X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.
Pole znajomemu| Forum
  1. Wypeniasz formularz online
  2. Otrzymujesz gotowe oferty
  3. Wybierasz najlepsz ofert
  4. Spotykasz si z agentem
  5. Podpisujesz dokumenty
PORWNAJ!
 
Sonda
Czy kupisz NNW dla dziecka?
Tak, kupi NNW oferowane przez szko
Tak, kupi mu indywidualn polis NNW
Tak, kupi NNW w ramach ubezpieczenia mieszkania
Nie
drukuj skomentuj artyku� forum pole� artyku� znajomemu A A A

Skargi na towarzystwa ubezpiecze

Ewa Maleszyk

Rozmowa z Ew Maleszyk, ekspertem ds.ubezpiecze na temat skarg na towarzystwa ubezpiecze.

Gwatownie ronie liczba skarg na firmy ubezpieczeniowe. Klienci uwaaj, e towarzystwa ubezpiecze zaniaj odszkodowania, odmawiaj lub opniaj wypaty. Niewiele mwi si jednak o bdach popenianych przez wacicieli polis. Jakie jest Pani stanowisko w tej sprawie?


Rzeczywicie konsumenci skar si na ubezpieczycieli z wymienionych powodw, do ktrych zaliczy mona take najbardziej dotkliw odmow wypaty odszkodowania. Niejednokrotnie jednak przyczyna niezadowolenia konsumentw ley po ich stronie. Oznacza to, e np. ubezpieczajcy popeniaj bdy, ktre skutkuj brakiem odpowiedzialnoci po stronie ubezpieczyciela. Przede wszystkim wskaza trzeba, e zawierajc umow ubezpieczenia czsto nie znamy jej warunkw, poniewa si z nimi nie zapoznajemy bd te analizujemy je pobienie. Efektem tego moe by niewaciwie dobrane ubezpieczenie, z ktrego ochrony wyczone s okrelone zdarzenia. Wwczas w konsekwencji zgoszenia szkody, moe okaza si, e nie jest ona objta ochron i odszkodowanie nie przysuguje.
 
Kolejna sprawa to nieznajomo obowizkw okrelonych w warunkach umowy, a niejednokrotnie wanie niedopenienie obowizku moe skutkowa odmow wypaty odszkodowania lub jego zmniejszeniem. Oczywicie takie stwierdzenie jest uproszczone. Moe si bowiem okaza, e ktre z postanowie oglnych warunkw ubezpieczenia stanowi tzw. niedozwolon klauzul umown, a tym samym nie powinno by stosowane. W tym jednak przypadku istotna jest wiedza na ten temat.

Ponadto warto zwrci uwag, e nie zawsze dziaanie ubezpieczajcego, czy ubezpieczonego (bd tez zaniechanie) skutkowa powinno odmow czy pomniejszeniem wiadczenia. Kwestie te powinny by oceniane z uwzgldnieniem oceny takiego dziaania, czy byo ono celowe, umylne, lub czy wynikao z racego niedbalstwa. W kwestii bdw konsumentw trudno jest generalizowa, aczkolwiek na pewno powinni oni zawierajc umow dziaa wiadomie, a nie tylko sugerowa si sugestiami znajomych czy agenta ubezpieczeniowego. Przed podpisaniem owiadczenia o zapoznaniu si z oglnymi warunkami ubezpieczenia, trzeba si rzeczywicie z nimi zaznajomi, w innym przypadku zoenie podpisu moe by brzemienne w skutkach.
 
Jak rol w takiej sytuacji speniaj instytucje prokonsumenckie, np. Rzecznik Ubezpieczonych? Dlaczego klienci zgaszaj si tam po pomoc?

Dziaalno takich instytucji nastawiona jest na ochron konsumentw, przy czym zakres dziaa najczciej okrelony jest ustawowo. Do nich zaliczy mona wskazanego Rzecznika Ubezpieczonych, ale take Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw, orodki terenowe- miejscy, czy powiatowi rzecznicy konsumentw, ale i rnego rodzaju stowarzyszenia, fundacje.
 
