X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

NNW – TU COMPENSA S.A.

2007-03-21 14:42 środa

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
 

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego powstałe podczas wykonywania pracy zawodowej oraz w drodze do i z pracy, a także w życiu prywatnym w kraju i za granicą.
Po opłaceniu dodatkowej składki można ubezpieczyć się przed następstwem zawału serca i udaru mózgu, pod warunkiem, że nie są wynikiem istniejącej choroby przewlekłej.

 

Ubezpieczenie może być zawarte w zakresie pełnym - całodobowym lub w zakresie ograniczonym do zdarzeń powstałych w czasie pracy zawodowej oraz w drodze do pracy i z pracy do domu.

Ubezpieczeniem mogą być objęte również osoby korzystające z wyjazdów rekreacyjnych oraz osoby uprawiające różne dyscypliny sportów.


Warianty ubezpieczenia, rodzaje i wysokość świadczeń:

Ubezpieczenie może być zawarte w jednym z wybranych przez Ubezpieczającego wariantów ubezpieczenia:
 • Podstawowym
 • Standardowym
 • Luksusowym
W wariancie Podstawowym ubezpieczenie obejmuje:
W wariancie Standardowym ubezpieczenie obejmuje:
 • świadczenia proporcjonalne z tytułu częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • zwrot kosztów naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz leczniczych środków technicznych;
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów.
W wariancie Luksusowym, poza świadczeniami z wariantu Standardowego ubezpieczenie obejmuje:
 • zwrot kosztów leczenia;
 • dzienne świadczenie szpitalne;
 • zwrot kosztów operacji plastycznych;
 • zwrot kosztów ratownictwa;
 • ubezpieczenie assistance (w ubezpieczeniu indywidualnym) obejmujące organizację i pokrycie kosztów: wizyty lekarskiej w domu Ubezpieczonego, pokrycie kosztów dojazdu i honorarium lekarza, organizację opieki pielęgniarskiej, organizacja transportu do placówki medycznej i powrotnej do miejsca zamieszkania, dostarczenie leków lub drobnego sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, organizację pomocy domowej, po zakończeniu hospitalizacji spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem.
Za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia w wariancie Standardowym i Luksusowym  może zostać rozszerzony o:
 • świadczenia z tytułu z następstw zawału serca i udaru mózgu, pod warunkiem, że nie są wynikiem istniejącej choroby przewlekłej;
 • świadczenia progresywne odpowiadające procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu z zastosowaniem współczynnika progresji;
 • dodatkowe świadczenie, z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
Wypłata odszkodowania

 

Jeżeli Ubezpieczony wskutek nieszczęśliwego wypadku doznał 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, COMPENSA wypłaca świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia.

COMPENSA wypłaca Uprawnionemu Świadczenie z tytułu Śmierci Ubezpieczonego wyłącznie, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie nie dłuższym niż 2 lata po zajściu nieszczęśliwego wypadku w następujących wysokościach:
 • w wariancie Podstawowym – 25% sumy ubezpieczenia;
 • w wariancie Standardowym – 50% sumy ubezpieczenia;
 • w wariancie Luksusowym – 100% sumy ubezpieczenia.
Z tytułu częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu COMPENSA wypłaca:
 • odpowiedni procent sumy ubezpieczenia zgodnie z Tabelą trwałego uszczerbku na zdrowiu w wariancie Podstawowym (oraz jeżeli zakres ochrony zostanie ograniczony do tej Tabeli - również w wariantach: Standardowym i Luksusowym).
  Przy utracie kilku organów lub zmysłów stawki procentowe odpowiadające stopniowi trwałego uszczerbku na zdrowiu są dodawane, jednak stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu nie może przekroczyć 100%;
 • w wariancie Standardowym i Luksusowym – COMPENSA wypłaca taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku;
 • w wariancie Standardowym i Luksusowym – jeżeli zakres ubezpieczenia został rozszerzony o Świadczenia progresywne i została opłacona dodatkowa składka, wysokość Świadczenia ustalana jest progresywnie, tj. jako iloczyn procentu trwałego uszczerbku na zdrowiu, sumy ubezpieczenia określonej w umowie i współczynnika progresji według Tabeli;

  Zobacz: Tabela współczyników progresji
Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu określany jest przez lekarzy wskazanych przez COMPENSĘ na podstawie zgłoszenia wypadku i dokumentacji medycznej sporządzonej przez lekarza, który udzielił Ubezpieczonemu pierwszej pomocy oraz wszelkiej dokumentacji z leczenia.

Ponadto

COMPENSA zwraca w ramach odszkodowania, w granicy sumy ubezpieczenia, uzasadnione okolicznościami danego zdarzenia i udokumentowane:

 

 • koszty naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz leczniczych środków technicznych do wysokości:
  • w wariancie Standardowym – 15% sumy ubezpieczenia, nie więcej jednak niż 4 500 zł,
  • w wariancie Luksusowym – 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej jednak niż 6.000 zł,
 • koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów do wysokości:
  • w wariancie Standardowym – 15% sumy ubezpieczenia, nie więcej jednak niż  4.500 zł,
  • w wariancie Luksusowym– 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej jednak niż 6.000 zł.
 • w wariancie Luksusowym – koszty leczenia do wysokości 20 % sumy ubezpieczenia nie więcej jednak niż 10.000 zł;
 • w wariancie Luksusowym – koszty operacji plastycznej do wysokości 20 % sumy ubezpieczenia, nie więcej jednak niż 10.000 zł;
 • w wariancie Luksusowym – koszty ratownictwa do wysokości 15% sumy ubezpieczenia, nie więcej jednak niż 10.000 zł;
 • w wariancie Luksusowym COMPENSA wypłaca dzienne świadczenie szpitalne w wysokości 0,3% sumy ubezpieczenia, nie więcej jednak niż 100 zł za dzień, jeżeli Ubezpieczony przebywał w szpitalu co najmniej 5 dni, za cały okres pobytu w szpitalu, jednak nie dłużej niż 90 dni.

Po opłaceniu dodatkowej składki COMPENSA wypłaca w wariancie Standardowym lub Luksusowym, niezależnie od wypłaconych świadczeń i ponad sumę ubezpieczenia, świadczenie dodatkowe, z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w wysokości 50% sumy ubezpieczenia.


Suma ubezpieczenia

Określona w umowie suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności COMPENSY. Suma ubezpieczenia określona w umowie nie może być niższa niż 5.000 zł i musi stanowić wielokrotność 1.000 zł.

Świadczenia progresywne oraz dodatkowe Świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy COMPENSA wypłaca ponad sumę ubezpieczenia.

Wysokość składki za ubezpieczenie ustalana jest na podstawie taryfy stawek obowiązującej w dniu zawarcia umowy oraz na podstawie indywidualnej oceny ryzyka, z uwzględnieniem sumy ubezpieczenia, wariantu ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia, klasy ryzyka, przebiegu ubezpieczenia oraz formy płatności składki.

Paulina Stolarska