X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.
Poleć znajomemu| Forum

Słownik trudnych terminów związanych z likwidacją szkody

Asekuracja

(z łac. assecuratio ubezpieczenie, zabezpieczenie) gwarancja wypłaty określonej umową kwoty, pokrywającej straty poniesione przez ubezpieczonego, a - w razie jego śmierci - zapewnienie wypłaty spadkobiercom.

Całkowite trwałe inwalidztwo

całkowita i trwała niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zawodowej, powstała na skutek wypadku lub choroby przez okres określony w OWU.

Cesja

Cesja ubezpieczenia to umowa oznaczająca przeniesienie przez cedenta praw do świadczeń na wyznaczoną przez niego osobę lub instytucję (cesjonariusza).

Cesjonariusz

Cesjonariusz to osoba, na rzecz, której ubezpieczony (Cedent) przenosi prawa do świadczeń.

Choroba

anormalny, wedle ogólnie uznanej wiedzy medycznej, stan fizyczny lub psychiczny organizmu.

Choroba obłożna

stan chorobowy trwający dłużej niż 24 godziny, uniemożliwiający Ubezpieczonemu przybycie do placówki medycznej i uprawniający go do wezwania wizyty domowej.

Choroba psychiczna

choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00 – F99).

Czas trwania umowy

może być nieokreślony lub określony – wtedy na ogół oznaczony jest w miesiącach albo latach, a kończący wraz z upływem ostatniego dnia wyznaczonego w umowie ubezpieczenia. W większości rodzajów umów jej ważność wtedy wygasa, choć niektóre rodzaje polis są przedłużane automatycznie.

Częściowe trwałe inwalidztwo

utrata na skutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby organów wymienionych w odpowiednich OWU lub całkowita utrata funkcji w tych organach.

Diagnostyka

rozpoznawanie choroby przez wykwalifikowany personel medyczny na podstawie badań
(laboratoryjnych, obrazowych i innych) zgodnych z aktualną wiedzą medyczną.

Dodatkowe opcje ubezpieczenia

do podstawowego zakresu ubezpieczenia np. ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego można dodatkowo wykupić rozszerzony zakres ochrony np. śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, niezdolność do pracy. Każde towarzystwo samo określa dostępne opcje i możliwości związane z rozszerzeniem umowy.

Eksperyment leczniczy

wprowadzenie przez lekarza nowych lub tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby leczonej. Może on być przeprowadzony, jeżeli dotychczas stosowane metody medyczne nie są skuteczne lub jeżeli ich skuteczność nie jest wystarczająca.

Franszyza integralna

zastrzeżona w warunkach ubezpieczenia granica wysokości szkody (określana procentowo lub kwotowo), do której towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaca odszkodowania - poszkodowany sam pokrywa koszty szkody. Jej przekroczenie powoduje wypłacenie całej kwoty. Stosowana zazwyczaj w umowach ubezpieczeniowych z wysoką kwotą gwarancyjną.

Franszyza redukcyjna

zastrzeżona w warunkach ubezpieczenia kwota, o którą towarzystwo ubezpieczeniowe pomniejsza wypłaconą sumę odszkodowania (określana procentowo lub kwotowo).

Grupowe ubezpieczenia

taki rodzaj ubezpieczenia, w którym stroną ubezpieczaną jest grupa osób, najczęściej praktykowane w zakładach pracy. Dotyczy ubezpieczeń na wypadek śmierci, następstw nieszczęśliwych wypadków wraz z dodatkowymi opcjami.

Gwarantowana suma ubezpieczenia

to określona w polisie kwota, którą ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić w razie śmierci, trwałego kalectwa ubezpieczonego, bądź innego zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w polisie i nastąpi to w trakcie trwania ubezpieczenia.

Główny Ubezpieczony

Ubezpieczony wskazujący osoby objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach pakietu rodzinnego.

Hipoteka

jedno z ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości, które służy zabezpieczeniu oznaczonej wierzytelności. Pozwala ono wierzycielowi na zaspokojenie swoich należności z nieruchomości, niezależnie od tego czyją własnością stała się ta nieruchomość. Hipoteka może zostać ustanowiona tylko na nieruchomości, zabezpiecza wyłącznie wierzytelności pieniężne i może być wyrażona jedynie w oznaczonej sumie pieniężnej.