W przypadku Rzecznika Ubezpieczonych wachlarz jego uprawnie w zakresie ochrony praw konsumentw usug ubezpieczeniowych, obejmuje m. in. wystpowanie z interwencjami do ubezpieczycieli w przypadku zgoszenia skargi przez konsumenta. Takie dziaanie mona nazwa bezporednio zindywidualizowanym. Pomoc na rzecz konsumentw prowadzona jest take w formie porad telefonicznych, czy udzielanych drog elektroniczn. Pamita take naley e instytucja ta prowadzi szereg innych inicjatyw ukierunkowanych na ochron praw ubezpieczonych.

Dlaczego konsumenci korzystaj z pomocy? Sdz, e czuj si bezradni wobec dziaa ubezpieczycieli, dlatego te poszukuj profesjonalnego wsparcia. Zaznaczy naley, e swoistym atutem jest nieodpatny charakter postpowa skargowych prowadzonych przez Rzecznika Ubezpieczonych. Konsument kierujc swoj skarg na postpowanie ubezpieczyciela moe by pewny, e nie zostanie pozbawiony swoistej opieki prawnej, za ktr nie musi uiszcza opaty. Pamita trzeba, ze dziaania Rzecznika s take ograniczone ustawowo. Przede wszystkim nie ma on uprawnie wadczych wzgldem ubezpieczycieli, to z kolei oznacza, e nie moe nakaza zmiany stanowiska. 
 
Jakie s najczstsze powody wnoszenia skarg przez klientw?

Przyczyny niezadowolenia konsumentw z dziaa ubezpieczycieli s uzalenione od rodzaju ubezpieczenia. Zauway mona jednak pewne elementy wsplne, do ktrych zaliczy mona odmow odszkodowania, do ktrej dochodzi w sytuacji gdy np. zdarzenie nie jest objte ochron. Kolejna sprawa to zanione odszkodowanie, opieszao w likwidacji szkody, a co si z tym wie to nieterminowo zaspokojenia dochodzonego roszczenia. W szeregu przypadkw stanowisko ubezpieczycieli jest negatywne z uwagi na fakt niedopenienia okrelonych obowizkw wynikajcych z umowy ubezpieczenia.

Analizujc Sprawozdanie Rzecznika Ubezpieczonych za rok 2008, ale take i wczeniejsze sprawozdania, mona dostrzec pewn prawidowo. Ot najwicej skarg dotyczy ubezpiecze komunikacyjnych, co nie powinno dziwi, gdy te umowy ubezpieczenia zawierane s najczciej. Kolejne problemy zwizane s ze wiadczeniami z tytuu umowy ubezpieczenia na ycie. Konsumenci borykaj si take z dochodzeniem roszcze z tytuu innych rodzajw ubezpiecze, np. mienia, turystycznych, nastpstw nieszczliwych wypadkw. Zauway jednak naley, e w szeregu przypadkach wina ley nie tylko po stronie ubezpieczycieli. 

Ile procesw z towarzystwami ubezpiecze odbywa si rocznie w Polsce? Czy posiada Pani dane, jak kocz si takie procesy?

Takich danych nie posiadam. Odnoszc si do kwestii, jak kocz si takie procesy, tutaj naley wzi pod uwag indywidualny charakter postpowania. Z tym, e, co niejednokrotnie jest podnoszone, postpowania sdowe s dugotrwae. W przypadku sporw ubezpieczeniowych moliwe s jednak alternatywne rozwizania. Do nich naley postpowanie polubowne np. przed Sdem Polubownym przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Pamita jednak naley, e do tego typu postpowania moe doj tylko w przypadku gdy obie strony, a wic i ubezpieczyciel, wyra na to zgod.

Czy warto wytacza procesy towarzystwom ubezpiecze?

Na pewno warto dochodzi swoich praw. Zanim jednak podejmiemy decyzj o skierowaniu naszej sprawy na drog sdow, lepiej sprawdzi na ile roszczenia s zasadne. Dlatego te dobrze byoby wczeniej skonsultowa problem z profesjonalistami. 
 
Jak nie da si oszuka firmom ubezpieczeniowym?

