X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.
Pole znajomemu| Forum
drukuj forum pole� artyku� znajomemu A A A

Szkoda komunikacyjna

Szkoda komunikacyjna
Zasady likwidacji szkody z OC komunikacyjnego regulowane s ustaw z dnia 23 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowizkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zakady ubezpiecze musz si do nich bezwzgldnie stosowa.


Rnica midzy wypadkiem a kolizj – definicje


Kolizja drogowa
– zdarzenie drogowe, w wyniku ktrego osoby w nim uczestniczce nie ponosz mierci ani nie doznaj urazw, a szkodzie ulega jedynie mienie (np. samochd).

Wypadek drogowy – jest to zdarzenie w ruchu drogowym, gdzie jeden lub wicej uczestnikw ruchu drogowego bierze udzia w zdarzeniu, w wyniku ktrego uczestnik ruchu drogowego zosta ranny lub doszo do jego mierci. W takich sytuacjach naley bezzwocznie wezwa policj, pogotowie i w razie potrzeby stra poarn (kiedy poszkodowani s uwizieni w pojazdach).

Rnica w definiowaniu wypadku drogowego i kolizji jest istotna – w przypadku braku rannych lub ofiar miertelnych nie musimy bowiem wzywa policji. W takiej sytuacji naley bezpiecznie usun pojazdy z drogi, aby nie hamoway ruchu innym pojazdom i nie stwarzay dodatkowego zagroenia, a nastpnie przystpi do spisywania owiadczenia szkody. Natomiast gdy okolicznoci wypadku nie s jasne lub strony nie mog doj do porozumienia, kto jest winnym, bezpieczniej bdzie wezwa policj.


Notatka policyjna

Jeli na miejsce zdarzenia zostanie wezwana policja, popro o wydanie notatki urzdowej (policyjnej). Dziki niej zaoszczdzisz czas (nie bdzie ju konieczne wypisanie owiadczenia, nie bdziesz te musia dochodzi swoich racji ze sprawc) i przyspieszysz wypat odszkodowania. W notatce policyjnej zazwyczaj s wszystkie niezbdne dane sprawcy wypadku, numery rejestracyjne samochodw biorcych udzia w kolizji (wzgldnie wypadku) oraz nazwa zakadu ubezpiecze sprawcy wraz z numerem jego polisy OC. W przypadku, gdy policja nie jest w stanie wyda notatki bezporednio na miejscu zdarzenia, zapisz, w jakim zakadzie jest ubezpieczony sprawca i jaki jest numer jego polisy oraz ustal, na jakiej komendzie policji bdziesz mg odebra notatk.

Dodatkowo policja przekae Ci numer bloczka mandatowego oraz dane, ktre umoliwi ubezpieczycielowi kontakt z policj w celu potwierdzenia wersji zdarze.

Niezalenie od tego, czy wzywasz policj, czy nie, daj od sprawcy niezbdnych dokumentw – dziki temu zapobiegniesz jego ewentualnej ucieczce z miejsca zdarzenia oraz bdziesz mg spisa owiadczenie.


Dokumenty potrzebne do spisanie owiadczenia:
 • polisa OC – spisz nr polisy, towarzystwo ubezpiecze sprawcy oraz okres ubezpieczenia;
 • dowd rejestracyjny samochodu – spisz dane waciciela pojazdu, nr rejestracyjny., mark oraz model pojazdu;
 • dowd osobisty sprawcy;
 • prawo jazdy sprawcy.


Kolizja – jakie naley podj czynnoci

1. Spisz owiadczenie o spowodowaniu szkody – najlepiej wozi ze sob „gotowca” i jedynie wpisywa w odpowiednie rubryki potrzebne informacje. Gdy nie posiadamy „gotowca”, owiadczenie spisujemy na czystej kartce papieru – wpisujemy wszystkie niezbdne dane:
 • dat, godzin i miejsce wypadku,
 • opis okolicznoci powstania wypadku (najlepiej wraz ze szkicem sytuacyjnym),
 • dane pojazdw uczestniczcych w wypadku – numery rejestracyjne, marki, modele, numer VIN,
 • numer polisy ubezpieczenia OC sprawcy wypadku, nazw zakadu ubezpiecze, okres, na jaki polisa zostaa wystawiona,
 • dane wacicieli pojazdw uczestniczcych w wypadku,
 • dane kierujcych pojazdami uczestniczcymi w wypadku, w tym take numery praw jazdy,
 • dane wiadkw wypadku,
 • wyrane i jednoznaczne owiadczenie, kto i dlaczego ponosi win za powstanie szkody,
 • opis uszkodze pojazdw lub innych rzeczy.
2. Zrb zdjcia uszkodzonego pojazdu

3. Jeli dalsza jazda pojazdem jest niemoliwa – wezwij pomoc drogow. Gdy masz pomoc assistance lub sprawca posiada assistance z dodatkow opcj holowania dla poszkodowanego – skorzystaj z ubezpieczenia. (Zazwyczaj na polisie OC jest nr telefonu na infolini lub do centrum alarmowego ubezpieczyciela).