Karencja

Karencja to okres wyczekiwania. Określony w umowie ubezpieczeniowej okres, w którym towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w tym czasie szkody określone w umowie ubezpieczenia. Ma na celu wyeliminowanie sytuacji zawierania umowy ubezpieczeniowej już po powstaniu szkody i próby wyłudzenia pieniędzy za nią.

Karta ubezpieczeniowa

dokument potwierdzający objęcie ochroną ubezpieczeniową, określający zakres ubezpieczenia i uprawniając do korzystania z usług Partnera Medycznego.

Klauzule ubezpieczeniowe

zastrzeżenia w polisie ubezpieczeniowej, które mogą ograniczać, zmieniać lub rozszerzać zakres ochrony ubezpieczeniowej. Podczas zawierania umowy trzeba zwrócić szczególną uwagę na część poświęconą wyłączeniom odpowiedzialności ubezpieczającego.

Kompensacja szkody

wyrównanie materialnych skutków zdarzeń losowych.

Kradzież z włamaniem

taki sposób bezprawnego zaboru cudzego mienia, który polega na usunięciu przez sprawcę zabezpieczeń, stanowiących przeszkodę w dotarciu do tego mienia osobom niepożądanym. Usunięcie może nastąpić poprzez zniszczenie zabezpieczeń, użycie narzędzi, podrobionego klucza lub klucza oryginalnego, wcześniej skradzionego.

Kwota bezsporna odszkodowania

to kwota należna poszkodowanemu od ubezpieczyciela w związku ze zgłoszonym zdarzeniem losowym, która pozostaje poza sporem o wysokość odszkodowania. Aby została wypłacona, musi zaistnieć obowiązek jej wypłaty, a ten powstaje tylko pod warunkiem, że zakład ubezpieczeń przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zdarzenie (zgłoszenie szkody zostaje pozytywnie rozpatrzone). Skoro jest to kwota pozostająca poza sporem, to występuje ona w wysokości, której nie kwestionuje - jako zbyt wysokiej lub za niskiej - ani ubezpieczyciel, ani poszkodowany. Do wypłaty kwoty bezspornej dochodzi, gdy postępowanie likwidacyjne przeciąga się powyżej 30 dni. Wypłata kwoty bezspornej jest jednostronnym obowiązkiem zakładu ubezpieczeń, nie jest wymagana akceptacja jej ze strony poszkodowanego.

Kwota bezsporna odszkodowania

To kwota należna poszkodowanemu od ubezpieczyciela w związku ze zgłoszonym zdarzeniem losowym, która pozostaje poza sporem o wysokość odszkodowania.

Aby kwota bezsporna została wypłacona, musi zaistnieć obowiązek jej wypłaty, a ten powstaje tylko pod warunkiem, że zakład ubezpieczeń przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zdarzenie (zgłoszenie szkody zostaje pozytywnie rozpatrzone).

Jest ona wypłacana w wysokości, której nie kwestionuje ani ubezpieczyciel (jako zbyt wysokiej), ani poszkodowany.

Do wypłaty kwoty bezspornej dochodzi, gdy postępowanie likwidacyjne przeciąga się powyżej 30 dni. Wypłata kwoty bezspornej jest jednostronnym obowiązkiem zakładu ubezpieczeń – nie jest wymagana do tego akceptacja ze strony poszkodowanego.

Kwota wykupu

Kwota wykupu – kwota, którą zakład ubezpieczeniowy wypłaca osobie posiadającej długoterminową polisę na życie, w momencie, gdy rezygnuje ona z dalszej ochrony towarzystwa.

Leczenie

działanie medyczne, które wedle ogólnie uznanej wiedzy medycznej zostało podjęte w celu przywrócenia zdrowia, poprawienia stanu zdrowia lub zapobieżenia pogorszeniu się stanu zdrowia.

Lekarz

osoba posiadająca odpowiednie, formalnie potwierdzone kwalifikacje do leczenia urazów lub
zachorowań, będących podstawą zgłoszonego roszczenia, wykonująca zawód w zakresie swoich uprawnień i kwalifikacji, nie będąca Ubezpieczającym, Ubezpieczonym lub osobą bliską dla Ubezpieczonego.

Lekarz specjalista

lekarz medycyny, który uzyskał tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny (w tym lekarz medycyny ogólnej, lekarz internista) i posiada aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu w Polsce.

