X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.
Pole znajomemu| Forum
drukuj forum pole� artyku� znajomemu A A A

Szkoda majtkowa

Szkoda majtkowa
W zalenoci od tego, jaki rodzaj szkody nastpi, naley powiadomi odpowiednie suby

 • w przypadku poaru lub zagroenia poarowego – stra poarn;
 • w przypadku wamania, kradziey, podejrzenia, e zostao popenione przestpstwo – policj;
 • w przypadku szkody w mieszkaniu np zalania, poaru – zarzdc nieruchomoci – naley uda si do administracja budynku i poprosi o wydanie zawiadczenia potwierdzajcego wystpienie szkody;
 • w przypadku innych szkd – suby odpowiedzialne za konkretne zdarzenie.
Co zrobi?
 • Termin zgoszenia szkody jest zawsze zawarty w OWU – najczciej przy szkodach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarze losowych termin ten wynosi 3 dni, przy szkodach kradzieowych (wamanie, rabunek) termin jest krtszy i wynosi 24 godziny od wystpienia zdarzenia.
 • Naley przygotowa spis utraconych lub uszkodzonych rzeczy oraz okreli ich warto – najlepiej przy zawieraniu ubezpieczenia sporzdzi tak list, aby przy ewentualnej szkodzie mie ju gotowca.
 • Nie wolno bez zgody ubezpieczyciela dokonywa zmian w miejscu szkody do czasu ogldzin, chyba, e zmiana jest niezbdna w celu zabezpieczenia pozostaego mienia lub zmniejszenia rozmiaru szkody – wtedy obowizkowo powinno si najpierw zrobi dokumentacj fotograficzn zniszcze i otrzyma potwierdzenie poprzez infolini ubezpieczyciela, e mona podj okrelone czynnoci (rozmowy zazwyczaj s nagrywane – to dowd, e ubezpieczony otrzyma zgod towarzystwa).
 • Naley umoliwi ubezpieczycielowi dokonanie ogldzin – czynnoci niezbdnych do ustalenia okolicznoci powstania szkody i jej wysokoci.
 • Trzeba take przekaza ubezpieczycielowi niezbdne dokumenty dotyczce okolicznoci powstania szkody.
 • W przypadku, gdy sprawca szkody jest znany (np. mieszkanie zostao zalane przez ssiada mieszkajcego pitro wyej), naley doprowadzi do spisania owiadczenia potwierdzajcego spowodowane przez sprawc szkody.
Zgoszenie szkody – szkod mona zgosi na 3 sposoby:
 1. osobicie – w najbliszej placwce, centrum likwidacji szkd;
 2. przez telefon – dzwonic na numer infolinii TU i stosujc si do zalece konsultanta;
 3. przez Internet – za porednictwem strony internetowa TU, jeli s na niej aplikacje umoliwiajce zgoszenie szkody.
Ogldziny

Zakad ubezpiecze ma obowizek w cigu 7 dni przeprowadzi postpowanie dotyczce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoci zgoszonych roszcze i wysokoci odszkodowania (wykona ogldziny i ocen techniczn uszkodze), a take pisemnie poinformowa poszkodowanego, jakie dokumenty musi dostarczy, by moliwe byo ustalenie odszkodowania.

