X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.
Pole znajomemu| Forum
  1. Wypeniasz formularz online
  2. Otrzymujesz gotowe oferty
  3. Wybierasz najlepsz ofert
  4. Spotykasz si z agentem
  5. Podpisujesz dokumenty
PORWNAJ!
 
Sonda
Czy kupisz NNW dla dziecka?
Tak, kupi NNW oferowane przez szko
Tak, kupi mu indywidualn polis NNW
Tak, kupi NNW w ramach ubezpieczenia mieszkania
Nie
drukuj skomentuj artyku� forum pole� artyku� znajomemu A A A

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne - dzi i jutro. Wywiad z Xeni Kruszewsk, Prezes Medica Polska TU SA

2010-12-14 09:31 wtorek
Xenia Kruszewska
Wywiad z Xeni Kruszewsk, Prezes Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne Towarzystwo Ubezpiecze SA

Redakcja: Od jakiego czasu nasz uwag przyciga temat prywatnych ubezpiecze zdrowotnych i propozycji reformy suby zdrowia. Prywatne polisy miayby uzdrowi polski system opieki zdrowotnej, odciajc NFZ. Równoczenie z propozycjami zmian pojawiaj si wtpliwoci, czy upowszechnienie prywatnych polis nie podzieli spoeczestwa: bogatsi Polacy skorzystaj z szybkiej pomocy lekarskiej, a osoby niezamone nadal bd tygodniami czeka w kolejkach na wizyty i zabiegi. Co Pani sdzi o tych zagroeniach? To realny, czy czarny scenariusz reformy?

Xenia Kruszewska: Po pierwsze, nie wiem skd wzio si w Polsce przekonanie, e ubezpieczenia, a zwaszcza ubezpieczenia zdrowotne s dla osób bogatych. Ubezpieczenie ze swej istoty jest usug dla osób mniej zamonych lub wrcz niezamonych. Jeeli dla kogo zapacenie 10 czy 30 tys. z za prywatn operacj nie stanowi problemu, nie zauway tego w budecie domowym, to po co ma si ubezpiecza? Ubezpiecze yciowych te nie kupuj ludzie, którzy maj znaczne pienidze odoone w bankach czy inwestycjach. Nie musz zabezpiecza si na czas, gdy nie bd ju mogli pracowa, czy zabezpiecza rodziny po swoim odejciu – po ich mierci rodzina otrzyma ogromny spadek.

To wanie prywatne ubezpieczenia zapobiegaj takim podziaom, które obecnie w polskiej opiece zdrowotnej s widoczne na kadym kroku. Jak kto ma pienidze, due pienidze, moe by operowany nawet jutro. Bardzo czsto za takie leczenie paci dodatkowo NFZ, czyli ubywa pienidzy na leczenie tych, których nie sta na opaty nieformalne.

Ponadto Ci, co bd mieli ubezpieczenie, zostan oficjalnie przyjci do szpitala, a „swoje miejsce w kolejce” oddadz innym. Na prywatnych ubezpieczeniach korzystaj wszyscy, ci co je maj, ci, którzy ich nie maja i szpitale.

Red.: Jaka jest obecnie rola prywatnych ubezpiecze w sektorze zdrowia? Zwaywszy na fakt, e wikszo ubezpieczycieli oferuje wiadczenia szpitalne w ograniczonym zakresie lub zupenie je pomija, prywatne polisy s raczej dodatkiem do podstawowej opieki, gwarantowanej przez NFZ. Czy prywatna polisa moe zastpi spoeczne ubezpieczenie zdrowotne?

X.K.: Obecnie rola samych prywatnych ubezpiecze zdrowotnych jest niewielka. Inaczej sytuacja si przedstawia, gdy policzymy wspólnie polisy ubezpieczeniowe i abonamenty medyczne (nieistniejca w Europie forma ryczatowego pacenia za leczenie). Wtedy okazuje si, e stanowi to ponad 5% wszystkich wydatków prywatnych na zdrowie. Dopóki nie spopularyzuj si polisy gwarantujce leczenie szpitalne, naprawd kosztowne leczenie, to ich znaczenie nie bdzie due.

Nigdy prywatna polisa przy utrzymaniu w tym samym lub podobnym jak obecnie ksztacie systemu zabezpieczenia zdrowotnego, nie bdzie moga w 100% zastpi opieki finansowanej ze rodków publicznych. Zawsze, w kadym kraju, s terapie (np. przeszczepy) czy publiczna refundacja leków, które s i musza by gwarantowane przez system publiczny.

Red.: Czy prywatne polisy zdrowotne s w Polsce popularne? Kto dzisiaj z nich korzysta? Czy s to gównie firmy, wykupujce pakiety dla swoich pracowników, czy te klienci indywidualni, zmczeni publiczn opiek zdrowotn?