Zdecydowanie zrezygnowaabym z takiego twierdzenia, aczkolwiek w jzyku potocznym, konsumenci niejednokrotnie z rozaleniem mwi, e zostali oszukani przez ubezpieczyciela. Jednake nieraz to sami ubezpieczajcy swoim dziaaniem bd zaniechaniem doprowadzaj do niekorzystnych konsekwencji.

Zdarza si, e ubezpieczyciele (ich przedstawiciele) take naruszaj normy oglnie przyjte (przepisy prawa) czy te ami zasady umowne. Odnoszc si do zachowa konsumentw i odpowiedzi na pytanie jak nie doprowadza do spornych sytuacji - tutaj istotna jest wiedza z zakresu ubezpiecze. Konsumenci nale niejednokrotnie do grupy osb nie bdcych profesjonalistami, a zatem nie posiadaj penej wiedzy na ten temat.

Dlatego warto uczula na konieczno zapoznawania si z warunkami umowy, ale jeszcze przed jej zawarciem, eby pniej nie okazao si, e kupilimy produkt, ktry nie speni naszych oczekiwa. Jeli pojawi si wtpliwoci koniecznie naley je rozstrzygn. W trakcie trwania umowy, co wydaje si oczywiste, stosowa si do istotnych wymogw wynikajcych z zawartej umowy. Jest to o tyle istotne, eby w sytuacji zaistnienia zdarzenia, ubezpieczyciel nie zarzuci nam, e naruszylimy warunki umowne, w zwizku z czym odszkodowanie nam nie przysuguje. Z kolei w sytuacji gdy np. wypadek ubezpieczeniowy stanie si faktem, upewni si, czy stanowisko ubezpieczyciela jest suszne.

Wczeniej wspominaam, e ubezpieczyciele take naruszaj prawa konsumentw, poprzez amanie obowizujcych przepisw, czy niedopenianie obowizkw umownych. Przykadem moe by nieuzasadnione opnianie wypaty odszkodowania. W takim przypadku powinny przysugiwa nam odsetki ustawowe od nieterminowego spenienia wiadczenia. Nieprawidowoci w dziaaniach ubezpieczycieli, o czym mwiam, jest duo wicej. Zawsze jednak konsument ma prawo do rzetelnych wyjanie. Zatem w przypadku, gdy skadka ubezpieczeniowa zostaa w naszej ocenie niewaciwie rozliczona, czy te gdy odszkodowanie zostao przyznane w wysokoci mniejszej ni oczekiwalimy, ale i w kadej innej sprawie, mamy prawo da jednoznacznej i wyczerpujcej odpowiedzi od zakadu ubezpiecze. Konsument ma take prawo do weryfikacji prac ubezpieczyciela, poprzez realizacj prawa do wgldu w akta szkody. W szeregu przypadkach warto ustalenia zakadu ubezpiecze skonfrontowa ze stanowiskiem niezalenego eksperta w danej dziedzinie.

ROZMAWIAA: DWORACZYSKA ANNA

« powr�t do dzia�u: Wywiady
« zapisz si� na Newsletter
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na ycie, zdrowotne, nieruchomoci, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsibiorcw, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na ycie. Zamw ubezpieczenie na ycie, Korzyci z ubezpieczenia na ycie, Ceny ubezpiecze na ycie, Czym jest ubezpieczenie na ycie? Oblicz skadk ubezpieczenia na ycie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpiecze Ochronnych - zabezpiecz Twoje ycie i zdrowie. Ranking Ubezpiecze Oszczdnociowych - oszczdzaj na emerytur. Na co zwrci uwag wybierajc polis na ycie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamw ubezpieczenie nieruchomoci u 5 agentw lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypenij formularz, oblicz skadk i kup polis. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz skadk ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porwnaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty daj Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojay po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porwnaj ubezpieczenia podry online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - podrne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porwnaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.
finanse.rankomat.pl Porwnaj produkty bankowe i sprawd ranking kredytw gotwkowych oraz ranking kredytw hipotecznych. Najlepsze produkty bankowe w internecie.