X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Ubezpieczenie NNW – bezpieczeństwo i motywacja dla pracowników

Czy wiesz o czym myślą Twoi pracownicy? Jeśli tak, to powinieneś wykupić dla nich grupowe ubezpieczenie NNW. Dzięki temu będą pracować wydajniej, a praca będzie sprawiać im przyjemność. Po prostu będą wiedzieć, że dbasz o przyszłość ich samych oraz ich rodzin.

Grupowe ubezpieczenie NNW pracowników jest w zasadzie podobne do indywidualnego ubezpieczenia NNW. Aby je wykupić trzeba spełnić pewne warunki. Nie jest to jednak trudne. Często wystarczy grupa 5 pracowników, aby firma ubezpieczeniowa wydała odpowiednią polisę. Ubezpieczenia NNW oferuje większość działających w Polsce ubezpieczycieli. Jest więc w czym wybierać i nie jest się skazanym na jeden wariant ubezpieczenia.

PORÓWNAJ OFERTY NNW!

Na czym polega grupowe ubezpieczenie NNW?

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące stały uszczerbek na zdrowiu albo śmierć ubezpieczonego. Objęcie ubezpieczeniem pracowników wiąże się często z pewnymi uprawnieniami dla ich rodzin. Członkom rodziny przysługuje świadczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego.

Zazwyczaj umowa ubezpieczenia grupowego musi być zawarta w takim samym wariancie i zakresie dla każdego ubezpieczonego. Firmy ubezpieczeniowe często wskazują minimalną liczbę pracowników potrzebnych do zawarcia umowy. Jest ona podawana liczebnie lub jako procent ogólnej liczby zatrudnionych.

W ogólnych warunkach umów (OWU) ubezpieczyciele często podkreślają, że ochroną są objęte wypadki mające miejsce na terenie RP i poza granicami kraju. Może się jednak  zdarzyć, że pewne świadczenia będą wypłacane tylko za wypadki powstałe na terytorium RP.

Rodzaje świadczeń

Firmy ubezpieczeniowe mają bardzo zróżnicowane oferty ubezpieczenia NNW pracowników. Niektóre oferują jednolity wariant ubezpieczenia, a inne klika wariantów. W obu przypadkach  ochronę ubezpieczeniową można wzbogacić o dodatkowe świadczenia lub ryzyka. Przy wyborze danego wariantu ubezpieczenia trzeba pamiętać nie tylko o kosztach, ale i o korzyściach dla ubezpieczanych pracowników. Im będą one większe, tym pracownik będzie bardziej zadowolony i będzie wydajniej pracował.

Wśród świadczeń oferowanych przez poszczególnych ubezpieczycieli można wskazać między innymi:

 • Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu (może to być uszczerbek 100-procentowy lub częściowy)
 • Świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego
 • Świadczenie z tytułu zgonu współubezpieczonych (np. małżonka, dziecka)
 • Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
 • Świadczenia z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu lub śmieci spowodowanej NNW, których przyczyną był: zawał serca, udar mózgu, paraliż (zazwyczaj zapis taki jest wprowadzany do umów ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki)
 • Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia protez i środków pomocniczych (zazwyczaj określona jest maksymalna wysokość)
 • Zwrot udokumentowanych kosztów leczenia NNW w kraju
 • Zasiłek dzienny za udokumentowany okres pobytu w szpitalu
 • Świadczenie z tytułu urodzenia się ubezpieczonemu dziecka
 • Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów (zazwyczaj określona jest maksymalna wysokość)
 • Świadczenia progresywne odpowiadające trwałemu uszczerbkowi na zdrowiu
 • Dodatkowe świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
 • Zwrot kosztów operacji plastycznych
 • Zwrot kosztów ratownictwa

PORÓWNAJ OFERTY NNW!

Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy?
Ważnym punktem ubezpieczenia jest czasowa ochrona osoby ubezpieczonej. Firmy ubezpieczeniowe stosują w tym względzie różne praktyki. Niektóre z góry obejmują ubezpieczonego ochroną całodobowo, a inne dają pracodawcy wybór – może on zawrzeć umowę w zakresie całodobowym lub ograniczonym.

Drugą ważną kwestią jest okres ubezpieczenia. Standardowo wynosi on jeden rok. Jednak czasami istnieje możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony lub na czas krótszy niż rok. Należy zwrócić uwagę na to, czy umowa nie jest automatycznie przedłużana na kolejny okres (wówczas ubezpieczyciele każą zgłosić wypowiedzenie nawet kilka miesięcy przed końcem okresu umowy).

Bardzo ważnym elementem ubezpieczenia NNW jest suma ubezpieczenia. Wiadomo, że im będzie wyższa, tym wyższe odszkodowanie otrzyma pracownik. Jednak często firmy ubezpieczeniowe mają określoną maksymalną granicę sumy ubezpieczenia. Zazwyczaj też podają minimalną wysokość sumy ubezpieczenia.  W ten sposób wysokość sumy ubezpieczenia może się wahać u poszczególnych ubezpieczycieli np. od 2 do 200 tys. zł.

Czasami firmy ubezpieczeniowe wprowadzają w OWU postanowienia na temat zniżek lub zwyżek składki. Na zniżki można liczyć w przypadku bezszkodowego przebiegu dotychczasowego ubezpieczenia, a także przy objęciu ubezpieczeniem odpowiednio dużej liczby osób. Zwyżki dotyczą na przykład objęcia ubezpieczeniem osoby powyżej 65 roku życia.

PORÓWNAJ OFERTY NNW!

A co z wyłączeniami odpowiedzialności firm ubezpieczeniowych?

Jeśli chodzi o wyłączenia odpowiedzialności, to OWU zawierają ich stosunkowo niewiele. Inne ubezpieczenia dla przedsiębiorców charakteryzują się większą ilością wyłączeń. Co ciekawe, zakres wyłączeń jest bardzo zbliżony u poszczególnych ubezpieczycieli, co na pewno stanowi duże ułatwienie przy wyborze oferty.

 

PORÓWNAJ OFERTY NNW!

Do najbardziej popularnych wyłączeń należą:

 

 • Następstwa wszelkich chorób lub stanów chorobowych
 • NNW powstałe wskutek umyślnego działania ubezpieczonego lub uprawnionego do otrzymania świadczenia
 • NNW powstałe wskutek popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez ubezpieczonego
 • NNW powstałe wskutek popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego
 • NNW powstałe wskutek udziału ubezpieczonego w bójkach
 • NNW powstałe wskutek kierowania pojazdem mechanicznym lub innym pojazdem bez wymaganych uprawnień do prowadzenia tego pojazdu
 • NNW powstałe wskutek użycia przez ubezpieczonego alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających
 • NNW powstałe wskutek uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem lub zabiegami leczniczymi (chyba że leczenie dotyczyło bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku)
 • NNW powstałe wskutek wyczynowego uprawiania przez ubezpieczonego zarejestrowanego w związku sportowym lub klubie sportowym wszystkich dyscyplin sportu
 • NNW powstałe wskutek działań wojennych, stanu wyjątkowego oraz udziału w zamieszkach, w marszach protestacyjnych i wiecach etc.
 • NNW powstałe wskutek skażenia jądrowego

Ubezpieczenie NNW pracowników jest bardzo dobrym rozwiązaniem zarówno dla małych, jak i dużych zakładów pracy. Dzięki niemu atmosfera wśród pracujących jest lepsza. Pracownik, widząc że pracodawca o niego dba, bardziej szanuje pracę i wykonuje ją lepiej. A więc firma poprawia swoje wyniki, a także rośnie jej renoma. Dobra firma to firma przyjazna dla pracowników.

Paulina Stolarska