X.K.: Polisy s coraz popularniejsze i podobnie jak w innych krajach, coraz czciej sigaj po nie pracodawcy. Zwaszcza po wyroku NSA z maja 2010 r. ostatecznie wyjaniajcym sprawy podatkowe abonamentów, wreszcie, po wielu latach baaganu prawnego, ostatecznie zrównujcym korzyci podatkowe pynce z zakupu abonamentów i ubezpiecze zdrowotnych.

Równie  liczba klientów indywidualnych powoli, ale stale ronie. S to przede wszystkim przedstawiciele wolnych zawodów, posiadacze maych firm, którzy ubezpieczaj siebie i rodziny, zwykle po informacji, jak dugo bd musieli czeka na wizyt u lekarza w publicznej placówce.

Red.: Czego przede wszystkim oczekuj polscy pacjenci od prywatnych ubezpieczycieli? Brak kolejek do lekarzy, którym chwal si wszystkie towarzystwa, to dzi chyba za mao, by skusi klienta ofert danego TU?

X.K.: Mówienie klientom o braku kolejek to za mao – teraz klienci oczekuj sztywnych zapisów, gwarantujcych spenienie tych obietnic. Poza tym klienci s coraz bardziej wiadomi – sprawdzaj, do ilu placówek medycznych gwarantuje im takie ubezpieczenie dostp, oczekuj sprawnej i fachowej infolinii, dziki której nie musz sami szuka lekarza, majc skierowanie na badania, chc by poprowadzeni za rk. Powszechna informacja o cenach zabiegów chirurgicznych w prywatnych placówkach coraz bardziej napdza sprzeda polis szpitalnych. A w szpitalach wymagania co do jakoci, zwaszcza pozamedycznej, s bardzo due.

Red.: Czy Pani zdaniem szerszy dostp do prywatnych ubezpiecze zdrowotnych poprawi take profilaktyk, na której niski poziom skar si Polacy?

X.K.: Tak. Klienci ju obecnie s bardzo czuli na te tematy i poszukuj polis, które gwarantuj wykonanie bada profilaktycznych, odpowiednich dla swojego wieku i pci. Dbajcy o wysoko skadki, a w zwizku z tym o dostpno do swoich polis dla szerokiej populacji, ubezpieczyciele musz wczy programy/ badania profilaktyczne. Planowo prowadzona profilaktyka oszczdza przysze pienidze ubezpieczonych, utrzymuje ich w zdrowiu i zapewnia ich zadowolenie i zaufanie.

Red.: Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne Towarzystwo Ubezpiecze SA zajmuje si wycznie polisami zdrowotnymi. Co jeszcze, poza specjalizacj w tej wanie dziedzinie, wyrónia Was wród konkurencji? Czym Wasz produkt róni si od tych obecnych od dawna na rynku?

X.K.: Naladujemy najlepszych, kolegów z Europy i wiata. Zdrowie jest i pozostanie w ubezpieczeniach wsk specjalizacj. Wród naszego zespou s lekarze, pielgniarki i inne osoby zwizane z medycyn. Rozumiemy, e zdrowia nie mona traktowa tak samo, jak rozbitego samochodu czy okradzionego mieszkania. Tu nie ma czasu na dugie zastanawianie si i pitrzenie biurokratycznych trudnoci przed ubezpieczonym. Jeli kto potrzebuje pomocy lekarskiej czy pielgniarskiej, przyjcia do szpitala, to potrzebuje tej usugi od razu, a nie za miesic. Std gwarancje co do czasu naszej reakcji, które dajemy ubezpieczonym, s duo bardziej restrykcyjne ni w innych ubezpieczeniach. I s one wszystkie opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpiecze.

Wyrónia nas 24h profesjonalna infolinia medyczna, umawiajca porady, badania i pobyty szpitalne. Gdy nasz ubezpieczony dostanie skierowanie do szpitala na planowe leczenie, nie jest pozostawiony sam sobie – Indywidualny Opiekun Medyczny poprowadzi go za rk przez cay proces leczenia.
Nikt na rynku nie daje tak szerokiego zakresu leczenia szpitalnego. Pacimy nie tylko za operacje, lecz równie za planow diagnostyk lub leczenie niezwizane z operacjami.
Niebawem bdziemy oferowa terapie i pokrywa koszty leków, które nie s refundowane przez NFZ. Ze wzgldu na nasza specjalizacj, zamierzamy by liderami rynku.

Red.: W felietonie dla Dziennika Ubezpieczeniowego napisaa Pani, e „na rynku ubezpiecze zdrowotnych od jakiego czasu nic si nie dzieje. Tymczasem potencja rozwoju jest duy. Trzeba tylko mie pomys, jak go wykorzysta”. Jaki jest Wasz pomys na optymalne ubezpieczenie zdrowotne? Macie w planach jakie rewolucje?

