X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.
Pole znajomemu| Forum
drukuj forum pole� artyku� znajomemu A A A

Jestem poszkodowanym

Jestem poszkodowanym
Ubezpieczenie OC stanowi podstawowy rodek rekompensaty za szkody zarwno na osobie, jak i na mieniu – spowodowane przez sprawc wypadku.

Z ubezpieczenia tego przysuguje odszkodowanie, jeeli posiadacz pojazdu lub kierujcy pojazdem s obowizani do odszkodowania za wyrzdzon szkod, ktrej nastpstwem jest mier, uszkodzenie ciaa, rozstrj zdrowia bd te utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Odszkodowania z tytuu OC posiadaczy pojazdw mona domaga si rwnie za szkody powstae:
 • przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego,
 • bezporednio przy zaadowywaniu i rozadowywaniu pojazdu,
 • podczas zatrzymania, postoju lub garaowania pojazdu.
Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdw mechanicznych jest objta odpowiedzialno cywilna kadej osoby, ktra, prowadzc auto w czasie trwania odpowiedzialnoci ubezpieczeniowej, wyrzdzia szkod.

Co robi w razie kolizji, wypadku


Krok 1: Zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu

Jeli w wyniku kolizji samochd nie dozna duych uszkodze i nadaje si do ruchu – usu go z drogi, aby nie zagraa ani bezpieczestwu osb biorcych udzia w stuczce, ani bezpieczestwu ruchu drogowego.
 • Pozostawienie samochodu tak, jak stoi, jest usprawiedliwione jedynie wtedy, gdy to niezbdne do ustalenia sprawcy lub gdy nie jestemy w stanie sami usun pojazdu.
 • Gdy korzystasz z usugi holowania – nie z  polisy assistance – we faktur.
W szczeglnoci sprawca powinien:
 • zatrzyma pojazd, nie powodujc przy tym zagroenia bezpieczestwa ruchu drogowego,
 • przedsiwzi odpowiednie rodki w celu zapewnienia bezpieczestwa ruchu w miejscu wypadku (np. ustawi trjkt ostrzegawczy),
 • niezwocznie usun pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodowa zagroenia lub tamowania ruchu, jeeli nie ma zabitych ani rannych
 • na danie osoby uczestniczcej w wypadku (w kolizji) poda swoje dane personalne, dane personalne waciciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczce zakadu ubezpiecze, z ktrym zawarta jest umowa obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej.
Warto wozi ze sob w samochodzie wzr owiadczenia sprawcy wypadku drogowego.

Jeli w wyniku wypadku nikt nie zosta ranny, ani nie zgin – nie musisz wzywa policji.

Wanym elementem postpowania na miejscu zdarzenia jest pozbieranie plastikowych elementw swojego auta – atwiej bdzie ewentualnie naprawi np. uszkodzony zderzak.

Sam dokonaj ogldzin samochodu i sporzd dokumentacj fotograficzn uszkodzonych elementw.

Policj naley wezwa gdy:
 • w wyniku wypadku s zabici lub ranni,
 • istnieje podejrzenie, e jeden z uczestnikw zdarzenia jest pijany,
 • nie wiadomo, kto jest winien albo sprawca nie przyznaje si do winy,
 • sprawca nie ma polisy obowizkowego ubezpieczenia OC.


Krok 2: Owiadczenie


Obowizek spisania owiadczenia naley do sprawcy wypadku. Owiadczenie to musi by spisane rzetelnie (zwr szczegln uwag na poprawno zapisu numeru rejestracyjnego i danych osobowych sprawcy). Sprawca nie moe odmwi sporzdzenia owiadczenia – gdy nie chce go sporzdzi, poszkodowany musi wezwa policj. Jest to konieczne zwaszcza wwczas, gdy sprawca odmawia uznania swojej winy lub podejrzewasz, e jest pod wpywem alkoholu.