Likwidacja szkody

Likwidacja szkody to czynności wykonywane po wypadku ubezpieczeniowym - przez zakład ubezpieczeniowy, w celu ustalenia przyczyn i skutków wypadku oraz obliczenia wysokości odszkodowania należnego poszkodowanemu bądź osobie upoważnionej.

Limit Odpowiedzialności

górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w przypadku wystąpienia szkody.

Majątkowe ubezpieczenie

rozróżniane są tu dwa rodzaje: ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe. Do ubezpieczeń majątkowych zalicza się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, a także ubezpieczenie mienia. Ten drugi rodzaj pozwala nam zabezpieczyć się na wypadek zniszczenia bądź utraty naszego mienia. Ubezpieczyć możemy na przykład budynki, budowle, maszyny, urządzenia czy wyposażenie. Istnieje też wiele innych rodzajów ubezpieczeń, na przykład: pasiek, drobiu, czy też ubezpieczenie kosztów leczenia psa czy kota. Jednym z najpopularniejszych rodzajów ubezpieczenia mienia jest ubezpieczenie lokalu mieszkalnego.

Nadubezpieczenie

sytuacja, w której zgłoszona suma ubezpieczenia przewyższa faktyczną wartość ubezpieczonego mienia. Powstanie zdarzenia ubezpieczeniowego wywołuje wypłatę odszkodowania odpowiadającego faktycznej wartości ubezpieczonego majątku.

Niedoubezpieczenie

sytuacja, w której zgłoszona suma ubezpieczenia jest niższa od faktycznej wartości ubezpieczonego przedmiotu. W razie powstania zdarzenia ubezpieczeniowego wypłata odszkodowania jest uzależniona od stosunku sumy ubezpieczenia do faktycznej wartości mienia albo odpowiada wysokości szkody, w granicach sumy ubezpieczenia.

Nieszczęśliwy wypadek

Nieszczęśliwy wypadek (NW) to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony, niezależnie od swojej woli, doznał uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia.

Ogólne warunki ubezpieczeń

w skrócie OWU; element umowy ubezpieczenia, przepisy określające przedmiot i zakres ubezpieczenia, sposób ustalania wysokości szkód oraz wypłaty odszkodowania lub świadczenia, regulujące prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, jak również sposób zawierania umów oraz zakres i czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Partner medyczny

placówka medyczna, z którą towarzystwo ubezpieczeniowe zawarło porozumienie w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Pobyt w szpitalu

odnotowany w dokumentacji medycznej, konieczny z medycznego punktu widzenia pobyt Ubezpieczonego w szpitalu trwający nieprzerwanie co najmniej 24 godziny, którego celem jest leczenie Ubezpieczonego, lub który związany jest z ciążą bądź porodem.

Przepięcie

Powstaje z przyczyn innych niż uderzenie pioruna. Jest to nagła zmiana parametrów prądu elektrycznego powodująca uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia, wskutek powstania nagłego i krótkotrwałego napięcia prądu wyższego od znamionowanego dla danego urządzenia, instalacji, linii lub sieci.

Sporty ekstremalne

sporty, których uprawianie wymaga działania w warunkach dużego ryzyka, w szczególności hydrospeed, canyoning, rafting lub inne sporty uprawiane na rzekach górskich, alpinizm, skoki bungee, paralotniarstwo, szybownictwo, spadochroniarstwo, baloniarstwo, nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu lub speleologia, a także wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi.

Stałe elementy mieszkania

W ubezpieczeniach mieszkaniowych elementy zamontowane lub wbudowane na stałe, takie jak: meblościanka, antresola, okna, drzwi, kominek, elementy urządzeń wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych; pokrycie ścian, podług, sufitów.

Suma ubezpieczenia

ustalona w umowie ubezpieczenia kwota pieniężna stanowiąca górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkody poniesione przez ubezpieczonego.

Szpital

działający zgodnie z przepisami prawa zakład lecznictwa zamkniętego, którego głównym zadaniem jest leczenie chorych i całodobowa opieka nad nimi w warunkach specjalnie do tych celów przystosowanych, dysponujący odpowiednim zapleczem diagnostycznym i leczniczym, będący pod stałym kierownictwem medycznym, zatrudniający wykwalifikowaną kadrę lekarską i pielęgniarską, prowadzący historie chorób. Za szpital nie uważa się: zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, szpitali i sanatoriów uzdrowiskowych, ośrodków leczenia uzależnień, ośrodków rehabilitacyjnych, domów opieki, hospicjów.