X.K.: Tak jak mówiam przed chwil. Bdziemy coraz mielej oferowa usugi, terapie, sposoby leczenia, na które nie sta NFZ. Zaczniemy prawdziwie uzupenia system publiczny. Ponadto jako pierwsi zaoferujemy polisy dla osób po 65 r. .

Red.: Na co stawia Medica Polska – na elastyczny dobór wiadcze przez pacjenta, czy kompleksowe rozwizania? Innymi sowy – czy przewidujecie Pastwo moliwo samodzielnego doboru przez klienta okrelonych wiadcze (polisa typu „puzzle”), czy te preferujecie gotowe warianty ubezpieczenia?

X.K.: Prosz pamita, e danie dowolnoci ubezpieczonym w budowaniu „szytego na miar” ubezpieczenia powoduje, e taka polisa jest znacznie drosza ni polisa standardowa.  Ponadto wielokrotnie zdarza si tak, e klient wybiera to, co jemu si wydaje potrzebne, a potem nagle pojawia si choroba, która np. wymaga wysokospecjalistycznych bada diagnostycznych, a tych nie ma w wybranym zakresie. Pojawia si pretensja, zwykle kierowana do Ubezpieczycieli, dlaczego sprzedali mu ubezpieczenie „wadliwe”, niepene.

Przekonujemy klientów, e zdanie si na nasze dowiadczenie i fachowo, które dzi kosztuje ich 10 z wicej, jutro moe da oszczdnoci nawet kilku tysicy zotych.  

W przypadku polis grupowych jestemy duo bardziej elastyczni, ni w przypadku polis indywidualnych, ale te staramy si przekona klientów do naszych wyborów.

Red.: W jaki sposób, Pani zdaniem, zmiany w ustawie o ubezpieczeniach zdrowotnych wpyn na oferty towarzystw? W jakim kierunku Pani zdaniem pójd ubezpieczyciele? Czy poszerzy si np. zakres wiadcze szpitalnych? Jakie s plany rozwoju Medica Polska?

X.K.: Zapowiadane zmiany przede wszystkim sprawi, e puste óka stojce na wielu oddziaach szpitalnych, bd mogy si zapeni, zostanie wykorzystany potencja ludzki i sprztowy. Polacy mielej sign po polisy szpitalne. Bdzie mona w ramach polis prywatnych oferowa coraz bardziej skomplikowane leczenie i terapie. Wtedy te system publiczny odczuje ewidentn ulg z pojawienia si ubezpiecze prywatnych.

Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne bardzo uwanie ledzi zapowiadane i wprowadzane zmiany. Bdziemy niezwykle szybko reagowa na potrzeby naszych obecnych i przyszych ubezpieczonych.


Xenia Kruszewska: od wielu lat z sukcesem zajmuje si prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi  i opiek medyczn, zarówno dla firm, jak i osób prywatnych. Doradzaa Towarzystwom Ubezpiecze przygotowujcym ubezpieczenia zdrowotne, budowaa prywatne ubezpieczenia zdrowotne i zarzdzaa nimi jako Dyrektor Departamentu Ubezpiecze Zdrowotnych. Obecnie sprawuje funkcj prezesa w Medica Polska TU SA. W wolnych chwilach prowadzi wykady i szkolenia o prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych dla studentów, pracowników zakadów ubezpiecze i poredników ubezpieczeniowych.

O sobie mówi: „Jako czowiek wiem, jakiej opieki medycznej potrzebuje moja rodzina, jako lekarz wiem, czego potrzebuj pacjenci, jako ubezpieczeniowiec wiem, jak zapewni bezpieczestwo zdrowotne naszym ubezpieczonym."

http://www.medicapolska.pl/

Wywiad przeprowadzia Olga arnowiecka
« powr�t do dzia�u: Wywiady
« zapisz si� na Newsletter
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na ycie, zdrowotne, nieruchomoci, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsibiorcw, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na ycie. Zamw ubezpieczenie na ycie, Korzyci z ubezpieczenia na ycie, Ceny ubezpiecze na ycie, Czym jest ubezpieczenie na ycie? Oblicz skadk ubezpieczenia na ycie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpiecze Ochronnych - zabezpiecz Twoje ycie i zdrowie. Ranking Ubezpiecze Oszczdnociowych - oszczdzaj na emerytur. Na co zwrci uwag wybierajc polis na ycie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamw ubezpieczenie nieruchomoci u 5 agentw lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypenij formularz, oblicz skadk i kup polis. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz skadk ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porwnaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty daj Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojay po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porwnaj ubezpieczenia podry online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - podrne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porwnaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.
finanse.rankomat.pl Porwnaj produkty bankowe i sprawd ranking kredytw gotwkowych oraz ranking kredytw hipotecznych. Najlepsze produkty bankowe w internecie.