W przypadku kolizji drogowej mona odstpi od powiadamiania policji. Wwczas uczestnicy kolizji powinny ustali midzy sob, ktry z nich jest sprawc kolizji i spisa owiadczenie. Nastpnie, jeli istnieje taka moliwo, poszkodowany powinien wsplnie ze sprawc uda si do firmy ubezpieczeniowej sprawcy w celu zoenia wyjanie. Takie zgoszenie szkody spowoduje szybsz wypat odszkodowania oraz pozwala unikn problemw w przypadku, gdy sprawca nie przyznaje si do winy lub nie zgasza si dobrowolnie do firmy ubezpieczeniowej w celu potwierdzenia owiadczenia.

Wanym „elementem” kolizji i wypadku s wiadkowie – jeli kto widzia, co si stao, warto spisa jego dane (rwnie na owiadczeniu). W przypadku rozbienoci w zeznaniach uczestnikw zdarzenia, umoliwi to okrelenie, kto jest sprawc.Krok 3: Gdy s ofiary

Jeeli w wypadku kto zostanie ranny bd bd ofiary miertelne, na kierowcy oraz pasaerach (jeli s) spoczywaj dodatkowe obowizki, ktrych niedopenienie grozi odpowiedzialnoci karn. Dlatego zawsze jestemy obowizani do:
 • udzielenia niezbdnej pomocy ofiarom wypadku,
 • wezwania pogotowia ratunkowego i policji,
 • niepodejmowania czynnoci, ktre mogyby utrudni ustalenie przebiegu wypadku (zacieranie ladw),
 • pozostania na miejscu wypadku, a jeeli wezwanie pogotowia lub policji wymaga oddalenia si, powinnimy niezwocznie powrci na miejsce zdarzenia.
Kary
 • Nieudzielenie pomocy ofierze wypadku: do 3 lat wizienia.
 • Ucieczka z miejsca zdarzenia zaostrza odpowiedzialno karn za inne skutki wypadku.


Krok 4: Zgoszenie szkody

Szkod zgasza poszkodowany. Mona to zrobi na 3 sposoby:
 • osobicie – w najbliszej placwce, centrum likwidacji szkd  TU sprawcy;
 • przez telefon – dzwonic na numer infolinii TU sprawcy i stosujc si do zalece konsultanta;
 • za porednictwem Internetu – przez stron internetow TU sprawcy, jeli s na niej aplikacje umoliwiajce zgoszenie szkody .

Ogldziny

Zakad ubezpiecze zgodnie z art. 16 pkt.1 ma obowizek w cigu 7 dni przeprowadzi postpowanie dotyczce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoci zgoszonych roszcze i wysokoci odszkodowania (wykona ogldziny i ocen techniczn uszkodzonego pojazdu), a take pisemnie poinformowa poszkodowanego, jakie dokumenty musi dostarczy, by moliwe byo ustalenia odszkodowania.

Nie naley naprawia samochodu przed zgoszeniem szkody do zakadu ubezpiecze i przeprowadzeniem ogldzin przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku
. Oczywicie niewielkie i konieczne naprawy umoliwiajce dalsz jazd s dopuszczalne, ale przed zmian stanu pojazdu naley wwczas wykona dokumentacj fotograficzn.


Odszkodowanie

Oprcz odszkodowania za szkod na mieniu (uszkodzony samochd), dodatkowo moesz stara si o zwrot kosztw z powodu:
 • utraconych dochodw – gdy pojazd suy do dziaalnoci gospodarczej i bez niego nie moge pracowa,
 • najmu pojazdu zastpczego,
 • spadku wartoci handlowej samochodu po wypadku,
 • koniecznoci przeprowadzenia dodatkowych bada technicznych samochodu,
 • potrconego podatku VAT,
 • ewentualnych odsetek za zwok w wypacie odszkodowania.


