X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.
Pole znajomemu| Forum
drukuj forum pole� artyku� znajomemu A A A

Kiedy nie dostaniesz odszkodowania z ubezpieczenia turystycznego

Ubezpieczenia turystyczne
Koczy si sezon urlopowy - dla niektórych z nas letnie wojae s ju tylko miym wspomnieniem. Niestety osoby, którym podczas urlopu przydarzy si przykry wypadek, by moe nadal borykaj si z problemem uzyskania od ubezpieczyciela odszkodowania. Kiedy towarzystwo moe odmówi wypaty wiadczenia?

Ubezpieczenia turystyczne s dobrowolne, a wic to ubezpieczyciel ustala zasady swojej odpowiedzialnoci. Dlatego decydujc si na podpisanie umowy, musimy mie na uwadze, e nie dostaniemy odszkodowania w kadym przypadku. Zdarzaj si sytuacje, które zasadniczo wskazuj na brak odpowiedzialnoci zakadu ubezpiecze.

Z ochrony wyczone s zdarzenia, które wystpiy:
 • w stanie po spoyciu przez Ubezpieczonego alkoholu, zaycia narkotyków lub innych rodków odurzajcych;
 • w zwizku z dziaaniami wbrew miejscowemu prawu i zakazom wadz lokalnych (amanie prawa);
 • na skutek racego niedbalstwa;
 • wyrzdzone umylnie przez ubezpieczonego;
 • podczas transportu w warunkach niezapewniajcych bezpieczestwa;
 • na terenach objtych dziaaniami wojennymi o zasigu lokalnym i midzynarodowym.

Sprawdzam moj skadk!

Koszty leczenia i usugi assistance –  koszty pomocy medycznej udzielonej ubezpieczonemu w zakresie niezbdnym do przywrócenia stanu zdrowia umoliwiajcego powrót lub transport do kraju zamieszkania. W zakres ochrony wchodz przede wszystkim konsultacje medyczne, zabiegi ambulatoryjne, lekarstwa i rodki opatrunkowe przepisane przez lekarza, badania pomocnicze zlecone przez lekarza, pobyt w szpitalu tj. leczenie, zabiegi, operacje, transport medyczny do przychodni lub szpitala. Pamitajmy jednak, e w przypadku kosztów leczenia oraz usug assistance wystpuje szereg wycze, które spowoduj, e nie otrzymamy odszkodowania.

Najczstsze wyczenia w OWU:
 • za koszty poniesione przez ubezpieczonego bez wczeniejszego skontaktowania si z centrum alarmowym ubezpieczyciela, chyba e skontaktowanie si nie byo konieczne lub nie byo moliwe z przyczyn niezalenych od ubezpieczonego;
 • leczenie przekraczajce zakres niezbdny do przywrócenia stanu zdrowia umoliwiajcego powrót do kraju;
 • wyjazdy w celu planowanego leczenia oraz powika zwizanych z tym leczeniem;
 • za koszty leczenia, jeli ze wzgldów zdrowotnych istniay przeciwwskazania do odbycia podróy zagranicznej;
 • leczenie chorób przewlekych – istnieje moliwo ubezpieczenia osób chorujcych przewlekle, jednake niezbdne jest poinformowanie o tym ubezpieczyciela i dopacenie dodatkowej skadki;
 • koszty leczenia  jeeli powstay w przypadku zdarze powstaych w zwizku z wyczynowym lub profesjonalnym uprawianiem sportu  – istnieje moliwo wykupienia dodatkowego zakresu ochrony za uprawianie sportów – zwyka skadki;
 • naprawa i zakup protez (w tym dentystycznych), okularów, z wyjtkiem ich naprawy lub zakupu bezporednio po wypadku za granic;
 • koszty leczenia w przypadku leczenia dentystycznego: profilaktycznego i protetycznego niezwizanego z koniecznoci udzielenia natychmiastowej pomocy;
 • koszty leczenia jeeli powstay w przypadku usiowania albo popenienia przestpstwa lub samobójstwa przez ubezpieczonego;
 • cia oraz wszystkie jej konsekwencje i komplikacje, poronienie, poród po 32 tygodniu – ale niektórzy ubezpieczyciele mog pokry cz poniesionych wydatków, wczajc w zakres kosztów leczenia np. jedn konsultacj lekarsk i ewentualny transport do placówki medycznej – limit do 100euro (PZU); leczenie powika ciy, które wystpiy przed 32 tygodniem ciy – limit 800z (HDI); koszty leczenia do 1000 euro (Allianz);
 • sztuczne zapodnienie lub inne leczenie bezpodnoci oraz koszty rodków antykoncepcyjnych;
 • epilepsja, zaburzenia psychiczne, zaburzenia zachowania (w tym nerwice);
 • koszty leczenia zwizane z chorobami wenerycznymi, chorobami wynikajcymi z zakaenia wirusem HIV, chorobami tropikalnymi i epidemiami;
 • leczenie sanatoryjne, profilaktyczne, rehabilitacje, fizjoterapia i zabiegi ze wskaza estetycznych – operacje plastyczne.
Baga podróny - definicja bagau podrónego w kadym towarzystwie ubezpieczeniowym jest inna, ale istnieje cz, która jest wspólna: mianowicie s to rzeczy nalece do ubezpieczonego.