Dokumenty, o jakie moe prosi ubezpieczyciel:
 • rachunek strat – wykaz uszkodzonych lub zniszczonych przedmiotw;
 • faktury zakupu zniszczonych/ uszkodzonych przedmiotw lub innego rodzaju dokument potwierdzajcy warto ubezpieczonego mienia;
 • udokumentowane koszty zwizane z zabezpieczeniem i ratowaniem ubezpieczonego mienia oraz uprztniciem pozostaoci po szkodzie;
 • rachunki za napraw, faktury za zakupione materiay;
 • protokoy wydane przez odpowiednie suby (stra poarna, policja, zarzdca nieruchomoci);
 • owiadczenie sprawcy (gdy wystpuje) i ewentualnie podanie ubezpieczyciela sprawcy;
 • owiadczenie o braku ubezpieczenia przedmiotowego mienia w innym zakadzie ubezpiecze;
 • w przypadku szkd kradzieowych – kopia zawiadomienia o wszcztym dochodzeniu przez policj, postanowienie o umorzeniu postpowania przygotowawczego (ledztwa lub dochodzenia), odmowa wszczcia postpowania lub informacja o wniesieniu aktu oskarenia do sdu.
Zasady ustalenia wysokoci odszkodowania:
 • udokumentowanie przez poszkodowanego straty;
 • wycena strat okrelona przez ubezpieczyciela;
 • ugoda zawarta z poszkodowanym;
 • wyrok sdowy.
Wszystkie koszty poniesione przez poszkodowanego udokumentowane kosztorysami, rachunkami, fakturami podlegaj weryfikacji pod wzgldem rachunkowym i merytorycznym – przy sprawdzaniu uwzgldniane s poniesione szkody (opisane w protokole z ogldzin) oraz zakres odpowiedzialnoci ubezpieczyciela

Ustalenie wysokoci odszkodowania uzalenione jest od zawartego wariantu ubezpieczenia. Zasad jest podzia na ubezpieczenie mienia w wartoci:
 1. odtworzeniowej – odpowiada ona kosztom, ktre zostay poniesione w celu przywrcenia ubezpieczonego mienia do stanu sprzed szkody;
 2. rzeczywistej – jest to warto odtworzeniowa pomniejszona o faktyczne zuycie mienia.
Obowizki ubezpieczyciela:   
 • podjcie czynnoci likwidacyjnych w cigu 7 dni od zawiadomienia o szkodzie (o ile ubezpieczony nie poinformowa o tym ubezpieczyciela w dniu wystpienia zdarzenia);
 • wypata odszkodowania w cigu 30 dni od zgoszenia szkody;
 • w przypadku niewypacenia odszkodowania w terminie 30 dni – wypata w cigu 14 dni od wyjanienia okolicznoci majcych wpyw na odpowiedzialno lub wysoko szkody (bezsporna cz odszkodowania powinna zosta wypacona w cigu 30 dni);
 • jeli odszkodowania nie przysuguje lub przysuguje w innej wysokoci ni roszczenie, decyzja wydana przez ubezpieczyciela musi zawiera podstaw prawn, uzasadnienie oraz pouczenie o moliwoci dochodzenia roszcze na drodze sdowej;
 • udostpnienie dokumentacji ubezpieczonemu i ubezpieczajcemu.

Opracowanie: Magdalena Lis
« powr�t do dzia�u: Likwidacja szkd
« zapisz si� na Newsletter
Najczciej kradzione
 • VOLKSWAGEN PASSAT
 • VOLKSWAGEN GOLF
 • AUDI A4
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na ycie, zdrowotne, nieruchomoci, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsibiorcw, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na ycie. Zamw ubezpieczenie na ycie, Korzyci z ubezpieczenia na ycie, Ceny ubezpiecze na ycie, Czym jest ubezpieczenie na ycie? Oblicz skadk ubezpieczenia na ycie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpiecze Ochronnych - zabezpiecz Twoje ycie i zdrowie. Ranking Ubezpiecze Oszczdnociowych - oszczdzaj na emerytur. Na co zwrci uwag wybierajc polis na ycie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamw ubezpieczenie nieruchomoci u 5 agentw lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypenij formularz, oblicz skadk i kup polis. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz skadk ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porwnaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty daj Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojay po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porwnaj ubezpieczenia podry online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - podrne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porwnaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.
finanse.rankomat.pl Porwnaj produkty bankowe i sprawd ranking kredytw gotwkowych oraz ranking kredytw hipotecznych. Najlepsze produkty bankowe w internecie.