Wymagane dokumenty przedkadane do zakadu ubezpiecze
 1. Dokumenty pochodzenia pojazdu.
 2. Dowd rejestracyjny pojazdu.
 3. Dowd ubezpieczenia OC wanego w dacie szkody.
 4. Dokumenty dotyczce okolicznoci zdarzenia – owiadczenie sprawcy, notatka policyjna, wyrok sdu, zawiadczenie o braku ubezpieczenia OC przez sprawc szkody.
 5. Dokumentacja obrazujca poniesione straty – rachunek za holowanie, parkowanie itp.


Co si dzieje, jeli sprawca nie ma OC?

Przy braku ubezpieczenia OC odszkodowanie zostanie wypacone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – tam te zgaszamy szkod. UFG, po wypacie odszkodowania poszkodowanym, zwraca si do sprawcy o zwrot poniesionych kosztw. 


Kiedy zgodnie z ustaw (art. 14) powinnimy dosta odszkodowanie
 • 30 dni – to termin na wypat odszkodowania – liczc od dnia poinformowania towarzystwa ubezpieczeniowego o szkodzie. W przypadku braku decyzji o przyznaniu odszkodowania zakad ubezpiecze zobowizany jest do poinformowania klienta na pimie o przyczynach uniemoliwiajcych wypat oraz do wypacenia tzw. kwoty bezspornej.
 • 14 dni – ma zakad ubezpiecze na wypacenie caoci odszkodowania od dnia ustalenia odpowiedzialnoci.
 • 90 dni – jest to maksymalny termin wypaty caoci odszkodowania. Zakad ubezpiecze nie powinien przekracza tego terminu. W razie niedopenienia obowizku wypacenia odszkodowania w terminie wynikajcego z  ustawy, na ubezpieczyciela zostaje naoona przez organ nadzoru kara (zasady okrelone w art.212 ust.1 pkt 1 lub 2 ustawy o dziaalnoci ubezpieczeniowej).
Zakad ubezpiecze ma obowizek informowa na pimie klienta o wszystkich zmianach i decyzjach (o przyznaniu odszkodowania, zmianie wysokoci odszkodowania, odmowie przyznania wiadczenia). Pismo takie powinno zawsze zawiera wyjanienie oraz wskazywa podstaw prawn uzasadniajce przedmiotow decyzj.

Kady poszkodowany ma prawo do wgldu do akt szkodowych. Ubezpieczyciel nie moe odmwi ich wydania – ma obowizek udostpni wszystkie informacje i dokumenty wpywajce na ustalenie odpowiedzialnoci i wysokoci odszkodowania.


LIKWIDACJA SZKODY Z AC – znany sprawca

Gdy dochodzi do kolizji i znany jest sprawca, korzystamy z  OC sprawcy w celu uzyskania odszkodowania. Osoby, ktre maj take polis AC, mog zlikwidowa sobie szkod z wasnego ubezpieczenia, a pniej ich ubezpieczyciel odbierze nalen kwot od ubezpieczyciela sprawcy tzw. regresem.


Magdalena Lis
« powr�t do dzia�u: Likwidacja szkd
« zapisz si� na Newsletter
Najczciej kradzione
 • VOLKSWAGEN PASSAT
 • VOLKSWAGEN GOLF
 • AUDI A4
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na ycie, zdrowotne, nieruchomoci, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsibiorcw, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na ycie. Zamw ubezpieczenie na ycie, Korzyci z ubezpieczenia na ycie, Ceny ubezpiecze na ycie, Czym jest ubezpieczenie na ycie? Oblicz skadk ubezpieczenia na ycie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpiecze Ochronnych - zabezpiecz Twoje ycie i zdrowie. Ranking Ubezpiecze Oszczdnociowych - oszczdzaj na emerytur. Na co zwrci uwag wybierajc polis na ycie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamw ubezpieczenie nieruchomoci u 5 agentw lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypenij formularz, oblicz skadk i kup polis. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz skadk ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porwnaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty daj Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojay po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porwnaj ubezpieczenia podry online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - podrne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porwnaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.
finanse.rankomat.pl Porwnaj produkty bankowe i sprawd ranking kredytw gotwkowych oraz ranking kredytw hipotecznych. Najlepsze produkty bankowe w internecie.