X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Zanim wyruszysz z ładunkiem w trasę - ubezpieczenie OC przewoźnika

2006-12-12 15:23 wtorek
Właściciel, powierzając towar firmie transportowej oczekuje, że dotrze on na miejsce dostawy na czas i w nienaruszonym stanie. Często czynnikiem decydującym o wyborze danej firmy jest jej wiarygodność. Stąd też ubezpieczenie OC przewoźnika, mimo że dobrowolne, stało się w dzisiejszych czasach nieodzowne.

Najogólniej rzecz biorąc, przewoźnik ponosi odpowiedzialność wobec właściciela i osób trzecich w wypadku niewykonania, lub niewłaściwego wykonania umowy przewozu. Zasadniczo dotyczy to sytuacji, w których przewożony towar został uszkodzony, zniszczony, lub właściciel poniósł szkodę finansową na skutek np. opóźnienia dostawy, czy zagubienia dokumentów.

Materia ta jest jednak o tyle skomplikowana, że regulują ją zarówno lokalne prawo przewozowe, jak i konwencje międzynarodowe. Ponieważ w aktach tych zachodzą istotne różnice, zakłady ubezpieczeń oferują dwa rodzaje polis:
 • krajowe
 • międzynarodowe
Każda z nich dostosowana jest do odpowiednich regulacji prawnych.

Sprawdź ofertę polisy


Kwotowa odpowiedzialność przewoźnika w konwencjach międzynarodowych:

 • Transport samochodowy - konwencja CMR z 1956r ratyfikowana przez większość krajów UE stanowi, że odpowiedzialność przewoźnika wynosi 8,33 SDR za kilogram ładunku brutto.
 • Transport kolejowy - konwencja COTIF/CIM wyznacza odpowiedzialność przewoźnika na poziomie 17 SDR za kilogram brutto ładunku.
 • Transport lotniczy – odpowiedzialność przewoźnika w transporcie lotniczym regulują Instytutowe Klauzule Ładunkowe. Odpowiedzialność kwotową wyznacza natomiast Konwencja Warszawska z 1929 – Protokół Montrealski z 1957 na poziomie 17 SDR za kilogram ładunku brutto.
 • Transport morski – według Regulacji Haskich odpowiedzialność przewoźnika stanowi większy z dwóch iloczynów: 666,67 SDR przez liczbę sztuk; lub 2 SDR przez liczbę kilogramów brutto. Odpowiedzialność przewoźnika w transporcie morskim opisują także Regulacje Hamburskie

SDR (tzw. specjalne prawa ciągnienia) to międzynarodowa jednostka walutowa  o charakterze pieniądza bezgotówkowego. Emitowana jest przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy już od 1970. SDR stanowi rozwinięcie i praktyczną realizacją projektu pieniądza międzynarodowego - "bancor" - autorstwa J.M. Keynesa (1943).
Przedmiot ubezpieczenia

Na podstawie polisy OC przewoźnika zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie odpowiedzialność za przewożony towar w takim zakresie, w jakim spoczywa ona na firmie transportowej zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi, oraz z uwzględnieniem wszelkich wymienionych w nich wyłączeń.

Z punktu widzenia klienta w tym momencie kluczowe stają się wyłączenia odpowiedzialności zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczeń w danym zakładzie. To bowiem one decydują o tym, czy w przypadku zaistnienia konkretnego wypadku ubezpieczeniowego zakład ubezpieczeń faktycznie wypłaci odszkodowanie, czy też przewoźnik będzie zmuszony pokryć szkodę z własnych środków.

Do najczęściej wymienianych wyłączeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń należą:
 • wina umyślna
 • rabunek,
 • szeroko pojęte rażące niedbalstwo
 • przekazanie towaru nieuprawnionej osobie,
 • użycie niesprawnego pojazdu,
 • prowadzenie pojazdu przez osobę nietrzeźwą lub bez uprawnień,
 • konfiskata lub przepadek towaru,
 • wada ukryta towaru lub jego właściwości naturalnych,
 • niewłaściwe załadowania lub rozmieszczenia towaru
Obowiązki przewoźnika

Przed wykupieniem polisy koniecznie trzeba zapoznać się z zamieszczoną w OWU listą obowiązków ciążących na przewoźniku. Zawiera ona między innymi obowiązek informowania zakładu ubezpieczeń o wszelkich zaistniałych zmianach okoliczności zawartych we wniosku ubezpieczenia.

Ponadto, zgodnie z OWU, przewoźnik powinien dołożyć wszelkich starań w celu zapobieżenia ewentualnej szkodzie (parkowanie samochodów w miejscach strzeżonych, odpowiednie zabezpieczenie towaru).

Natomiast w razie wystąpienia szkody ma on obowiązek w miarę możliwości ograniczyć jej zasięg, podjąć czynności mające na celu ustalenie sprawcy i świadków, oraz niezwłocznie powiadomić zakład ubezpieczeń. Są to kwestie niezmiernie istotne. Jeśli bowiem zakład ubezpieczeń wykaże, że przewoźnik na którymkolwiek etapie zaniedbał swoje obowiązki, najzwyczajniej odmówi wypłaty odszkodowania.

Inne ważne punkty umowy ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia wyznacza zawsze górna granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Odszkodowanie wypłacane jest zgodnie z obowiązującym prawem i ogólnymi warunkami ubezpieczenia jednak tylko do kwoty sumy gwarancyjnej.
W ubezpieczeniach OC towarów w transporcie często stosowane są udziały własne lub franszyzy redukcyjne. To one określają procentowo lub kwotowo o ile zmniejszone będzie ewentualne odszkodowanie.

Sprawdź ofertę polisy


Cargo

Polisa cargo również dotyczy ubezpieczenia mienia w transporcie. Nie należy jednak mylić jej z OCP, gdyż różnią się one znacznie zakresem ochrony. W przypadku cargo przedmiotem ubezpieczenia jest nienaruszalność przesyłki. Dlatego, w przeciwieństwie do OCP, obejmuje ono również szkody powstałe na skutek siły wyższej, winy osoby trzeciej, lub cech wewnętrznych produktu. OC przewoźnika natomiast chroni jego interesy w stosunku do zleceniodawcy. Wypłata odszkodowania następuje jedynie w sytuacji, gdy przewoźnik jest odpowiedzialny za przesyłkę w myśl przepisów prawa.

Cargo chroni ładunek od momentu jego nadania do czasu dotarcia dostawy na miejsce. Istnieje możliwość wykupienia polisy:

 • jednostkowej – ochrona jednego konkretnego przewozu
 • obrotowej – ochrona każdego przewozu mienia będącego przedmiotem obrotu przedsiębiorstwa (może to dotyczyć wszystkich lub precyzyjnie określonych rodzajów mienia)
Umowy ubezpieczenia Cargo w szczególności zawierają przedsiębiorstwa, które przewożą swoje towary własnymi, lub leasingowanymi środkami transportu. Jednak nawet w przypadku powierzenia transportu zawodowemu przewoźnikowi z wykupionym ubezpieczeniem OCP warto zastanowić się nad dodatkowym zabezpieczeniem w postaci Cargo.


 

Marta Bartoszek