Trwały uszczerbek na zdrowiu

występujące u ubezpieczonego trwałe uszkodzenie narządu lub organu, które powoduje upośledzenie jego czynności.

Ubezpieczony

osoba fizyczna wymieniona imiennie w umowie ubezpieczeniowej, na rzecz której zawarto polisę.

Udział własny

Udział własny jest to określona umownie część szkody jaką ubezpieczający będzie pokrywał z własnych środków. Udział własny określany jest procentowo.

Przykład:
szkoda = 1000, udział własny = 10%, odszkodowanie = 1000 - (1000 x 10%) = 900

Uposażony

Uposażony – inaczej beneficjent; osoba uprawniona przez Ubezpieczonego, której zostanie wypłacone świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Uposażony zastępczy

osoba wskazana we wniosku przez ubezpieczonego, uprawniona do otrzymania sumy ubezpieczenia w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, w przypadku, śmierci ubezpieczonego i uposażonego przed wystąpieniem tego zdarzenia.

Uprzednio występująca choroba

nawracające, przedłużające się lub przewlekłe schorzenia, na które ubezpieczony był leczony, uzyskał poradę lekarską lub przebył zabieg chirurgiczny w ciągu 24 miesięcy przed dniem początku odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego lub które były powodem wystąpienia objawów w ciągu 24 miesięcy przed dniem początku odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego, które zmusiłyby każdą osobę należycie staranną do skorzystania z porady lekarskiej.

Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

zdarzenia, szkody, za które zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności i w związku z tym nie wypłaca odszkodowania.

Zakład ubezpieczeń

inaczej towarzystwo ubezpieczeń, ubezpieczyciel, asekurator
podmiot funkcjonujący w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń na podstawie zezwolenia Ministra Finansów.

Zasada proporcji

Zasada proporcji jest jedną z najważniejszych zasad w ubezpieczeniach majątkowych. Charakterystyczna dla ubezpieczeń od ognia i innych żywiołów, rzadziej występuje w innych rodzajach ubezpieczeń. Uregulowana jest w ogólnych warunkach ubezpieczeń poszczególnych zakładów - jej celem jest wymuszenie na osobie ubezpieczającej się ubezpieczenia całego posiadanego mienia. Chodzi tu o to, że zakład ubezpieczeń aby rozproszyć ryzyko bierze do ubezpieczenia cały majątek, o którym z góry wie, że w 100 % nie powinien spłonąć.

Ryzyko małych szkód jest o wiele wyższe od wystąpienia jednej szkody totalnej. Sama zasada brzmi tak: odszkodowanie zmniejsza się w takim stosunku, w jakim pozostaje zadeklarowana suma ubezpieczenia do wartości faktycznej mienia. Matematycznie wyliczenie odszkodowania wygląda następująco:

(suma zadeklarowana \ wartość rzeczywista) x wysokość szkody

Świadczenie

kwota, którą zakład ubezpieczeń wypłaca w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczonego określonego w polisie.


Najczęściej kradzione
  • VOLKSWAGEN PASSAT
  • VOLKSWAGEN GOLF
  • AUDI A4
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na życie, zdrowotne, nieruchomości, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsiębiorców, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na życie. Zamów ubezpieczenie na życie, Korzyści z ubezpieczenia na życie, Ceny ubezpieczeń na życie, Czym jest ubezpieczenie na życie? Oblicz składką ubezpieczenia na życie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpieczeń Ochronnych - zabezpiecz Twoje życie i zdrowie. Ranking Ubezpieczeń Oszczędnościowych - oszczędzaj na emeryturę. Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamów ubezpieczenie nieruchomości u 5 agentów lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypełnij formularz, oblicz składkę i kup polisę. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz składkę ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porównaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty daję Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojaży po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porównaj ubezpieczenia podróży online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polisę turystyczną online. Ubezpieczenia na wakacje - podróżne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porównaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polisę turystyczną online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.
finanse.rankomat.pl Porównaj produkty bankowe i sprawdź ranking kredytów gotówkowych oraz ranking kredytów hipotecznych. Najlepsze produkty bankowe w internecie.