Zgoszenie szkody – na 3 sposoby
:
 • osobicie – w najbliszej placwce, centrum likwidacji szkd TU sprawcy;
 • przez telefon – dzwonic na numer infolinii TU sprawcy i stosujc si do zalece konsultanta;
 • za porednictwem Internetu – przez stron internetow TU sprawcy, jeli s na niej aplikacje umoliwiajce zgoszenie szkody.


Ogldziny

Zakad ubezpiecze zgodnie z art. 16 pkt.1 ma obowizek w cigu 7 dni przeprowadzi postpowanie dotyczce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoci zgoszonych roszcze i wysokoci odszkodowania. TU jest zobowizane wykona ogldziny i ocen techniczn uszkodzonego pojazdu, a take pisemnie poinformowa poszkodowanego, jakie dokumenty musi on dostarczy, by moliwe byo ustalenia odszkodowania.

Nie naley naprawia samochodu przed zgoszeniem szkody do zakadu ubezpiecze i przeprowadzeniem ogldzin przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Oczywicie niewielkie i konieczne naprawy w celu umoliwienia dalszej jazdy s dopuszczalne, ale wtedy najlepiej przed zmian stanu pojazdu wykona dokumentacj fotograficzn.


Oprcz odszkodowania za szkod na mieniu (uszkodzony samochd), dodatkowo moemy stara si o zwrot kosztw z tytuu:
 • utraconych dochodw – gdy pojazd suy nam do dziaalnoci gospodarczej i bez niego nie moglimy pracowa,
 • kosztu najmu pojazdu zastpczego,
 • odszkodowania za spadek wartoci handlowej samochodu po wypadku,
 • kosztw dodatkowych bada technicznych samochodu,
 • podatku VAT,
 • ewentualnych odsetek za zwok w wypacie odszkodowania.


Co si dzieje, jeli sprawca nie ma OC?

Przy braku ubezpieczenia OC odszkodowanie zostanie wypacone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – tam te zgaszamy szkod. UFG, po wypacie odszkodowania poszkodowanym, zwraca si do sprawcy o zwrot poniesionych kosztw. 


Kiedy zgodnie z ustaw (art. 14) powinnimy dosta odszkodowanie
 • 30 dni – to termin na wypat odszkodowania – liczc od dnia poinformowania towarzystwa ubezpieczeniowego o szkodzie. W przypadku braku decyzji o przyznaniu odszkodowania zakad ubezpiecze zobowizany jest do poinformowania klienta na pimie o przyczynach uniemoliwiajcych wypat oraz do wypacenia tzw. kwoty bezspornej.
 • 14 dni – ma zakad ubezpiecze na wypacenie caoci odszkodowania od dnia ustalenia odpowiedzialnoci.
 • 90 dni – jest to maksymalny termin wypaty caoci odszkodowania. Zakad ubezpiecze nie powinien przekracza tego terminu. W razie niedopenienia obowizku wypacenia odszkodowania w terminie wynikajcego z  ustawy, na ubezpieczyciela zostaje naoona przez organ nadzoru kara (zasady okrelone w art.212 ust.1 pkt 1 lub 2 ustawy o dziaalnoci ubezpieczeniowej).
Zakad ubezpiecze ma obowizek informowa na pimie klienta o wszystkich zmianach i decyzjach (o przyznaniu odszkodowania, zmianie wysokoci odszkodowania, odmowie przyznania wiadczenia). Pismo takie powinno zawsze zawiera wyjanienie oraz wskazywa podstaw prawn uzasadniajce przedmiotow decyzj.

Kady poszkodowany ma prawo do wgldu do akt szkodowych. Ubezpieczyciel nie moe odmwi ich wydania – ma obowizek udostpni wszystkie informacje i dokumenty wpywajce na ustalenie odpowiedzialnoci i wysokoci odszkodowania.


Magdalena Lis
« powr�t do dzia�u: Likwidacja szkd
« zapisz si� na Newsletter
Najczciej kradzione
 • VOLKSWAGEN PASSAT
 • VOLKSWAGEN GOLF
 • AUDI A4
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na ycie, zdrowotne, nieruchomoci, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsibiorcw, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na ycie. Zamw ubezpieczenie na ycie, Korzyci z ubezpieczenia na ycie, Ceny ubezpiecze na ycie, Czym jest ubezpieczenie na ycie? Oblicz skadk ubezpieczenia na ycie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpiecze Ochronnych - zabezpiecz Twoje ycie i zdrowie. Ranking Ubezpiecze Oszczdnociowych - oszczdzaj na emerytur. Na co zwrci uwag wybierajc polis na ycie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamw ubezpieczenie nieruchomoci u 5 agentw lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypenij formularz, oblicz skadk i kup polis. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz skadk ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porwnaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty daj Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojay po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porwnaj ubezpieczenia podry online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - podrne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porwnaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.
finanse.rankomat.pl Porwnaj produkty bankowe i sprawd ranking kredytw gotwkowych oraz ranking kredytw hipotecznych. Najlepsze produkty bankowe w internecie.