Wyjedajc w podró, zabieramy ze sob bardzo duo rzeczy, ale mimo powyszej, wspólnej dla kadego ubezpieczyciela definicji, za pewne nalece do nas przedmioty i rzeczy wartociowe nie otrzymamy zwrotu kosztów.  S to m.in.:
 • pienidze w gotówce, papiery wartociowe, bony towarowe;
 • bilety, karty kredytowe;
 • biuteria, przedmioty ze stali i kamieni szlachetnych, zegarki;
 • dzie sztuki, zbiory kolekcjonerskie;
 • instrumenty muzyczne;
 • sprzt komputerowy, sportowy, medyczny (nawet leki);
 • dane, programy komputerowe, gry;
 • przenony sprzt audiowizualny, telefony komórkowe, noniki dwiku i obrazu – czasami wyczone s kamery i aparaty fotograficzne, ale jasno sprecyzowane s zasady, w jaki sposób naley je transportowa i zabezpiecza;
 • okulary, szka kontaktowe;
 • przedmioty w ilociach wskazujcych na ich handlowe przeznaczenie.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoci równie za szkody w bagau:
 • wyrzdzone umylnie lub wskutek racego niedbalstwa;
 • powstae wskutek kradziey bez wamania lub przy uyciu dorobionych kluczy;
 • polegajce wycznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu waliz, kufrów lub innych pojemników;
 • do wysokoci np. 10 euro – franszyza integralna obowizuje równie w ubezpieczeniach turystycznych;
 • polegajce na uszkodzeniu, zniszczeniu, bd utracie posiadanych rzeczy w zwizku z  ich uywaniem;
 • powstae na skutek konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia mienia przez organa celne lub inne wadze;
 • niezgoszone policji lub przewonikowi niezwocznie po stwierdzeniu zaistnienia zdarzenia objtego ubezpieczeniem.
Ubezpieczenie OC w yciu prywatnym najczciej nie obejmuje:
 • szkód wyrzdzonych umylnie;
 • szkód wyrzdzonych osobom bliskim;
 • szkód spowodowanych przez jakiekolwiek pojazdy o napdzie silnikowym;
 • wszelkiego rodzaju kar pieninych – np mandatu, kary administracyjnej, grzywny sdowej, itp.;
 • szkód powstaych przy wykonywani czynnoci niezwizanych z yciem prywatnym;
 • szkód powstaych na skutek podróowania statkami powietrznymi, z wyczeniem przelotów w charakterze pasaera, o ile lot wykonywany by zgodnie z obowizujcymi przepisami prawnymi;
 • odpowiedzialno za szkody powstae w rodowisku naturalnym;
 • odpowiedzialno za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakanych.

Sprawdzam moj skadk!


Opracowanie: Magdalena Lis
« powr�t do dzia�u: Poradniki
« zapisz si� na Newsletter
Najczciej kradzione
 • VOLKSWAGEN PASSAT
 • VOLKSWAGEN GOLF
 • AUDI A4
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na ycie, zdrowotne, nieruchomoci, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsibiorcw, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na ycie. Zamw ubezpieczenie na ycie, Korzyci z ubezpieczenia na ycie, Ceny ubezpiecze na ycie, Czym jest ubezpieczenie na ycie? Oblicz skadk ubezpieczenia na ycie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpiecze Ochronnych - zabezpiecz Twoje ycie i zdrowie. Ranking Ubezpiecze Oszczdnociowych - oszczdzaj na emerytur. Na co zwrci uwag wybierajc polis na ycie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamw ubezpieczenie nieruchomoci u 5 agentw lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypenij formularz, oblicz skadk i kup polis. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz skadk ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porwnaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty daj Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojay po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porwnaj ubezpieczenia podry online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - podrne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porwnaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.
finanse.rankomat.pl Porwnaj produkty bankowe i sprawd ranking kredytw gotwkowych oraz ranking kredytw hipotecznych. Najlepsze produkty bankowe w internecie.