasady obowizujce na rondzie zasadniczo nie róni si niczym od regu obowizujcych na pozostaych rodzajach skrzyowa. Przed wikszoci tego typu obiektów drogowych s ustawione znaki C-12 i A-7. Wskazuj na konieczno ustpienia pierwszestwa. Oznacza to, e dojedajc do ronda, musisz przepuci wszystkie znajdujce si na nim auta. Jeli przed wjazdem na skrzyowanie znajduje si wycznie znak informujcy o ruchu okrnym, wtedy obowizuje na nim zasada prawej rki. Wówczas kady kierowca na rondzie, dojedajc do wjazdu, na którym ustawio si auto, ma obowizek ustpi mu pierwszestwa. W praktyce jednak takie skrzyowania s rzadkoci.
W Polsce funkcjonuj równie ronda, na których ruch jest regulowany za pomoc sygnalizacji wietlnej. Wtedy nie pozostaje nic innego ni zastosowa si do nadawanych przez ni sygnaów.

Jak porusza si po rondzie jednopasmowym?

Ronda jednopasmowe s najbardziej podstawow form skrzyowa o ruchu okrnym. Zapewniaj najwyszy poziom bezpieczestwa z uwagi na zminimalizowan liczb miejsc przecicia osi dwóch pasów o rónych kierunkach. Ponadto umoliwiaj do spokojne przekroczenie jezdni pieszym, do czego przyczynia si rozdzielenie grup pojazdów na wlotach i na wylotach.
Krok 1. Zwró uwag na znaki znajdujce si przed skrzyowaniem. W wikszoci sytuacji tu przed wjazdem dostrzeesz symbol ronda i informacj o koniecznoci ustpienia pierwszestwa.
Krok 2. Przed wjechaniem na rondo upewnij si, czy aden pojazd nie nadjeda z lewej strony.
Krok 3. Po wjedzie poruszaj si wokó wyspy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Opu rondo wybranym wlotem, sygnalizujc wykonywany manewr prawym kierunkowskazem.

Jak porusza si po rondzie dwupasmowym?

Rondo dwupasmowe moe przysporzy nieco wicej problemów ni skrzyowanie jednopasmowe. Poruszanie si po nim wymaga zajcia odpowiedniego pasa podczas wjazdu i zachowania szczególnej ostronoci przy zjedzie.
Krok 1. Zwró uwag na znaki pionowe i poziome. Zajmij pas odpowiedni dla wylotu, którym zamierzasz zjecha. Co do zasady prawy pas jest przeznaczony dla osób skrcajcych w prawo i na wprost, a lewy — dla kierowców kierujcych si w lewo i zawracajcych.
Krok 2. Wjed na rondo, pamitajc o koniecznoci ustpienia pierwszestwa innym kierowcom.
Krok 3. W razie potrzeby zmie pas w taki sam sposób, jak na innych skrzyowaniach.
Krok 4. Opu rondo. Jeli skrcasz w lewo lub zawracasz, przed zjazdem zmie pas na skrajnie prawy.

Jak porusza si po rondzie turbinowym?

Jazda po rondzie turbinowym na pierwszy rzut oka moe wydawa si niezwykle trudna. W praktyce jednak przemieszczanie po takim skrzyowaniu z odseparowanymi pasami ruchu jest stosunkowo proste, zwaszcza jeli porówna si je do klasycznego ronda dwupasmowego. Dlaczego? Bo na rondzie turbinowym nie ma moliwoci zmiany pasa ruchu, a jedyny punkt kolizyjny znajduje si przy wjedzie na skrzyowanie.
Krok 1. Zajmij pas waciwy dla wylotu, którym chcesz opuci rondo turbinowe. Pamitaj o ustpieniu pierwszestwa i zachowaniu ostronoci przy zmianie pasa.
Krok 2. Jed pasem wybranym przy wjedzie.
Krok 3. Opu rondo zgodnie z przebiegiem separatorów ruchu.

Jakie bdy popeniaj kierowcy na rondach?

Niektórym kierowcom przejazd przez rondo przysparza wielu problemów, a najwiksze kopoty zaczynaj si w sytuacji, gdy trzeba przekroczy tory tramwajowe. Wród najczstszych bdów popenianych w czasie przemieszczania si po skrzyowaniu o ruchu okrnym warto wymieni:
 • nieustpienie pierwszestwa — pamitaj, aby przy wjedzie na rondo przestrzega regu narzuconych przez znaki. Zachowaj te szczególn ostrono przy zmianie pasa;
 • niedostosowanie prdkoci do warunków — zbyt szybka jazda sprzyja niekontrolowanemu wyjechaniu na ssiedni pas i moe przyczyni si do stuczki. Uniemoliwia te odpowiednio wczesne dostrzeenie pieszych;
 • ustpienie pierwszestwa tramwajowi wjedajcemu na rondo — na skrzyowaniu o ruchu okrnym oznaczonym znakami C-12 i A-7 tramwaj nie ma pierwszestwa wjazdu. Musi jednak opuci rondo jako pierwszy;
 • zjazd z ronda z niewaciwego pasa ruchu — wielu kierowców zapomina, e przed opuszczeniem skrzyowania o ruchu okrnym naley zaj skrajnie prawy pas.
Nieprzestrzeganie powyszych zasad jest czst przyczyn kolizji i mandatów. Aby unikn nieprzyjemnych sytuacji na drodze, wystarczy zapamita najwaniejsze zasady dotyczce poruszania si po rondach.

Techniki i zasady jazdy na rondzie — podsumowanie

Ronda uznaje si za bezpieczne obiekty drogowe. Wyrónia si 3 rodzaje tego typu skrzyowa — jednopasmowe, dwupasmowe lub turbinowe. Wymagaj one od kierowców znacznego zredukowana prdkoci. Najczciej ronda s sygnalizowane za pomoc znaków C-12 i A7, które informuj o wystpowaniu skrzyowania o ruchu okrnym i koniecznoci ustpienia pierwszestwa. Co ciekawe, istniej te ronda, na których obowizuje tzw. zasada prawej rki. Naley pamita, aby przed zjazdem ze skrzyowania wczy prawy kierunkowskaz.
« powr�t do dzia�u: Wiadomoci
« zapisz si� na Newsletter
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na ycie, zdrowotne, nieruchomoci, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsibiorcw, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na ycie. Zamw ubezpieczenie na ycie, Korzyci z ubezpieczenia na ycie, Ceny ubezpiecze na ycie, Czym jest ubezpieczenie na ycie? Oblicz skadk ubezpieczenia na ycie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpiecze Ochronnych - zabezpiecz Twoje ycie i zdrowie. Ranking Ubezpiecze Oszczdnociowych - oszczdzaj na emerytur. Na co zwrci uwag wybierajc polis na ycie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamw ubezpieczenie nieruchomoci u 5 agentw lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypenij formularz, oblicz skadk i kup polis. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz skadk ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porwnaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty daj Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojay po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porwnaj ubezpieczenia podry online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - podrne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porwnaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.
finanse.rankomat.pl Porwnaj produkty bankowe i sprawd ranking kredytw gotwkowych oraz ranking kredytw hipotecznych. Najlepsze produkty bankowe w internecie.